Suzy Davies to meet new Health Board chair | Suzy Davies i gwrdd â chadeirydd newydd y Bwrdd Iechyd

Regional AM Suzy Davies is looking forward to meeting the chairman of the new Cwm Taf Morgannwg Health Board- Prof Marcus Longley- to discuss how the recent transfer of the Bridgend area into Cwm Taf has gone.

There are many implications for transferring all primary and hospital care from the old ABMu health board – now Swansea Bay University health board – into Cwm Taf Morgannwg.

I know many constituents have been worried by the report into maternity care at two hospitals within CTM which led to both mother and baby deaths. Maternity care at Princess of Wales is now under the supervision of the newly created Cwm Taf Morgannwg.

Prof Longley and CTM officers attended a meeting at the Assembly when they admitted that not all problems had been solved. So everything must be done to reassure expectant mothers at POW where confidence in maternity services has been high.

But other hospitals in CTM outperform the Princess of Wales in one particular regard – ambulance turn-around times.

My FOI to the Welsh Ambulance Trust revealed that the average turn around time at POW is over an hour compared with nine minutes at the Royal Glamorgan and seven minutes at Prince Charles.

So I will be urging CTM to investigate why these long delays are occurring in Bridgend. During the last quarter, one ambulance waited 16 hours to hand over a patient while others waited 14, 11 and ten hours.

The longest wait for Royal Glamorgan was under an hour and for Prince Charles two hours. Unless action is taken to reduce these hand-over times, frontline ambulances will continue to stack up outside POW while patients wait at home for many hours and often in pain for an ambulance to arrive.

 

Mae AC rhanbarthol Suzy Davies yn edrych ymlaen at gwrdd â chadeirydd Bwrdd Iechyd newydd Cwm Taf Morgannwg - yr Athro Marcus Longley - i drafod sut mae trosglwyddo ardal Pen-y-bont ar Ogwr yn ddiweddar i Gwm Taf wedi mynd.

Mae llawer o oblygiadau ar gyfer trosglwyddo pob gofal sylfaenol ac ysbyty o'r hen fwrdd iechyd ABMu - sef bwrdd iechyd Prifysgol Abertawe bellach - i Gwm Taf Morgannwg.

Rwy'n gwybod bod llawer o etholwyr wedi bod yn poeni am yr adroddiad ar ofal mamolaeth mewn dau ysbyty o fewn CTM a arweiniodd at farwolaethau mamau a babanod. Mae gofal mamolaeth yn Dywysoges Cymru bellach dan oruchwyliaeth Cwm Taf Morgannwg sydd newydd ei greu.

Mynychodd yr Athro Longley a swyddogion CTM gyfarfod yn y Cynulliad pan gyfaddwyd nad oedd yr holl broblemau wedi'u datrys. Felly mae'n rhaid gwneud popeth i dawelu meddwl mamau beichiog lle mae hyder mewn gwasanaethau mamolaeth wedi bod yn uchel.

Ond mae ysbytai eraill mewn CTM yn perfformio'n well nag un Dywysoges Cymru - amseroedd troi ambiwlansys.

Datgelodd fy FOI i Ymddiriedolaeth Ambiwlans Cymru fod yr amser a gymerir ar gyfartaledd yn POW dros awr o gymharu â naw munud yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg a saith munud yn y Tywysog Siarl.

Felly byddaf yn annog CTM i ymchwilio i pam mae'r oedi hir hwn yn digwydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Yn ystod y chwarter diwethaf, arhosodd un ambiwlans 16 awr i drosglwyddo claf tra bod eraill yn aros 14, 11 a deg awr.

Yr amser aros hiraf am Frenhines Morgannwg oedd o dan awr ac i'r Tywysog Siarl ddwy awr. Oni chymerir camau i leihau'r amseroedd trosglwyddo hyn, bydd ambiwlansiau rheng flaen yn parhau i stacio y tu allan I’r ysbyty tra bydd cleifion yn aros gartref am oriau lawer ac yn aml mewn poen i ambiwlans gyrraedd.