Uncertainty over M4 speed limit restrictions | Ansicrwydd dros gyfyngiadau terfyn cyflymder yr M4

Uncertainty has been cast over how long speed restrictions on the M4 motorway could now be in place for.

After asking a number of questions to Welsh Government, regional AM Suzy Davies has called for clarity about when the temporary 50mph speed restrictions between Port Talbot and Junction 42 will be lifted.

Mrs Davies, the Welsh Conservative AM for South Wales West, wrote to Economy Secretary Ken Skates earlier this month after getting conflicting answers from Welsh Government.

In response to Mrs Davies asking when air quality data following the 50mph trial will be released, Welsh Government stated that the “earliest date that a full set of validated annual data will be available is September 2019.”

In response she said: “What this appears to say is that residents and businesses will have to put up with the extended 50mph zone for almost another year.

“This was not what we were told by the Environment Minister back in April this year.

“Her statement in Spring was that the temporary 50mph speed limit extension would be in place ‘in advance of completed detailed modelling in the summer.’

“Residents would be right to have expected this to mean that the speed limit reduction would come to an end after summer this year.”

A temporary speed limit of 50mph was introduced earlier this year along the M4 Motorway from Port Talbot until after Junction 42, as well as at four other sites across Wales, with Welsh Government stating at the time that EU limits of nitrogen dioxide were exceeded at those locations.

In September Mrs Davies raised the matter with the First Minister saying that, after promises that the speed limits would be in place until the end of the summer, the 50mph signs were still up.

In response the First Minister said that “data is being analysed” and that it will be released “as soon as possible.”

Mrs Davies added “Many people would look to the steel works at Port Talbot and deduce that this may be a contributing factor to the air quality in the area.

“While I was willing to give Welsh Government the opportunity to find out whether reducing traffic speeds in the area made any real difference, having raised this with the First Minister and the Economy Secretary in recent weeks, Welsh Government now appears to be suggesting that these restrictions will be take more than a year at the least.

“I have therefore gone back to them insisting that they clarify when these speed restrictions will be lifted.”

 

Mae ansicrwydd wedi ei chodi dros ba mor hir y gallai cyfyngiadau cyflymder ar draffordd yr M4 fod yn eu lle erbyn hyn.

Ar ôl gofyn nifer o gwestiynau i Lywodraeth Cymru, mae AC Rhanbarthol Suzy Davies wedi galw am eglurder ynglŷn â phryd y bydd cyfyngiadau cyflymder 50mya dros dro rhwng Port Talbot a Chyffordd 42 yn cael eu codi.

Ysgrifennodd Mrs Davies, AC Ceidwadwyr Cymreig dros Dde Orllewin Cymru at Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, yn gynharach y mis hwn ar ôl cael atebion gwrthddweud gan Lywodraeth Cymru.

Mewn ymateb i Mrs Davies yn gofyn pryd y bydd data ansawdd aer yn dilyn y treial 50mya yn cael ei ryddhau, dywedodd Llywodraeth Cymru mai "Medi 2019 yw'r dyddiad cynharaf y bydd set lawn o ddata blynyddol dilysedig ar gael"

Mewn ymateb, dywedodd: "Mae hyn yn ymddangos fel petai'n dweud y bydd yn rhaid i drigolion a busnesau gyd-fynd â'r parth 50mya estynedig am bron i flwyddyn arall.

"Nid dyma'r hyn a ddywedwyd wrthym gan Weinidog yr Amgylchedd yn Ebrill eleni.

"Y datganiad yn y Gwanwyn oedd y byddai estyniad cyflymder 50mya dros dro yn ei le 'cyn i'r modelu manwl wedi'i gwblhau yn yr haf.'

"Byddai preswylwyr yn iawn i ddisgwyl i hyn olygu y byddai'r gostyngiad yn y terfyn cyflymder yn dod i ben ar ôl yr haf eleni."

Cyflwynwyd cyfyngiad cyflymder dros dro o 50mya yn gynharach eleni ar hyd Traffordd yr M4 o Bort Talbot tan ar ôl Cyffordd 42, yn ogystal â phedair safle arall ledled Cymru, gyda Llywodraeth Cymru yn datgan ar yr adeg y rhagorwyd bod cyfyngiadau'r UE o nitrogen deuocsid yn y rhai lleoliadau hynny.

Ym mis Medi, cododd Mrs Davies y mater gyda'r Prif Weinidog yn dweud, ar ôl addewidion y byddai'r cyfyngiadau cyflymder ar waith tan ddiwedd yr haf, roedd yr arwyddion 50mya yn dal i fyny.

Mewn ymateb, dywedodd y Prif Weinidog bod "data yn cael ei ddadansoddi" a'i fod yn cael ei ryddhau "cyn gynted ag sy'n bosib."

Ychwanegodd Mrs Davies "Byddai llawer o bobl yn edrych i'r gwaith dur ym Mhort Talbot ac yn caniatau y gallai hyn fod yn ffactor sy'n cyfrannu at ansawdd aer yr ardal.

"Er fy mod yn fodlon rhoi cyfle i Lywodraeth Cymru ddarganfod a oedd lleihau cyflymder traffig yn yr ardal yn gwneud unrhyw wahaniaeth gwirioneddol, ar ôl codi hyn gyda'r Prif Weinidog a'r Ysgrifennydd Economi yn ystod yr wythnosau diwethaf, ymddengys bod Llywodraeth Cymru yn awgrymu bod y rhain bydd y cyfyngiadau'n cymryd mwy na blwyddyn o leiaf.

"Rwyf felly wedi mynd yn ôl atynt yn mynnu eu bod yn egluro pryd y bydd y cyfyngiadau cyflymder hyn yn cael eu codi."

 

Suzy Davies AM/AC