Suzy Davies: “Crucial that Bridgend Ford workers front of queue for Ineos jobs” | Suzy Davies: “Hanfodol bod gweithwyr Pen-y-bont ar Ogwr o flaen y ciw ar gyfer swyddi Ineos”

Responding the news that Ineos Automotives are planning on locating themselves in Bridgend, Suzy Davies, Welsh Conservative AM for South Wales West, said: “This news is extremely welcome for Bridgend and the surrounding areas as there has been talk of Ineos being interested in Bridgend for some time.

“I have already submitted an urgent question to Welsh Government on this.

“It has been reported that initially Ineos will create 200 jobs. It is crucial that Ford workers are at the front of the queue for these jobs and I will be calling on Welsh Government to explain how they will be helping those that will soon be losing their jobs with Ford.

Mrs Davies added “I also want to know from Welsh Government what guarantees they have sought from Ineos that they are in this for the long haul and whether those guarantees include creating more jobs.”

“While this news does not answer questions about what will happen to the Ford Engine Plant site, I will be encouraging Welsh Government to use Inoes as a way of attracting other businesses to the Engine Plant site as well.”

 

Wrth ymateb y newyddion bod Ineos Autmotives yn bwriadu lleoli eu hunain ym Mhen-y-bont ar Ogwr, dywedodd Suzy Davies, AC Ceidwadwyr Cymreig Gorllewin De Cymru: “Mae’r newyddion hyn i’w groesawu’n fawr i Ben-y-bont ar Ogwr a’r ardaloedd cyfagos gan y bu sôn bod Ineos yn ymddiddori ym Mhen-y-bont ar Ogwr ers cryn amser.

“Rwyf eisoes wedi cyflwyno cwestiwn brys i Lywodraeth Cymru ar hyn.

“Adroddwyd y bydd Ineos i ddechrau yn creu 200 o swyddi. Mae'n hanfodol bod gweithwyr Ford ar flaen y ciw ar gyfer y swyddi hyn a byddaf yn galw ar Lywodraeth Cymru i egluro sut y byddant yn helpu'r rhai a fydd yn colli eu swyddi gyda Ford cyn bo hir.

Ychwanegodd Mrs Davies “Rwyf hefyd eisiau gwybod gan Lywodraeth Cymru pa warantau y maent wedi’u ceisio gan Ineos eu bod yn hyn am y daith hir ac a yw’r gwarantau hynny yn cynnwys creu mwy o swyddi.”

“Er nad yw’r newyddion hyn yn ateb cwestiynau am yr hyn a fydd yn digwydd i safle Ford Engine Plant, byddaf yn annog Llywodraeth Cymru i ddefnyddio Inoes fel ffordd o ddenu busnesau eraill i safle Engine Plant hefyd.”