Welsh Government’s “vague statements” are “meaningless” following Ford news | Mae “datganiadau annelwig” Llywodraeth Cymru yn gwbl “ddiystyr” yn dilyn y newyddion am Ford

Suzy Davies, Welsh Conservative AM for South Wales West, said: “Staff and their families have been dreading this. 

“A highly skilled workforce, they are producing some of the best engines used around the world.”

Mrs Davies added “l and other Assembly Members raised the future of the plant with Welsh Government last year after visiting workers at the site.

“The Economy Secretary reassured us that the plant would manufacture 250,000 Dragon engines, yet that figure has already been halved to 125,000.

“Since then we have had promises from Welsh Government that there will be ‘no surplus of labour in the short term’ at the plant but no definition of "short term". Vague statements like they anticipate a “healthy” production of engines from Bridgend in the coming years sound meaningless.

“This may be a private company but we will remember that Bridgend AM Carwyn Jones couldn't find time to visit Ford management when he was in the US on a First Minster's trip last time a crisis was looming at the plant.

“The absolute least he can do is get some solid answers for workers and their families as well as for the many local businesses that are part of the Ford plant’s supply chain.

“And if the worst comes to worst, will he also be offering the same kind of support that Welsh Government offered to TATA steel workers?”

 

Meddai Suzy Davies, AC y Ceidwadwyr Cymreig dros Orllewin De Cymru: “Mae staff a’u teuluoedd wedi bod yn ofni’r gwaethaf.

“Gweithlu dawnus dros ben, sy’n cynhyrchu rhai o’r peiriannau gorau a ddefnyddir ledled y byd.”

Ychwanegodd Mrs Davies “Trafodais i ac Aelodau Cynulliad eraill ddyfodol y ffatri gyda Llywodraeth Cymru y llynedd ar ôl ymweld â gweithwyr ar y safle.

“Rhoddodd Ysgrifennydd yr Economi sicrwydd i ni y byddai’r ffatri yn cynhyrchu 250,000 p beiriannau Dragon, ond mae’r ffigwr hwnnw eisoes wedi’i haneru i 125,000.

“Ers hynny, rydym wedi cael addewidion gan Lywodraeth Cymru nad oes gormod o lafur yn y ffatri yn y tymor byr ond nid yw “tymor byr” wedi cael ei ddiffinio. Mae’r datganiadau annelwig sy’n rhagweld y bydd llawer o beiriannau’n cael eu cynhyrchu ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn y blynyddoedd nesaf yn ddiystyr.

“Efallai mai cwmni preifat yw hwn, ond fe gofiwn na allai Carwyn Jones, AC Pen-y-bont ar Ogwr ddod o hyd i’r amser i ymweld â rheolwyr Ford UDA ar daith y Prif Weinidog i UDA  pan oedd cwmwl du dros y ffatri ddiwethaf.

“Y peth lleiaf y gallai ei wneud yw cael atebion pendant ar gyfer y gweithwyr a’u teuluoedd ynghyd â’r busnesau lleol sy’n rhan o gadwyn gyflenwi’r ffatri Ford.

“Ac os aiff pethau i’r pen, a yw’n fwriad ganddo hefyd gynnig yr un math o gefnogaeth ag y cynigiodd Llywodraeth Cymru i weithwyr dur TATA?”