Tidal Lagoon ‘transformational’ for Welsh economy, say Welsh Conservatives | Llanw Lagŵn 'trawsnewidiol' ar gyfer economi Cymru, dywed Ceidwadwyr Cymreig

Welsh Conservatives have praised the “transformational” potential of the proposed tidal lagoon in Swansea Bay, following a visit today.

The Leader of the Welsh Conservatives, Andrew RT Davies, and South Wales West AM, Suzy Davies, were taken on a boat trip around the bay on Friday to explore the site of the project and to discover its potential to make Wales world leaders in renewable energy generation.

It follows the publication of an independent review, which backed the £1.3bn project. Welsh Conservatives have consistently backed the tidal lagoon, and welcomed the Hendry Report.

It is now hoped that the UK Government will give the green light.

Commenting after the visit, Mr Davies – said: “I am as convinced as ever that this transformational project needs to go ahead, and I’m hopeful that the findings of the Hendry Review will be the spur needed to take this project forward.

“Tidal energy holds great promise to be the most reliable and resilient source of green energy available, and the Welsh Conservatives have been supportive of this ambitious scheme since day one.

“I look forward to this project being taken forward by the UK Government.

“We have an opportunity to lead the world in the generation of non-carbon, renewable energy, whilst providing a boost to the whole of the Welsh economy in terms of jobs and investment.”

South Wales West AM, Suzy Davies, said: “It was wonderful to have the opportunity to visit the proposed site of the tidal lagoon.

“There is a great deal of excitement about the prospect of the first one being located in Swansea, because it has the potential to propel Wales to being global pioneers in the application of this ground-breaking technology.

“The benefits to local jobs, the economy and the future energy needs of Wales, the UK and wider world of this technology are potentially massive and I will continue to push for this project to become a reality.”

Mark Shorrock, chief executive, Tidal Lagoon Power, said: “Andrew, Suzy and the Welsh Conservatives have been with us every step of the way – even on a freezing February morning on the Bay!  We very much look forward to now making the transition from development to delivery of a world first infrastructure project for Wales.”

 

Ceidwadwyr Cymreig wedi canmol y potensial "trawsnewidiol"  y morlyn llanw arfaethedig ym Mae Abertawe, yn dilyn ymweliad heddiw.

Arweinydd Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies, a AC Gorllewin De Cymru, Suzy Davies, yn cael eu cymryd ar daith cwch o amgylch y bae ar ddydd Gwener i chwilio'r wefan y prosiect ac i ddarganfod ei botensial i wneud Cymru arweinwyr y byd adnewyddadwy cynhyrchu ynni.

Mae'n dilyn cyhoeddi adolygiad annibynnol, a oedd yn cefnogi y prosiect £1.3bn. Ceidwadwyr Cymreig wedi cefnogi gyson y morlyn llanw, a chroesawodd yr Adroddiad Hendry.

Y gobaith yw y bydd Llywodraeth y DU yn rhoi'r golau gwyrdd.

Wrth siarad ar ôl yr ymweliad, Mr Davies - dywedodd: "Rwy'n mor argyhoeddedig ag erioed bod angen y prosiect trawsnewidiol i fynd yn ei flaen, ac rwy'n obeithiol y bydd canfyddiadau'r Adolygiad Hendry fydd y sbardun sydd ei angen i symud y prosiect hwn yn ei flaen.

"Ynni'r llanw yn dal addewid mawr i fod y ffynhonnell fwyaf dibynadwy a gwydn o ynni gwyrdd sydd ar gael, ac mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi bod yn gefnogol o'r cynllun uchelgeisiol hwn ers y diwrnod cyntaf.

"Rwy'n edrych ymlaen at y prosiect hwn yn cael ei rhoi ar waith gan Lywodraeth y DU.

"Mae gennym gyfle i arwain y byd yn y genhedlaeth o ddiffyg carbon, ynni adnewyddadwy, gan roi hwb i'r cyfan o economi Cymru o ran swyddi a buddsoddiad."

Meddai AC Gorllewin De Cymru, Suzy Davies: "Roedd yn wych cael y cyfle i ymweld â'r safle arfaethedig y morlyn llanw.

"Mae llawer iawn o gyffro ynghylch y posibilrwydd o yr un cyntaf yn cael eu lleoli yn Abertawe, gan ei fod ganddo'r potensial i yrru Cymru i fod yn arloeswyr byd-eang yn y cais y dechnoleg sy'n torri tir newydd.

"Mae'r manteision i swyddi lleol, yr economi ac anghenion ynni yn y dyfodol o Gymru, y DU ac yn fyd ehangach o dechnoleg hon yn gallu bod enfawr a byddaf yn parhau i bwyso am y prosiect hwn i ddod yn realiti."

Dywedodd Mark Shorrock, prif weithredwr, Llanw Lagoon Power: "Andrew, Suzy a'r Ceidwadwyr Cymreig wedi bod gyda ni bob cam o'r ffordd - hyd yn oed ar fore Chwefror rhewi ar y Bae! Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at wneud y trawsnewid o ddatblygu i gyflenwi prosiect byd seilwaith cyntaf i Gymru. "