Welsh Government urged to take advantage of “window of opportunity” to secure Ford jobs | Annog Llywodraeth Cymru i fanteisio ar "ffenestr cyfle" i sicrhau swyddi Ford

Welsh Government have been urged to make the most of what is being called a “window of opportunity” so that jobs at Ford’s Bridgend plant can be secured for the future.

Suzy Davies, Welsh Conservative AM for South Wales West, reminded Welsh Government that Honda’s misfortunes shouldn’t distract them from the threat of job losses at the Ford plant in Bridgend but Welsh Government should be using this time to help both supply chain businesses find new contracts.

Asking urgent questions of the Welsh Government, Mrs Davies said “In the two year period before job losses hit, Welsh Government should be working to help secure opportunities for supply chain companies for both Ford and Honda.

“This window of opportunity is available.

“Last week I asked Welsh Government’s Brexit Minister to prioritise marketing the Welsh expertise in the automotive industry across the world in order to attract more companies to set up in Wales. It was disappointing therefore to hear from the Deputy Minister for Economy today that told me that Welsh Government are ‘working together’ he could not shed any light on what Welsh Government is actually doing to promote Wales abroad.

“Wales is home to the only motorcycle engineering programme in the UK. With this as well as City Deals to boost investment and Enterprise Zones to support businesses, Welsh Government should be shouting from the rooftops to multi-national companies about why they should come here.

“All he could say is that the Minister would write to me. Ford workers and the many residents that work for companies they rely on will expect a lot more than that.”

 

Anogwyd Llywodraeth Cymru i fanteisio i'r eithaf ar yr hyn a elwir yn "ffenestr o gyfle" fel y gellir sicrhau bod swyddi yn safle Ford Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer y dyfodol.

Atgoffodd Suzy Davies, AC Ceidwadwyr Cymreig dros Orllewin De Cymru, Lywodraeth Cymru na ddylai aflwydd Honda eu tynnu oddi wrth fygythiad colli swyddi yn y ffatri Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr ond dylai Llywodraeth Cymru defnyddio'r amser hwn i helpu busnesau'r gadwyn gyflenwi i ddod o hyd i newydd contractau.

Wrth ofyn cwestiynau brys i Lywodraeth Cymru, dywedodd Mrs Davies "Yn ystod y ddwy flynedd cyn i golledion swyddi gael eu taro, dylai Llywodraeth Cymru fod yn gweithio i helpu i sicrhau cyfleoedd i gwmnïau cadwyn gyflenwi ar gyfer Ford a Honda.

"Mae'r ffenestr o gyfle hon ar gael.

"Yr wythnos diwethaf gofynnais i Weinidog Brexit Llywodraeth Cymru roi blaenoriaeth i farchnata arbenigedd Cymru yn y diwydiant modurol ar draws y byd er mwyn denu mwy o gwmnïau i'w sefydlu yng Nghymru. Yr oedd yn siomedig felly i glywed gan y Dirprwy Weinidog dros yr Economi heddiw a ddywedodd wrthyf fod Llywodraeth Cymru yn 'gweithio gyda'i gilydd' na allai daflu unrhyw olau ar yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i hyrwyddo Cymru dramor.

"Mae Cymru yn gartref i'r unig raglen beirianneg beiciau modur yn y DU. Gyda hyn yn ogystal â Fargen Ddinesig er mwyn hybu buddsoddiad a Parthau Menter i gefnogi busnesau, dylai Llywodraeth Cymru bloeddio o’r toeau i gwmnïau aml-genedlaethol ynglŷn â pham y dylent ddod yma.

"Y cyfan y gallai ei ddweud yw y byddai'r Gweinidog yn ysgrifennu ataf. Bydd gweithwyr Ford a'r nifer o drigolion sy'n gweithio i gwmnïau y maent yn dibynnu arnynt yn disgwyl llawer mwy na hynny."