Success: Council U-turn on parking charge plans | Llwyddiant: Tro-pedol cyngor ar gynlluniau talu i barcio

Campaigners opposed to the introduction of parking charges at council-owned car parks in Gorseinon and Morriston  are celebrating after the plan was scrapped.

The campaign was mounted by Welsh Conservative AM Suzy Davies who organised a petition of residents and traders in Gorseinon which attracted hundreds of signatures.

Suzy said: “It’s good news that Swansea Council is not proceeding with these proposals which would have been seen as a total disregard for the future of businesses in two of the regional shopping centres we have in Swansea.

“Wherever I went, traders said the same thing – that they were being pushed towards the edge by a combination of high business rates, declining footfall and the rise of on-line shopping.

“They were unanimous that introducing charges in car parks that have always been free would have destroyed many businesses and left even more gaps on the high streets.

“I am glad that the council has listened to the chorus of protests and has dropped the plans. It’s time that all councils had a re-think about parking charges generally. Town centres are not the places they were 20 or 30 years ago when people would crowd in to do their shopping. Parking needs to be looked at in the round as part of a strategy to rejuvenate our high street not an emergency sticking plaster for a very difficult budget.

“We now have out of town shopping centres and supermarkets where parking is free. Councils need to see if they can either reduce or scrap charges in order to promote trade on our high streets rather than treating car parks as cash cows.”

 

Mae ymgyrchwyr oedd yn gwrthwynebu cyflwyniad o dalu ar gyfer parcio mae’r cyngor yn perchen yng Nghorseinon a Threforys yn dathlu ar ol i’r cynllun cael ei wrthod.

Gaeth yr ymgyrch eu harwain gan AC Ceidwadwyr Cymreig Suzy Davies a wnaeth trefnu deiseb wnaeth denu cannoedd o lofnodau gan drigolion a busensau lleol.

Dywedodd Suzy: “Mae’n newyddion da nad yw Cyngor Abertawe yn mynd ymlaen gyda’r cynigion a fydde wedi’i gweld heb unrhyw datrysiadau ar gyfer dyfodol busnesau mewn dau o’r canolfannau siopa sydd gennym yn Abertawe.

“Ym mhob man es i, roedd busnesau yn gweud yr un peth – ein bod nhw yn cael eu gwthio tuag at yr ymyl gyda chymsyg o trethi busnes uchel, lleihad yn swn-troed a’r cynydd siop ar-lein.

“Roedd y busnesau yn unfrydol bod y cynlluniau i gyflwyno taliadau yn maesydd parcio sydd wastod wedi bod am ddim wedi dinistrio’r llawer o fusnesau ac yn creu mwy o flychau ar eind strydoedd-fawr.

“Rwyf wrth fy modd bod y cyngor wedi gwrando ar lais trigolion Gorseinon ac wedi dileu’r cynlluniau. Mae’n hen bryd bod pob cyngor yn ail-feddwl dulliau talu parcio yn cyffredinol. Mae canolfannau dref ddim yr un lle a oeddent 20 neu 30 mlynedd yn ol lle oedd pobl yn gwneud ei siopa i gyd yng nghanol y dref. Mae angen edrych ar y parcio yn y rownd fel rhan o strategaeth i adnewyddu ein stryd fawr heb fod yn rhoi plastr argyfwng ar gyfer cyllideb anodd iawn.

"Mae gennym bellach ganolfannau siopa y tu allan i'r dref ac archfarchnadoedd lle mae parcio am ddim. Mae angen i gynghorau weld a allant naill ai ostwng neu dileu’r taliadau er mwyn hyrwyddo masnach ar ein strydoedd fawr yn hytrach na thrin meysydd parcio fel gwartheg arian parod."

 

Suzy Davies AM/AC

 

Suzy Davies AM/AC