Suzy supports Evening Post’s Christmas Hamper Appeal 2019 | Mae Suzy yn cefnogi Apêl Hamper Nadolig 2019 yr Evening Post

Suzy Davies, Welsh Conservative Assembly Member for South Wales West, is supporting the South Wales Evening Post’s Christmas Hamper Appeal for 2019.

The appeal will see hampers made up and distributed throughout the community using donations from residents and businesses across South Wales.

Mrs Davies said: “It is a real pleasure to support the Evening Post’s Christmas Hamper Appeal again this year.

 “I am pleased to again offer my office in Swansea City centre as a collection point for any residents and businesses that are able to donate any items for hampers this Christmas.

“It is also vital that the Evening Post has volunteers to again help pack the hampers with all the donations that are being made and I am looking forward to volunteering some of my time to help with this as well.”

Residents and businesses can make donations to the Evening Post’s Christmas Hamper Appeal by dropping items at Suzy Davies’s office at: Cornhill Chambers, 8 Christina Street, Swansea, SA1 4EW

Donations can also be made to other Assembly Member and Member of Parliament offices across Swansea, Neath Port Talbot and Carmarthenshire this winter.

 

Mae Suzy Davies, Aelod Cynulliad Ceidwadwyr Cymreig dros Orllewin De Cymru, yn cefnogi Apêl Hamper Nadolig South Wales Evening Post ar gyfer 2019.

Bydd yr apêl yn gweld hamperi yn cael eu ffurfio a'u dosbarthu ledled y gymuned gan ddefnyddio rhoddion gan drigolion a busnesau ledled De Cymru.

Dywedodd Mrs Davies: “Mae’n bleser i gefnogi Apêl Hamper Nadolig yr Evening Post eto eleni.

 “Rwy’n falch o gynnig fy swyddfa eto yng nghanol Dinas Abertawe fel man casglu ar gyfer unrhyw drigolion a busnesau sy’n gallu rhoi unrhyw eitemau ar gyfer hamperi y Nadolig hwn.

“Mae hefyd yn hanfodol bod gan yr Evening Post wirfoddolwyr i helpu eto i bacio’r hamperi gyda’r holl roddion sy’n cael eu gwneud ac rwy’n edrych ymlaen at wirfoddoli peth o fy amser i helpu gyda hyn hefyd.”

Gall preswylwyr a busnesau roi rhoddion i Apêl Hamper Nadolig yr Evening Post trwy ollwng eitemau yn swyddfa Suzy Davies yn: Cornhill Chambers, 8 Christina Street, Abertawe, SA1 4EW.

Gellir rhoi rhoddion hefyd i swyddfeydd eraill Aelod Cynulliad ac Aelod Seneddol ledled Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Sir Gaerfyrddin y gaeaf hwn.