‘We will level up education – for learners and teachers’ | ‘Byddwn yn gwella addysg - ar gyfer dysgwyr ac athrawon’

Suzy Davies: ‘We will level up education – for learners and teachers’

 

The Shadow Education Minister today (March 7) at conference received acclaim for her plan to level up education for learners, teachers, and those considering a career in education.

 

Suzy Davies AM/AC decried the decades of waste Wales has endured at the hands of a Welsh Labour administration, decades that have seen educational attainment flounder for more than a generation of our young people.

 

As with all areas of devolved responsibility, education is another benchmark against which the administration’s failings can be measured.

 

She said:

 

“Those decades of empire building have achieved the very opposite of what we were looking for from devolution. Communities in north, mid and west Wales – and even in my own region – feeling as far away from influence over decisions affecting their lives as they ever did.

 

“Devolution was about sharing power and wealth across Wales, exactly what it would do under a Welsh Conservative Government: In the hands of socialists, it’s all been sucked back into the mothership control centre run by Labour in Cardiff Bay.”

 

To reverse this decline, Mrs Davies made an enthusiastically-received announcement that, under a Welsh Conservative government, school leaders will get the full consequential from the UK Government’s  uplift for schools, saying:

 

“They will get our assurance that, if we can do it, they will get a multi-year budget so that they can plan with certainty.”

 

She cautioned, however, that “… we’re running out of secondary school teachers”, asking:

 

“If we are talking about creating opportunities, why do we restrict them by the over-academisation of our public service professionals? Why do we insist on following one road to excellence?”

 

She said that the new curriculum from the Welsh Government demands educators who think differently, with the broadest life experience and range of skills.

 

“Not just to provide curriculum content but to reach pupils differently, engage them, to equip people, whatever their start in life, to create and seize opportunity,” she said.

 

“For all those people who have amassed a host of skills but have no required qualifications, the late starters, we will offer them a degree apprenticeship route to become teachers.

 

“Crediting existing experience, sharing their growing knowledge with their employers, releasing their own potential ready to help our young people release theirs.

 

“Pupils don’t start their life journeys from the same place so why should our teachers?”

 

Speaking later, Mrs Davies said:

 

If we, as Welsh Conservatives are serious about aspirational society, we need to empower all people to achieve their best and value their contribution.  If we want people to be knowledgeable and confident enough to take responsibility, not just for themselves but as actors in their communities

 

“We need to make real choices for real lives. We need to seize our real opportunities, and only by electing a Welsh Conservative Government will see Wales really fulfil its potential.”

 

 

 

Suzy Davies: ‘Byddwn yn gwella addysg - ar gyfer dysgwyr ac athrawon’

 

Dywedodd Gweinidog Addysg yr Wrthblaid heddiw (Mawrth 7) glod am ei chynllun i wella addysg i ddysgwyr, athrawon, a'r rhai sy'n ystyried gyrfa mewn addysg.

 

Roedd Suzy Davies AC wedi dad-ddirwyn y degawdau o wastraff y mae Cymru wedi eu dioddef yn nwylo gweinyddiaeth Lafur yng Nghymru, degawdau sydd wedi gweld cyrhaeddiad addysgol yn lleihau am fwy na chenhedlaeth o'n pobl ifanc.

 

Yn yr un modd â phob maes o gyfrifoldeb datganoledig, mae addysg yn feincnod arall y gellir mesur methiannau'r weinyddiaeth yn ei erbyn.

 

Meddai:

 

“Mae’r degawdau hynny o adeiladu ymerodraeth wedi cyflawni’r gwrthwyneb iawn i’r hyn yr oeddem yn edrych amdano yn sgil datganoli. Mae cymunedau yng ngogledd, canol a gorllewin Cymru - a hyd yn oed yn fy rhanbarth fy hun - yn teimlo mor bell i ffwrdd o ddylanwad dros benderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau ag y gwnaethant erioed.

 

“Roedd datganoli yn ymwneud â rhannu pŵer a chyfoeth ledled Cymru, yn union yr hyn y byddai’n ei wneud o dan Lywodraeth Geidwadwyr Cymreig: Yn nwylo sosialwyr, mae’r cyfan wedi’i sugno yn ôl i’r ganolfan reoli mamolaeth sy’n cael ei rhedeg gan Lafur ym Mae Caerdydd.”

 

I wyrdroi’r dirywiad hwn, gwnaeth Mrs Davies gyhoeddiad a dderbyniwyd yn frwd y bydd arweinwyr ysgolion, o dan lywodraeth Geidwadwyr Cymreig, yn cael y canlyniad llawn yn sgil codiad Llywodraeth y DU i ysgolion, gan ddweud:

 

“Byddant yn cael ein sicrwydd, os gallwn ei wneud, y byddant yn cael cyllideb aml-flwyddyn fel y gallant gynllunio gyda sicrwydd.”

 

Rhybuddiodd, fodd bynnag, ““ rydym yn rhedeg allan o athrawon ysgolion uwchradd ”, gan ofyn:

 

“Os ydym yn sôn am greu cyfleoedd, pam ydyn ni'n eu cyfyngu gan or-academi ein gweithwyr proffesiynol gwasanaethau cyhoeddus? Pam ydyn ni'n mynnu dilyn un ffordd i ragoriaeth? ”

 

Dywedodd fod y cwricwlwm newydd gan Lywodraeth Cymru yn mynnu bod addysgwyr sy'n meddwl yn wahanol, gyda'r profiad bywyd ehangaf a'r ystod o sgiliau.

 

“Nid yn unig i ddarparu cynnwys cwricwlwm ond i gyrraedd disgyblion yn wahanol, ennyn eu diddordeb, i arfogi pobl, beth bynnag yw eu cychwyn mewn bywyd, i greu a bachu cyfle,” meddai.

 

“Ar gyfer yr holl bobl hynny sydd wedi cronni llu o sgiliau ond nad oes ganddynt gymwysterau gofynnol, y dechreuwyr hwyr, byddwn yn cynnig llwybr prentisiaeth gradd iddynt ddod yn athrawon.

 

“Credydu profiad presennol, rhannu eu gwybodaeth gynyddol â'u cyflogwyr, rhyddhau eu potensial eu hunain yn barod i helpu ein pobl ifanc i ryddhau eu profiad hwy.

 

“Nid yw disgyblion yn cychwyn ar deithiau eu bywyd o’r un lle felly pam ddylai ein hathrawon?”

 

Wrth siarad yn ddiweddarach, dywedodd Mrs Davies:

Os ydym ni, fel Ceidwadwyr Cymreig o ddifrif ynglŷn â chymdeithas ddyheadol, mae angen i ni rymuso pawb i gyflawni eu gorau a gwerthfawrogi eu cyfraniad. Os ydym am i bobl fod yn ddigon gwybodus a hyderus i gymryd cyfrifoldeb, nid yn unig drostynt eu hunain ond fel actorion yn eu cymunedau

 

“Mae angen i ni wneud dewisiadau go iawn ar gyfer bywydau go iawn. Mae angen i ni fachu ar ein cyfleoedd go iawn, a dim ond trwy ethol Llywodraeth Geidwadwyr Cymreig y bydd Cymru wir yn cyflawni ei photensial. ”