Suzy Davies AM: “If it ain’t broke, don’t fix it” | Suzy Davies AC: “Os nad yw wedi torri, peidiwch â’i drwsio”

Welsh Conservative Shadow Education Minister Suzy Davies has suggested that if the qualifications system in Wales does not need changing, then it should be left as it is.

The comments come as the independent regulator Qualifications Wales has launched a major consultation to find out people’s views on the qualifications that will be needed for Welsh Government’s proposed new curriculum.

Mrs Davies said “GCSEs are recognised across the world and parents, teachers, employers and, importantly, young people themselves all understand what GCSEs are and have confidence in the qualifications.”

Qualifications Wales has itself urged that GCSEs not to be ditched as they are “…valued and widely recognised”. However, the Future Generations Commissioner has called for the qualifications for 16 and 17 year olds to be scrapped in a move to other forms of assessment.

Mrs Davies added: “What is most important is the content and quality of exams that young people are taking.

“GCSEs have stood the test of time up until now and they can be used for a wide variety of subject and types of assessment. This is crucial as it means young people in Wales will be able to see how they compare to their peers and those young people across the border in England as well as around the world.

“The phrase ‘if it ain’t broke, don’t fix it’ springs to mind.”

Mrs Davies has urged as many people as possible to have their say during the 12-week consultation period called ‘Qualified for the Future.’

The Shadow Education Minister added: “It is important that Qualifications Wales get views and opinions from as many people as possible so that they can make the best decision on what qualifications look like for the future. I would encourage everyone to make sure they have their say.”

You can take part in the consultation HERE

 

Mae Gweinidog Addysg Cysgodol Ceidwadwyr Cymreig, Suzy Davies, wedi awgrymu, os nad oes angen newid y system gymwysterau yng Nghymru, yna dylid ei gadael fel y mae.

Daw’r sylwadau wrth i’r rheolydd annibynnol Cymwysterau Cymru lansio ymgynghoriad mawr i ddarganfod barn pobl ar y cymwysterau y bydd eu hangen ar gyfer cwricwlwm newydd arfaethedig Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Mrs Davies “Mae TGAU yn cael eu cydnabod ledled y byd ac mae rhieni, athrawon, cyflogwyr ac, yn bwysig iawn, y bobl ifanc eu hunain i gyd yn deall beth yw TGAU ac mae ganddyn nhw hyder yn y cymwysterau.”

Cymwysterau Mae Cymru ei hun wedi annog na ddylid diswyddo TGAU gan eu bod “… yn cael eu gwerthfawrogi a’u cydnabod yn eang”. Fodd bynnag, mae Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol wedi galw am ddileu'r cymwysterau ar gyfer pobl ifanc 16 a 17 oed wrth symud i fathau eraill o asesu.

Ychwanegodd Mrs Davies: “Yr hyn sydd bwysicaf yw cynnwys ac ansawdd yr arholiadau y mae pobl ifanc yn eu sefyll.

“Mae TGAU wedi sefyll prawf amser hyd yn hyn a gellir eu defnyddio ar gyfer amrywiaeth eang o bynciau a mathau o asesu. Mae hyn yn hanfodol gan ei fod yn golygu y bydd pobl ifanc yng Nghymru yn gallu gweld sut maen nhw'n cymharu â'u cyfoedion a'r bobl ifanc hynny dros y ffin yn Lloegr yn ogystal ag o amgylch y byd.

“Mae’r ymadrodd‘ os nad yw wedi torri, peidiwch â’i drwsio ’yn dod i’r meddwl.”

Mae Mrs Davies wedi annog cymaint o bobl â phosibl i ddweud eu dweud yn ystod y cyfnod ymgynghori 12 wythnos o’r enw ‘Cymwysedig ar gyfer y Dyfodol.’

Ychwanegodd Gweinidog Addysg yr Wrthblaid: “Mae'n bwysig bod Cymwysterau Cymru yn cael barn a barn gan gynifer o bobl â phosibl fel y gallant wneud y penderfyniad gorau ar sut olwg sydd ar gymwysterau ar gyfer y dyfodol. Byddwn yn annog pawb i sicrhau eu bod yn cael dweud eu dweud.”

Fe allwch cymryd rhan yn yr ymgynghoriad YMA