UK Government committed to Wales with fresh boost for Welsh Labour Government | Llywodraeth y DU yn ymrwymo i Gymru gyda hwb newydd i Lywodraeth Lafur Cymru

The UK Government has announced a £600million boost for the Welsh Government in today’s spending review by the Chancellor of the Exchequer.

The money, which is predominately aimed at benefitting health and education services in Wales, will seek to counter the devolved Labour Government’s evidenced neglect of both sectors in recent years.

A boost of £385million has been pledged to the health service, and £195million to education. It’s now up to the Welsh Government to decide if this money makes it to these services.

Today’s figures make up the first in a three-year plan by the UK Government to up Welsh health and education funding by £1.24billion and £1.2billion respectively.

The funding is allocated by the Treasury’s Barnett formula, which automatically adjusts UK public spending announcements to reflect Wales, Scotland and Northern Ireland.

Also announced today was £20million of capital funding for Wales.

These commitments compliment the Prime Minister’s recent pledge to back policing in England in Wales, with 20,000 new police officers on the streets.

Commenting on the announcement, Welsh Conservative Shadow Finance Minister, Nick Ramsay AM, said: “This funding comes as a welcome boost to Wales, and represents confidence in our country and our future.

“It’s up to the Welsh Labour Government how this money is spent, but I urge Ministers to make the most effective use of the extra funding to improve public services and end their failings in education and health.”

Shadow Health Minister, Angela Burns AM, also commented: “I’m very pleased to see this large funding sum set to hopefully boost Welsh Government spending on the NHS in Wales.

“The service across this country is suffering greatly from neglect, with dismal ambulance response times, staff shortages, appointment cancellations, and five out of seven health boards under targeted interventions or special measures.

“I urge the Welsh Government to carefully assess how this money can be used effectively and to the greatest benefit of service users across the country as a whole.”

Suzy Davies AM, Welsh Conservative Shadow Education Minister, added: “For years pupils in Wales have been underfunded by this Labour-led Welsh Government by the tune of £645 per pupil compared to young people across the border.

“Instead of tackling the issues in our Welsh education system that have been failing our young people, for twenty years Welsh Labour have blamed someone else. This increase in funding should ensure that there is no place for the Welsh Government to hide.

“No longer able to blame austerity for their mistakes, they will need to take the decisive action that our young people need to ensure that they and their schools get the funding they deserve.”

 

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi hwb o £600 miliwn i Lywodraeth Cymru yn adolygiad gwariant heddiw gan Ganghellor y Trysorlys.

Bydd yr arian, sydd wedi'i anelu'n bennaf at fod o fudd i wasanaethau iechyd ac addysg yng Nghymru, yn ceisio gwrthsefyll esgeulustod tystiolaeth y Llywodraeth Lafur ddatganoledig yn y ddau sector yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae hwb o £385miliwn wedi'i addo i'r gwasanaeth iechyd, a £195miliwn i addysg. Mater i Lywodraeth Cymru yn awr yw penderfynu a yw'r arian hwn yn ei wneud eu ffordd i'r gwasanaethau hyn.

Mae ffigurau heddiw yn ffurfio'r cyntaf mewn cynllun tair blynedd gan Lywodraeth y DU i gynyddu cyllid iechyd ac addysg Cymru o £1.24biliwn a £ 1.2biliwn yn y drefn honno.

Dyrennir yr arian gan fformiwla’r Barnett, sy’n addasu cyhoeddiadau gwariant cyhoeddus y DU yn awtomatig i adlewyrchu Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Cyhoeddwyd heddiw hefyd fod £20miliwn o arian cyfalaf i Gymru.

Mae’r ymrwymiadau hyn yn ategu addewid diweddar y Prif Weinidog i gefnogi plismona yng Nghymru yng Nghymru, gyda 20,000 o heddweision newydd ar y strydoedd.

Wrth sôn am y cyhoeddiad, dywedodd Gweinidog Cyllid Cysgodol Ceidwadwyr Cymreig, Nick Ramsay AC: “Daw’r cyllid hwn fel hwb i’w groesawu i Gymru, ac mae’n cynrychioli hyder yn ein gwlad a’n dyfodol.

“Mater i Lywodraeth Lafur Cymru yw sut mae’r arian hwn yn cael ei wario, ond rwy’n annog Gweinidogion i wneud y defnydd mwyaf effeithiol o’r cyllid ychwanegol i wella gwasanaethau cyhoeddus a dod â’u methiannau mewn addysg ac iechyd i ben.”

Dywedodd Gweinidog Iechyd yr Wrthblaid, Angela Burns AC, hefyd: “Rwy’n falch iawn o weld y swm cyllido mawr hwn yn debygol o roi hwb, gobeithio, i wariant Llywodraeth Cymru ar y GIG yng Nghymru.

“Mae’r gwasanaeth ledled y wlad hon yn dioddef yn fawr o esgeulustod, gydag amseroedd ymateb truenus ambiwlans, prinder staff, canslo apwyntiadau, a phump o bob saith bwrdd iechyd o dan ymyriadau wedi’u targedu neu fesurau arbennig.

“Rwy’n annog Llywodraeth Cymru i asesu’n ofalus sut y gellir defnyddio’r arian hwn yn effeithiol ac er budd mwyaf defnyddwyr gwasanaeth ledled y wlad gyfan.”

Ychwanegodd Suzy Davies AC, Gweinidog Addysg Cysgodol Ceidwadwyr Cymreig: “Ers blynyddoedd mae disgyblion Cymru wedi cael eu tanariannu gan Lywodraeth Cymru hon dan arweiniad Llafur gan y dôn o £645 y disgybl o’i chymharu â phobl ifanc dros y ffin.

“Yn lle mynd i’r afael â’r materion yn ein system addysg Gymreig sydd wedi bod yn methu ein pobl ifanc, ers ugain mlynedd mae Llafur Cymru wedi beio rhywun arall. Dylai'r cynnydd hwn mewn cyllid sicrhau nad oes lle i Lywodraeth Cymru guddio.

“Ni allant feio cyni am eu camgymeriadau mwyach, bydd angen iddynt gymryd y camau pendant sydd eu hangen ar ein pobl ifanc i sicrhau eu bod nhw a’u hysgolion yn cael yr arian y maent yn ei haeddu.”