Welsh Labour-led Government has “no place to hide” | Nid oes gan Lywodraeth Cymru dan arweiniad Llafur “lle i guddio”

Following the announcement that the UK Conservative Government will boost education spending by £14 billion in England over the next three years, the Welsh Labour Government will receive £1.24 billion in extra spending directly for primary and secondary schools.

Paul Davies AM, Leader of the Welsh Conservatives, commented: “The Welsh Conservatives are committed to ensuring that every young person in Wales has the opportunity of a decent education, to give them the best start in life, so that they can achieve their full potential.

“I would urge the Welsh Labour Government – and their Lib Dem Education Minister – to make sure that the funding goes directly to primary and secondary schools and is not top-sliced as it is currently.”

Suzy Davies AM, Welsh Conservative Shadow Education Minister, added: “For years pupils in Wales have been underfunded by this Labour-led Welsh Government by the tune of £645 per pupil compared to young people across the border.

“Instead of tackling the issues in our Welsh education system that have been failing our young people, for twenty years Welsh Labour have blamed someone else. This increase in funding will ensure that there is no place for the Welsh Government to hide, no longer able to blame austerity for their mistakes, they will need to take the decisive action that our young people need to ensure that they and their schools get the funding they deserve.”

 

Yn dilyn y cyhoeddiad y bydd Llywodraeth Geidwadol y DU yn rhoi hwb o £ 14 biliwn i wariant ar addysg yn Lloegr dros y tair blynedd nesaf, bydd Llywodraeth Lafur Cymru yn derbyn £ 1.24 biliwn mewn gwariant ychwanegol yn uniongyrchol ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd.

Dywedodd Paul Davies AC, Arweinydd Ceidwadwyr Cymreig: “Mae Ceidwadwyr Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod pob person ifanc yng Nghymru yn cael cyfle i gael addysg weddus, i roi'r dechrau gorau mewn bywyd iddynt, fel y gallant gyflawni eu potensial llawn.

“Byddwn yn annog Llywodraeth Lafur Cymru - a’u Gweinidog Addysg Democratiaid Rhyddfrydol - i wneud yn siŵr bod y cyllid yn mynd yn uniongyrchol i ysgolion cynradd ac uwchradd ac nad yw’n cael ei sleisio ar y brig fel y mae ar hyn o bryd.”

Ychwanegodd Suzy Davies AC, Gweinidog Addysg Cysgodol Ceidwadwyr Cymreig: “Ers blynyddoedd mae disgyblion Cymru wedi cael eu tanariannu gan Lywodraeth Cymru hon dan arweiniad Llafur gan y dôn o £ 645 y disgybl o’i chymharu â phobl ifanc dros y ffin.

“Yn lle mynd i’r afael â’r materion yn ein system addysg Gymreig sydd wedi bod yn methu ein pobl ifanc, ers ugain mlynedd mae Llafur Cymru wedi beio rhywun arall. Bydd y cynnydd hwn mewn cyllid yn sicrhau nad oes lle i Lywodraeth Cymru guddio, na allant feio cyni am eu camgymeriadau mwyach, bydd angen iddynt gymryd y camau pendant y mae eu hangen ar ein pobl ifanc i sicrhau eu bod hwy a'u hysgolion yn cael y cyllid y maent yn ei haeddu.