Suzy Davies AM welcomes commissioner's focus on Welsh Language workplaces | Suzy Davies AC yn croesawu ffocws y comisiynydd ar weithleoedd iaith Gymraeg

Shadow Minister for Education and Welsh Language, Suzy Davies AM, has commented on the news today that the Welsh Language Commissioner has focussed on post-education bilingual employment during his presentation at the National Eisteddfod today. She said: “I’m pleased to see the Welsh Language in the headlines today.

“The Commissioner is right to highlight an area of concern around Welsh speakers not just having the opportunity, but being encouraged, to use language regularly in the workplace. I raised this in the Welsh Parliament during a Welsh Conservative debate at the beginning of July, identifying the workplace as a place for an individual to develop their Welsh language skills.

“It’s why I was so pleased that the Welsh Assembly’s own Official Languages Scheme now recognises the importance of nuancing its language skills requirements in its job adverts. I recommend that part of the scheme as a guide to all employers.

“Amongst other measures, we have called on the Welsh Government to consider developing a network of Welsh Language Business Champions, run by business people for business people in order to encourage a bilingual workplace for speakers and learners.

“Through these champions, businesses can be persuaded of the benefits of bilingualism in the workplace by people who have experienced those benefits.”

 

Mae Suzy Davies AC, Gweinidog yr Wrthblaid dros Addysg a’r Gymraeg, wedi ymateb i’r newyddion y bore yma fod Comisiynydd y Gymraeg yn bwriadu canolbwyntio ar gyflogaeth ddwyieithog ar ôl gadael byd addysg yn ei gyflwyniad yn yr Eisteddfod Genedlaethol heddiw. Dywedodd: “Rwy’n falch o weld y Gymraeg yn cael sylw yn y penawdau heddiw.

“Mae’r Comisiynydd yn llygad ei le wrth dynnu sylw at y pryder ynglŷn â faint o gyfle sydd i siaradwyr Cymraeg ddefnyddio’r iaith yn rheolaidd yn y gweithle, ond hefyd faint o anogaeth y maen nhw’n ei chael. Codais i’r mater hwn yn y Senedd yn ystod dadl y Ceidwadwyr Cymreig ddechrau mis Gorffennaf, gan nodi bod y gweithle yn lle i unigolion ddatblygu eu sgiliau Cymraeg.

“Dyna pam roeddwn i mor falch bod Cynllun Ieithoedd Swyddogol y Senedd bellach yn cydnabod pa mor bwysig yw egluro’r gofynion sgiliau iaith amrywiol yn ei hysbysebion swyddi. Rwy’n argymell y rhan yna o’r Cynllun fel canllaw i bob cyflogwr.

“Ynghyd â mesurau eraill, rydym ni wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ystyried datblygu rhwydwaith o Hyrwyddwyr Busnes Cymraeg, i’w gynnal gan bobl busnes dros bobl busnes, er mwyn annog dwyieithrwydd yn y gweithle er lles siaradwyr a dysgwyr.

“Bydd hyn yn ffordd o argyhoeddi busnesau am fanteision dwyieithrwydd yn y gweithle, a hynny gan bobl sydd wedi profi’r manteision hynny eu hunain.”