Suzy Davies announces leadership bid | Suzy Davies yn cyhoeddi ymgeisyddiaeth arweinyddiaeth

A week after Andrew RT Davies resigned from his post, it is now clear that the members of the Welsh Conservatives will have their day on his replacement.

Suzy Davies, Assembly Member for South Wales West, has today [3 July 2018] confirmed that she is running for the post.

Mrs Davies has secured the required number of nominations from her colleagues in the Welsh Conservative Assembly group.

“It is imperative that our members have a say on who follows Andrew” she said.

“I would like to once again thank Andrew for all the hard work he has put into leading us as a group and campaigning tirelessly across the length and breadth of Wales over the last seven years.”

Mrs Davies, who was elected to the Assembly in 2011 and returned again in 2016, went on to add “While standing in the Assembly and holding the Welsh Labour Government to account is crucial, it is not the only role of a leader.

“I want to make sure that I continue my record of campaigning throughout Wales, and for Wales, as the Welsh Conservatives head into the next Assembly and Parliamentary elections.

“I fully support Theresa May as our Prime Minister and as she works to make sure that Wales gets the type of Brexit that it voted for, however that does not mean I will shy away from speaking up for Wales in meetings with the Prime Minister and the rest of the UK Government.”

Mrs Davies is being nominated by Mark Isherwood, David Melding, and Janet Finch-Saunders in her bid to replace Andrew RT Davies on a permanent basis.

Suzy Davies AM is the Welsh Conservative Shadow Minister for Social Services, Culture and Welsh Language. Her recent work in calling on Welsh Government to make clear their financial relationship with Pinewood directly led to Assembly inquiry that is currently taking place.

Additionally she is also a member of the Brexit Committee at the Assembly and Chairs of the Cross Party Group on Tourism.

 

Un wythnos wedi pederfyniad Andrew RT Davies i ymddiswyddo, mae bellach yn glir y bydd aelodau'r Ceidwadwyr Cymreig yn cael cyfle i ddewis eu arweinydd nesaf.

Heddiw [3 Gorffennaf 2018] cadarnhaodd Suzy Davies, Aelod Cynulliad Gorllewin De Cymru, ei bod yn rhedeg ar gyfer y swydd.

Mae Mrs Davies wedi sicrhau'r nifer gofynnol o enwebiadau gan ei chydweithwyr yng ngrŵp Cynulliad y Ceidwadwyr Cymreig.

"Mae'n hollbwysig bod gan ein haelodau lais ar bwy sy'n dilyn Andrew" meddai.

"Hoffwn unwaith eto ddiolch i Andrew am yr holl waith caled y mae wedi'i roi i'n harwain ni fel grŵp, ac yn ymgyrchu'n ddiflino ar hyd a lled Cymru dros y saith mlynedd diwethaf."

Aeth Mrs Davies, a etholwyd i'r Cynulliad yn 2011 a'i ddychwelyd eto yn 2016, ymlaen i ychwanegu "Er bod yn sefyll yn y Cynulliad - ac yn dal Llywodraeth Lafur Cymru i gyfrif - yn hanfodol, nid hynny yw’r unig rôl y mae arweinydd yn ei wneud.

"Hoffwn fod yn siŵr fy mod yn parhau â'n nghofnod o ymgyrchu ledled Cymru, a dros Gymru, wrth i Geidwadwyr Cymreig yn paratoi ar gyfer yr etholiadau nesaf, Cynulliad a San Steffan.

"Rwy'n cefnogi Theresa May yn llwyr fel ein Prif Weinidog ac yn ei chefnogi wrth iddi weithio i sicrhau bod Cymru'n cael y math gorau o Brexit y pleidleisiodd amdano. Fodd bynnag, nid yw hynny'n golygu y byddaf yn swil rhag siarad dros Gymru mewn cyfarfodydd gyda'r Prif Weinidog a gweddill Llywodraeth y DU."

Cafodd Mrs Davies ei henwebu gan Mark Isherwood, Janet Finch Saunders and David Melding, yn ei chais i ddilyn Andrew RT Davies.

Suzy Davies AC yw Gweinidog yr Wrthblaid y Ceidwadwyr Cymreig dros Wasanaethau Cymdeithasol, Diwylliant a'r Iaith Gymraeg a llefarydd dros y Fargen Ddinesig Bae Abertawe . Mae ei gwaith diweddar, sef galw ar Lywodraeth Cymru i egluro eu perthynas ariannol â Pinewood, wedi arwain yn uniongyrchol ymchwiliad y Cynulliad sy'n digwydd ar hyn o bryd.

Mae hi’n aelod Pwyllgor Materion Allanol (Pwyllgor Brexit) a Phwyllgor Diwylliant, yr Iaith Gymraeg a Ddarlledu.  Mae hi’n cadeirio Grwp Trawsbleidiol dros Dwristiaeth.