Welsh Government fails to oppose Swansea nuclear dump proposals | Llywodraeth Cymru yn methu gwrthwynebu cynigion dympio niwclear Abertawe

Welsh Government has failed to join residents and businesses in opposing proposals that could see nuclear waste dumped in Swansea and other parts of South Wales.

Confirmation that the Welsh Government had chosen not to submit any comments of opposition to the plan became clear on Wednesday (27th March 2019) when Suzy Davies AM raised questions with the Environment Minister.

Mrs Davies, Welsh Conservative AM for South Wales West, asked the Welsh Government whether they had made any submission to the consultation on proposed sites.

Lesley Griffiths, Welsh Government’s Environment Minister, said: “I wont be submitting a response.”

She added that she had met with RWM, the organisation looking to find sites to dump nuclear waste, and said that she felt “as a north Walian” that as Swansea’s public meeting had been changed to a webinar, “the Llandudno one (meeting) should be a webinar.”

Mrs Davies, who has opposed any suggestion of burying of nuclear waste in Swansea and surrounding areas, said “Swansea residents really wont be interested in whether north Wales has had the same type of meeting as them, which seemed to be the Minister’s main concern.

“What residents and businesses will expect is that Welsh Government has actually given its views on this very serious matter. After all, this is the same Minister who chose to write to Natural Resources Wales, a Welsh Government sponsored body, to encourage them to ban shooting on their land.”

During her questioning of the Minister, Mrs Davies also pushed on whether local AMs who are also members of the Welsh Government had been allowed to submit responses to the consultation, or whether their Cabinet positions prevented them opposing the nuclear dumping.

“The silence was deafening from the Minister when I asked if AMs in Welsh Government had been allowed to respond to the consultation.”

Mrs Davies, in her consultation response, said her main concerns were that, due to the post-mining nature of the land in the region, there was incomplete mapping which meant that it would be extremely difficult to know which areas could be safe and which are not. “Combined with the connected questions about the consistency of the water table and underground water flows, it is hard to understand why the area ever appeared on a list of possible sites”, she said.

“My other major concern is that, whether this dumping may be considered sage or not, I don’t want Swansea’s residents or its economic future being harmed by long-lasting worries about future contamination.  No amount of money in exchange for accepting the waste would counteract reputational damage to the area for years to come.”

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi methu ag ymuno â thrigolion a busnesau i wrthwynebu cynigion a allai olygu bod gwastraff niwclear yn cael ei ollwng yn Abertawe a rhannau eraill o Dde Cymru.

Cadarnhaodd bod Llywodraeth Cymru wedi dewis peidio â chyflwyno unrhyw sylwadau o wrthwynebiad i'r cynllun ddydd Mercher (27 Mawrth 2019) pan gododd Suzy Davies AC gwestiynau gyda Gweinidog yr Amgylchedd.

Gofynnodd Mrs Davies, AC Ceidwadol Cymru dros Orllewin De Cymru, i Lywodraeth Cymru a oeddent wedi gwneud unrhyw gyflwyniad i'r ymgynghoriad ar safleoedd arfaethedig.

Dywedodd Lesley Griffiths, Gweinidog Amgylchedd Llywodraeth Cymru: “Fydda i ddim yn cyflwyno ymateb.”

Ychwanegodd ei bod wedi cyfarfod â RWM, y sefydliad sydd am ddod o hyd i safleoedd i ddympio gwastraff niwclear, a dywedodd ei bod yn teimlo “fel un sy’n dod o Ogledd Cymru” gan fod cyfarfod cyhoeddus Abertawe wedi'i newid i webinar, “un Llandudno (cyfarfod) Dylai fod yn webinar.”

Dywedodd Mrs Davies, sydd wedi gwrthwynebu unrhyw awgrym o gladdu gwastraff niwclear yn Abertawe a'r ardaloedd cyfagos: “Nid oes gan drigolion Abertawe ddiddordeb mawr mewn a yw gogledd Cymru wedi cael yr un math o gyfarfod â hwy, a oedd yn ymddangos fel prif bryder y Gweinidog.

“Yr hyn y bydd trigolion a busnesau yn ei ddisgwyl yw bod Llywodraeth Cymru wedi rhoi ei barn ar y mater difrifol hwn. Wedi'r cyfan, dyma'r un Gweinidog a ddewisodd ysgrifennu at Cyfoeth Naturiol Cymru, corff a noddir gan Lywodraeth Cymru, i'w hannog i wahardd saethu ar eu tir.”

Yn ystod ei chwestiynau i'r Gweinidog, gwthiodd Mrs Davies hefyd a oedd ACau lleol sydd hefyd yn aelodau o Lywodraeth Cymru wedi cael cyflwyno ymatebion i'r ymgynghoriad, neu a oedd eu swyddi yn y Cabinet yn eu hatal rhag gwrthwynebu'r dympio niwclear.

“Y distawrwydd oedd yn byddar gan y Gweinidog pan ofynnais a oedd ACau yn Llywodraeth Cymru wedi cael ymateb i'r ymgynghoriad.”

Dywedodd Mrs Davies, yn ei hymateb i'r ymgynghoriad, mai ei phrif bryderon oedd, oherwydd natur ôl-gloddio y tir yn y rhanbarth, bod mapio anghyflawn yn golygu y byddai'n anodd iawn gwybod pa ardaloedd allai fod yn ddiogel a pha rai nid ydynt. “Ynghyd â'r cwestiynau cysylltiedig am gysondeb y lefel trwythiad a llif dŵr tanddaearol, mae'n anodd deall pam yr ymddangosodd yr ardal erioed ar restr o safleoedd posibl”, meddai.

“Fy mhryder mawr arall yw, os ystyrir bod y dympio hwn yn saets ai peidio, nad wyf am i breswylwyr Abertawe neu ei ddyfodol economaidd gael eu niweidio gan bryderon hirdymor ynghylch halogiad yn y dyfodol. Ni fyddai unrhyw arian yn gyfnewid am dderbyn y gwastraff yn gwrthweithio difrod i enw da'r ardal am flynyddoedd i ddod.”