“Welsh Government must spend extra money received on schools” | “Rhaid i Lywodraeth Cymru wario arian ychwanegol a dderbynnir ar ysgolion”

Commenting on the new pay for teachers, Welsh Conservative Shadow Education Minister, Suzy Davies AM, said: “It is great that that our hard-working and dedicated teachers are being rewarded in this way and that this extra funding is possible on the back of the UK Conservative Government’s contribution.

“However, what most teachers remain worried about is getting a grip on the new curriculum and securing more money directly and transparently for schools. I hope that the Welsh Labour Government will support and implement the committee’s report tomorrow (Wednesday 23rd October 2019).

“With additional billions of pounds going into schools in England, we will only see the per-pupil funding gap between Wales and England grow further unless Welsh Government spends the extra money they have received on the back of that on schools. Currently, according to the NASUWT – the teachers union – that’s already £645 and there has been a gap for as long as I can remember. For twenty years Welsh Labour have been letting our young people down.

“Next year the Welsh Labour Government and their Lib Dem Education Minister will receive an extra £195 million thanks to the UK Conservatives boosting education spending. I urge the Welsh Labour-led Government to spend this directly on our schools and ensure that teachers and pupils have the resources they need to succeed.”

 

Wrth sôn am y tâl newydd i athrawon, dywedodd Gweinidog Addysg Cysgodol Ceidwadwyr Cymreig, Suzy Davies AC: “Mae'n wych bod ein hathrawon ymroddedig sy'n gweithio'n galed yn cael eu gwobrwyo fel hyn a bod yr arian ychwanegol hwn yn bosibl ar gefn cyfraniad Llywodraeth Geidwadol y DU.

“Fodd bynnag, yr hyn y mae’r rhan fwyaf o athrawon yn parhau i boeni amdano yw cael gafael ar y cwricwlwm newydd a sicrhau mwy o arian yn uniongyrchol ac yn dryloyw i ysgolion. Gobeithio y bydd Llywodraeth Lafur Cymru yn cefnogi ac yn gweithredu adroddiad y pwyllgor yfory (dydd Mercher 23 Hydref 2019).

“Gyda biliynau o bunnoedd yn ychwanegol yn mynd i ysgolion yn Lloegr, dim ond y bwlch cyllido fesul disgybl rhwng Cymru a Lloegr y byddwn yn ei weld yn tyfu ymhellach oni bai bod Llywodraeth Cymru yn gwario’r arian ychwanegol y maent wedi’i dderbyn ar gefn hynny ar ysgolion. Ar hyn o bryd, yn ôl yr NASUWT - undeb yr athrawon - mae hynny eisoes yn £645 a bu bwlch cyhyd ag y gallaf gofio. Am ugain mlynedd mae Llafur Cymru wedi bod yn siomi ein pobl ifanc.

“Y flwyddyn nesaf bydd Llywodraeth Lafur Cymru a’u Gweinidog Addysg Lib Dem yn derbyn £195 miliwn yn ychwanegol diolch i Geidwadwyr y DU roi hwb i wariant ar addysg. Rwy’n annog Llywodraeth Cymru dan arweiniad Llafur i wario hyn yn uniongyrchol ar ein hysgolion a sicrhau bod gan athrawon a disgyblion yr adnoddau sydd eu hangen arnynt i lwyddo.”