Still more to do as Health Board agrees to reduce proposed bed losses | Dal mwy i wneud wrth i'r Bwrdd Iechyd gytuno i leihau colledion gwely

Regional AM Suzy Davies has welcomed the success of a campaign mounted by Welsh Conservatives to reduce the number of NHS beds being axed by ABMu locally.

Mrs Davies, who is Shadow Social Services Minister, had opposed plans by the health board to not only make 65 temporary bed closures at Singleton and Princess of Wales Hospitals permanent but to also slash a further 46 beds at Singleton and Neath Port Talbot hospitals.

Now, the health board has agreed to halve the number of additional beds it wishes to close from 46 to 23. Mrs Davies has been campaigning against bed closures for the past four years and it was a plank of the Welsh Conservatives Assembly election campaign in South Wales West in 2016.

She said: “I understand and accept the argument that keeping people in any hospital for longer than is absolutely necessary is harmful to them in the long run. But I also believe that, even if we send people home as fast as we can, we will still be in a position where we simply do not have enough beds to cope with the demand. That is the case now and will surely get worse if further beds are lost.

“People are waiting up to 89 weeks for hip operations at Morriston but surgeons tell us that operating theatres are standing idle because there are no beds to put people into after their surgery. Cutting more beds at a time when services are under such massive pressure is ludicrous.

“It is also unclear how many people have to be re-admitted to hospital because their care-at-home arrangements have failed.

“While more local beds are being used for rehabilitation and so are occupied for a shorter time then before, we still have a situation where medically fit individuals are “trapped” in district hospital beds because their care package is not ready.

“I am pleased that the number of beds being axed has been reduced but I challenge the trend of further bed cuts when the NHS in Wales has already lost 30 per cent of its beds over the past decade while population numbers rise and the proportion of elderly people in the population is also increasing.

“Health chiefs must find a different way. If the number of new entrants into nursing has grown, as we are told, then lack of nursing cover can no longer be the reason.

“With all politicians signed up to integrating health and social care, there needs to be more focus on the latter otherwise the pressure on beds will continue to grow.”

 

Mae'r AC Rhanbarthol, Suzy Davies, wedi croesawu llwyddiant ymgyrch gan Geidwadwyr Cymreig i leihau nifer y gwelyau GIG sy'n cael eu tynnu gan ABMu yn lleol.

Roedd Mrs Davies, sy'n Weinidog Cysgodol dros Wasanaethau Cymdeithasol, wedi gwrthwynebu cynlluniau gan y bwrdd iechyd i beidio â gwneud 65 o welyau dros dro yn Ysbytai Singleton a Tywysoges Cymru yn barhaol ond hefyd i dorri 46 gwely arall yn ysbytai Singleton a Chastell-nedd Port Talbot.

Nawr, mae'r bwrdd iechyd wedi cytuno i haneru nifer y gwelyau ychwanegol y mae'n dymuno cau o 46 i 23. Mae Mrs Davies wedi bod yn ymgyrchu yn erbyn cau gwelyau dros y pedair blynedd diwethaf ac roedd yn gynllun o ymgyrch etholiad y Ceidwadwyr Cymreig yn Ne Gorllewin Cymru yn 2016.

Dywedodd hi: "Dwi’n deall ac yn derbyn y ddadl bod cadw pobl mewn unrhyw ysbyty am gyfnod hwyrach nag sy'n hollol angenrheidiol yn niweidiol iddynt yn y tymor hir. Ond dwi hefyd yn credu hynny, hyd yn oed os byddwn yn anfon pobl gartref mor gyflym ag y gallwn, byddwn yn dal i fod mewn sefyllfa lle nad oes gennym ddigon o welyau i ymdopi â'r galwad. Dyna'r achos nawr a bydd yn sicr yn gwaethygu os bydd gwelyau pellach yn cael eu colli.

"Mae pobl yn aros hyd at 89 wythnos ar gyfer llawdriniaethau clun yn Nhreforys ond mae llawfeddygon yn dweud wrthym fod theatrau llawdriniaeth yn sefyll yn segur oherwydd nad oes gwelyau i roi pobl i mewn ar ôl eu llawdriniaeth. Mae torri mwy o welyau ar adeg pan fo gwasanaethau dan bwysau anferth o'r fath yn druenog.

"Mae hefyd yn aneglur faint o bobl sydd angen eu hatgyfaddef i'r ysbyty oherwydd bod eu trefniadau gofal yn y cartref wedi methu.

"Er bod gwelyau mwy lleol yn cael eu defnyddio ar gyfer adsefydlu ac felly maen nhw’n cael eu meddiannu am gyfnod byrrach o'r blaen, mae gennym sefyllfa lle mae unigolion sy'n meddyliol yn feddygol yn cael eu "trapio" mewn gwelyau ysbyty dosbarth oherwydd nad yw eu pecyn gofal yn barod.

"Dwi'n falch bod nifer y gwelyau sy'n cael eu bwyta wedi gostwng ond dwi'n herio'r tueddiad o doriadau gwelyau pellach pan fydd y GIG yng Nghymru wedi colli 30 y cant o'i welyau yn barod dros y degawd diwethaf tra bod niferoedd y boblogaeth yn cynyddu a chyfran yr henoed mae pobl yn y boblogaeth hefyd yn cynyddu.

"Mae'n rhaid i benaethiaid iechyd ddarganfod ffordd wahanol. Os mae nifer y newydd-ddyfodiaid sy’n mynd mewn i nyrsio wedi tyfu, fel y dywedir wrthym, ni all diffyg clawr nyrsio fod y rheswm mwyach.

"Gyda phob gwleidydd wedi ymuno i integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol, mae angen canolbwyntio mwy ar yr olaf fel arall, bydd y pwysau ar welyau yn parhau i dyfu."