News

Out & About: 19 September - 25 September 2016

Tuesday 20th September: Suzy is meeting with Charles Hendry to discuss his review of Tidal Lagoons
Thursday 22nd September: In the evening Suzy is also meeting with the Bat Conservation Trust to look at bats and their habitats around Swansea

Welsh Language Strategy | Strategaeth y Gymraeg

Welsh Government are consulting on the draft strategy to create a million Welsh speakers by 2050 which includes 6 strategic areas of development.

Mae'r Llywodraeth Cymru yn cynnal ymgynghoriad ar y strategaeth ddrafft i greu un miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 ac mae’n cynnwys 6 maes datblygu strategol sef.

Out & About: 12 September - 18 September 2016

Thursday 15th September: Suzy is spending the morning with RSPCA as she sees up close the work and challenges that their officers deal with

Friday 16th September: Suzy is appearing on Radio Cymru's O'r Bae discussing current affairs in Welsh politics

Priorities for the Culture, Welsh Language & Communications Committee | Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu a'r Iaith Gymraeg

One of the Assembly Committees that I am a member of; the Culture, Welsh Language & Communications Committee; is holding a consultation the find out what you would like to see it investigate and discuss during the next five years.

Un o Bwyllgorau'r Cynulliad fy mod i'n aelod o; Diwylliant, Iaith Gymraeg a Chyfathrebu; yn cynnal ymgynghoriad i ganfod beth yr hoffech ei weld yn ymchwilio ac yn trafod yn ystod y pum mlynedd nesaf.

Bridgend Town Centre access survey | Arolwg Mynediad Canol Tref Pen-y-Bont-ar-Ogwr

Bridgend County Borough Council is holding a review into de-pedestrianising parts of Bridgend town centre.This plan includes re-introducing traffic to Queen Street, Dunraven Place, and Market Street. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-yn cynnal adolygiad i rannau ddad-bedestreiddio canol tref Penybont.Mae'r cynllun hwn yn cynnwys ailgyflwyno traffig i Heol y Frenhines, Dunraven Place, a Stryd y Farchnad.

Out & About: 8 August - 14 August 2016

Monday 8th August: Suzy is meeting with S4C to discuss the fall in visitor numbers to Wales for the Newyddion programmeSee more information for this week

‘Tipyn Bach’ scheme could stimulate use of Welsh | Gallai cynllun ‘Tipyn Bach’ ysgogi defnydd o’r Gymraeg

With the Eisteddfod underway, Shadow Secretary for the Welsh language Suzy Davies AM has said that unless children in Welsh-medium primary schools in areas where less Welsh is spoken hear the language used in everyday life, they will be reluctant to use it themselves. Â’r Eisteddfod wedi cychwyn, dywedodd Ysgrifennydd yr Wrthblaid dros y Gymraeg Suzy Davies AC, oni bai bod plant mewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg mewn ardaloedd lle na siaredir y Gymraeg mor aml yn clywed yr iaith yn cael ei defnyddio mewn bywyd bob dydd, fe fyddan nhw’n fwy cyndyn i ddefnyddio’r iaith eu hunain. 

Out & About: 1 August - 7 August 2016

Monday 1st August: Suzy is attending the Eisteddfod in Abergavenny.She will be launching the Welsh Conservatives' "Tipyn Bach" scheme to help encourage the use of Welsh. Suzy will also be taking part in the Culture, Welsh Language, and Communications Committee in the afternoon.See more information for this week