News

Ford job concerns “first real test for new First Minister” | Pryderon swydd Ford "yn brawf cyntaf gwirioneddol i'r Prif Weinidog newydd"

Commenting on the news of fresh concerns about the future of jobs at Ford’s Bridgend plant, which also produces engines for Jaguar Land Rover, Suzy Davies, Welsh Conservative Assembly Member for South Wales West said: “A thousand job losses is staggering news, a real punch in the stomach to so many families who live and work in the area.
Wrth sôn am y newyddion am bryderon newydd am ddyfodol swyddi ym Mhrifysgol Pen-y-bont ar Ogwr, sydd hefyd yn cynhyrchu peiriannau ar gyfer Jaguar Land Rover, dywedodd Suzy Davies, Aelod Cynulliad Ceidwadwyr Cymreig dros Orllewin De Cymru: "Mae mil o golledion swyddi yn newyddion syfrdanol, dyrnu yn y stumog i gymaint o deuluoedd sy'n byw ac yn gweithio yn yr ardal.

Out & About: 7 - 13 January

Tuesday 8th January: Suzy is meeting with some charities to find out about their work in Wales and in her region of South Wales West

Fall in acceptances to Welsh universities “indicative of wider government failings” | Diffyg ceisiadau i brifysgolion Cymru "sy'n arwydd o fethiannau ehangach y llywodraeth"

The Welsh Conservatives have said fewer and fewer people are choosing to study in Wales because the Welsh Government are failing to make Wales an attractive place to work.
Mae Ceidwadwyr Cymreig wedi dweud bod llai a llai o bobl yn dewis astudio yng Nghymru oherwydd bod Llywodraeth Cymru yn methu â gwneud Cymru yn lle deniadol i weithio.

Council spends almost £200,000 on translation in 18 months | Cyngor yn gwario bron i £200,000 ar gyfieithu mewn 18 mis

Figures released by Bridgend County Borough Council show that the Labour run authority has spent almost £200,000 on Welsh translation costs in less than two years.
Mae'r ffigurau a ryddhawyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dangos bod yr awdurdod o dan arweinydiaeth Llafur wedi gwario bron i £200,000 ar gostau cyfieithu Cymraeg mewn llai na dwy flynedd.