Welsh Government “can’t ignore the reality of fewer applications for teachers’ training” | Ni all Llywodraeth Cymru anwybyddu realiti llai o geisiadani all Llywodraeth Cymru "anwybyddu realiti llai o geisiadau am hyfforddiant athrawon"

Commenting on news that the subject of second-language Welsh is being abolished in schools in Wales, Shadow Education and Welsh Language Minister Suzy Davies said: “Successive Ministers have grappled with how to make the idea of Dr Sioned Davies’ “Welsh language continuum” a reality so I am pleased to see some desire for progress today.

“However, we can’t ignore the reality of fewer applications for teachers’ training, especially for Welsh medium. It will take a real step change in initial teachers’ training to prepare all new teachers for this in English medium schools.”

Mrs Davies added “I would also be looking for reassurance that existing teachers can be brought up to speed with the resources allocated.  In particular, millions of pounds have been found in-year and for next year for distribution to regional consortia who support schools. 

“That money is to prepare for the –as yet – unclear Donaldson curriculum reforms.  Will any of that money be going towards our teacher’s skills to even begin making this a meaningful step towards creating 1m Welsh speakers?”

 

Wrth sôn am newyddion bod pwnc Cymraeg ail iaith yn cael ei ddiddymu mewn ysgolion yng Nghymru, dywedodd Gweinidog Cysgodol yr Iaith Gymraeg, Suzy Davies: "Mae Gweinidogion Olynol wedi llwyddo i wneud y syniad o "continwm Cymraeg" Dr Sioned Davies yn realiti felly rwy'n falch o weld rhywfaint o awydd am gynnydd heddiw.

"Fodd bynnag, ni allwn anwybyddu realiti llai o geisiadau am hyfforddiant athrawon, yn enwedig ar gyfer cyfrwng Cymraeg. Bydd yn cymryd newid go iawn mewn hyfforddiant athrawon cychwynnol i baratoi pob athro newydd ar gyfer hyn mewn ysgolion cyfrwng Saesneg."

Ychwanegodd Mrs Davies "Byddwn hefyd yn edrych am sicrwydd y gall athrawon presennol bod yn cyfoes  â'r adnoddau a ddyrennir. Yn benodol, mae miliynau o bunnoedd wedi'u canfod yn ystod y flwyddyn ac ar gyfer y flwyddyn nesaf i'w dosbarthu i gonsortia rhanbarthol sy'n cefnogi ysgolion.

"Yr arian hwnnw yw paratoi ar gyfer  diwygiadau aneglur cwricwlwm Donaldson. A fydd unrhywbeth o'r arian hwnnw'n mynd tuag at sgiliau ein hathrawon hyd yn oed yn dechrau gwneud hyn yn gam ystyrlon tuag at greu 1m o siaradwyr Cymraeg?"