Welsh Conservatives criticise soft approach to resuscitation in Wales | Y Ceidwadwyr Cymreig yn beirniadu agwedd ‘gan bwyll bach’ at ddadebru yng Nghymru

A newly announced Welsh Government scheme has been shot down by the Welsh Conservatives for being ‘short of the mark’ of what Wales needs.

The scheme, Save a Life Cymru, is the first part of the implementation of the Welsh Governments ‘Out of Hospital Cardiac Arrest Plan’.

According to a written statement from the Cabinet Secretary for Health and Social Care, Save a Life Cymru will ‘highlight and encourage the work of groups who are already teaching CPR within their communities’.

Suzy Davies AM, the Welsh Conservatives’ new Shadow Cabinet Secretary for Education, has been a prominent campaigner in this area and previously led a successful debate calling for the teaching of age appropriate lifesaving skills to be made compulsory in all schools in Wales.

However, unlike England, the Welsh Government still hasn’t taken the decision to make this a part of the curriculum, despite the statement saying that partnership is key to fully implanting the plan.

Speaking following the announcement of this scheme, the South Wales West Assembly Member said “This is a serious issue that we need to be tackling, and I welcome any progress. But quite frankly, the Welsh Government has fallen short of the mark here.

“Of course the groups who train people and raise awareness about the value of emergency life-saving skills deserve much greater public recognition.  They literally create life savers and those who have been lucky enough to get training cannot praise these organisations enough.

“The Welsh Government has the opportunity to do something significant in Wales, but instead of taking a leaf out of the UK Government’s book and making sure lifesaving skills are taught in all schools, we have a Welsh Government that continues to take a soft approach to resuscitation.

“We need to drastically improve the outcomes for those who suffer a cardiac arrest in Wales. One of the ways to do this is to make sure Wales becomes a nation of life savers.  Why is that such a difficult ask?

“Many people, like myself, will have hoped for more leadership from Welsh Government.”

 

Mae’r Ceidwadwyr Cymreig wedi beirniadu cynllun newydd Llywodraeth Cymru gan ddweud ei fod yn brin o’r nod o gymharu â’r hyn sydd ei angen ar Gymru.

‘Achub Bywydau Cymru’ yw rhan gyntaf proses y Llywodraeth o weithredu ‘Cynllun Ataliad ar y Galon y tu allan i’r Ysbyty’.

Yn ôl Datganiad Ysgrifenedig gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol  ‘bydd Achub Bywydau Cymru yn tanlinellu ac yn hybu gwaith grwpiau sydd eisoes yn  addysgu CPR yn eu cymunedau’.

Mae Suzy Davies AC, Ysgrifennydd Cabinet newydd yr Wrthblaid dros Addysg, wedi bod yn ymgyrchydd blaenllaw yn y maes hwn, ac wedi arwain trafodaethau llwyddiannus yn galw am addysgu sgiliau achub bywyd sy’n briodol i oedran fel rhan o addysg orfodol ym mhob ysgol yng Nghymru.

Er hynny, yn wahanol i Loegr, mae Llywodraeth Cymru heb benderfynu eto a fydd hyn yn rhan o’r cwricwlwm, er gwaetha’r datganiad sy’n dweud bod partneriaeth yn hanfodol er mwyn rhoi’r cynllun ar waith.

Meddai Aelod y Cynulliad dros ranbarth Gorllewin De Cymru wrth ymateb i’r cynllun:“Mae’n rhaid mynd i’r afael â’r mater difrifol hwn, ac rwy’n croesawu unrhyw gynnydd. Ond, i fod yn gwbl onest, mae Llywodraeth Cymru wedi colli cyfle yma.

“Wrth gwrs, mae angen llawer mwy o sylw cyhoeddus ar y grwpiau sy’n hyfforddi pobl ac yn codi ymwybyddiaeth o werth sgiliau achub bywyd mewn argyfwng. Maen nhw’n llythrennol yn creu achubwyr bywyd, ac mae’r rhai fuodd yn ddigon ffodus o gael hyfforddiant yn canmol y sefydliadau hyn i’r cymylau.

“Mae Llywodraeth Cymru wedi cael cyfle i wneud rhywbeth arwyddocaol yng Nghymru, ond yn hytrach na dilyn esiampl Llywodraeth y DU a gofalu bod sgiliau achub bywyd yn cael eu dysgu ym mhob ysgol, mae Llywodraeth Cymru yn parhau i feithrin agwedd ‘gan bwyll bach’ at ddadebru.

 “Mae angen inni wella’r canlyniadau i’r rhai sy’n dioddef ataliad y galon yng Nghymru. Un ffordd o wneud hyn yw sicrhau ein bod ni’n dod yn genedl o achubwyr bywydau. Beth sydd mor anodd am hynny?

“Roedd llawer, fel minnau, wedi disgwyl gwell arweiniad gan Lywodraeth Cymru.”