Smaller hospitals “needed more than ever” says AM | Angen ysbytai llai yn fwy nag erioed, meddai AC

Regional AM Suzy Davies has visited Gorseinon Hospital to see for herself how the decision to permanently close eight beds there would affect services.

Mrs Davies, who is a Welsh Conservative, is worried about proposals by the ABMu health board that would see the area lose a further 46 beds on top of the 79 already axed over the past year.

She said: “It’s been useful to understand that while the number of beds at Gorseinon has been cut from 44 to 36, patients are not staying in them as long as they would have in the past. Gone are the days of old fashioned convalescence. Now patients go through re-ablement processes more efficiently so that they are prepared for a quick return home.

“Even a nine day stay in hospital can result in patients losing confidence and muscle mass so there is a clinical need to reduce the length of stays in hospitals like Gorseinon. This is now averaging between nine and 21 days instead of the whopping 44 days that used to prevail.

“The hospital has its own occupational therapists and is also home to social care workers. This better integration of health and social care gives me some confidence that patients are going home when they’re well enough and before becoming dependent on in-patient care.

“Keeping people out of the large district general hospitals like Morriston and Singleton is a must especially when the care that people need is available locally. There is no doubting the commitment of all the lovely staff I met at Gorseinon.”

But Mrs Davies is not happy about ABMu’s other plans. She went on: “Their strategy is to close another tranche of beds - 26 at Singleton and 20 at Neath Port Talbot Hospital – after a decade in which Wales lost 30 per cent of our hospital beds.

“We have heard many arguments in the past from health managers trying to justify bed closures. But the consequences are brutal – we have patients stuck on trolleys in A&E departments because there are no beds available in the hospital and we have ambulances stacked up outside full of patients who cannot be admitted because the emergency department is full.

“And while those ambulances are queuing for hours to discharge a single patient, the ambulance service is leaving pensioners lying on floors for 12 hours or more because no ambulances are available.

“People are now waiting 90 weeks for hip operations at Morriston because of a backlog of elective surgery as a result of repeated decisions to cancel all non-emergency work because of bed shortages.

“What this must not be about is centralising reablement service and out-patient clinics from hospitals like Gorseinon back into the large district hospitals. These smaller hospitals are needed more than ever as part of the strategy to care for people within their own homes and within the community.

“Spare capacity in the general hospitals should be used to reduce waiting lists for elective surgery. And if the delays are caused by recruitment shortages, we should ask the Welsh Labour Government who have run the NHS in Wales for nearly 20 years why things are worse here than elsewhere in the UK  – especially when we have two major medical schools in South Wales.”

 

Mae’r AC Rhanbarthol Suzy Davies wedi ymweld ag Ysbyty Gorseinon i weld drosti’i hun sut y byddai’r penderfyniad i gau wyth gwely’n barhaol yn effeithio ar wasanaethau.

Mae Mrs Davies, sy’n Geidwadwr Cymreig, yn poeni am gynigion gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg a fyddai’n golygu bod yr ardal yn colli 46 gwely arall ar ben y 79 sydd eisoes wedi’u colli dros y flwyddyn ddiwethaf.

Dywedodd: “Bu’n ddefnyddiol deall, er bod nifer y gwelyau yng Ngorseinon wedi cael eu torri o 44 i 36, nad yw cleifion yn aros ynddynt gyhyd ag y byddent yn y gorffennol.Gone are the days of old fashioned convalescence. Mae dyddiau cyfnodau gwella hen ffasiwn wedi dod i ben.Now patients go through re-ablement processes more efficiently so that they are prepared for a quick return home. Nawr mae cleifion yn mynd trwy brosesau ail-alluogi yn fwy effeithlon fel eu bod yn barod i ddychwelyd adref yn gyflym.

“Gall hyd yn oed arhosiad o naw diwrnod yn yr ysbyty arwain at gleifion yn colli hyder a màs y cyhyrau, felly mae angen clinigol i leihau hyd y cyfnod mae pobl yn ei dreulio mewn ysbytai fel Gorseinon.This is now averaging between nine and 21 days instead of the whopping 44 days that used to prevail. Bellach mae hyn yn gyfartaledd o rhwng 9 a 21 diwrnod yn lle’r 44 diwrnod anhygoel a arferai fod yn gyffredin.

“Mae gan yr ysbyty ei therapyddion galwedigaethol ei hun ac mae’n gartref i weithwyr gofal cymdeithasol hefyd. This better integration of health and social care gives me some confidence that patients are going home when they're well enough and before becoming dependent on in-patient care.Mae’r integreiddio gwell rhwng iechyd a gofal cymdeithasol yn rhoi rhywfaint o hyder i mi fod cleifion yn mynd adref pan fyddant yn ddigon da a chyn dod yn ddibynnol ar ofal cleifion mewnol.

“Mae cadw pobl allan o’r ysbytai cyffredinol dosbarth mawr fel Treforys a Singleton yn hanfodol, yn enwedig pan fo’r gofal sydd ei angen ar bobl ar gael yn lleol.There is no doubting the commitment of all the lovely staff I met at Gorseinon.” Does dim amheuaeth ynghylch ymrwymiad yr holl staff hyfryd y gwnes i gyfarfod â nhw yng Ngorseinon.”

Ond nid yw Mrs Davies yn hapus ynghylch cynlluniau eraill y Bwrdd Iechyd. She went on: “Their strategy is to close another tranche of beds - 26 at Singleton and 20 at Neath Port Talbot Hospital – after a decade in which Wales lost 30 per cent of our hospital beds.Ychwanegodd: “Eu strategaeth yw cau rhagor o welyau - 26 yn Singleton a 20 yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot - ar ôl degawd lle mae Cymru wedi colli 30 y cant o’n gwelyau ysbyty.

“Rydym wedi clywed llawer o ddadleuon yn y gorffennol gan reolwyr iechyd sy’n ceisio cyfiawnhau cau gwelyau.But the consequences are brutal – we have patients stuck on trolleys in A&E departments because there are no beds available in the hospital and we have ambulances stacked up outside full of patients who cannot be admitted because the emergency department is full. Ond mae’r canlyniadau’n greulon - mae gennym gleifion yn disgwyl ar drolïau mewn adrannau Damweiniau ac Achosion Brys oherwydd nad oes gwelyau ar gael yn yr ysbyty, ac mae ambiwlansys mewn rhesi y tu allan yn llawn cleifion na ellir eu derbyn oherwydd bod yr adran achosion brys yn llawn.

“A thra bo’r ambiwlansys hynny yn ciwio am oriau i ollwng un claf, mae’r gwasanaeth ambiwlans yn gadael pensiynwyr yn gorwedd ar loriau am ddeuddeg awr neu fwy oherwydd nad oes ambiwlansys ar gael.

“Mae pobl yn disgwyl am 90 wythnos ar gyfer llawdriniaethau clun yn Nhreforys erbyn hyn oherwydd bod cymaint o lawdriniaethau dewisol wedi cronni o ganlyniad i benderfyniadau cyson i ganslo pob gwaith nad yw’n argyfwng oherwydd prinder gwelyau.

“Rhaid i hyn beidio â bod yn fater o ganoli gwasanaeth ail-alluogi a chlinigau cleifion allanol o ysbytai fel Gorseinon yn ôl i’r ysbytai dosbarth mawr. These smaller hospitals are needed more than ever as part of the strategy to care for people within their own homes and within the community.Mae angen yr ysbytai llai hyn yn fwy nag erioed fel rhan o’r strategaeth i ofalu am bobl yn eu cartrefi eu hunain ac yn y gymuned.

“Dylid defnyddio capasiti sbâr yn yr ysbytai cyffredinol i leihau rhestri aros ar gyfer llawdriniaethau dewisol.And if the delays are caused by recruitment shortages, we should ask the Welsh Labour Government who have run the NHS in Wales for nearly 20 years why things are worse here than elsewhere in the UK Ac os yw’r holl oedi’n cael ei achosi gan brinder recriwtio, dylem ofyn i Lywodraeth Lafur Cymru sydd wedi rhedeg y GIG yng Nghymru ers bron i ugain mlynedd pam fod pethau’n waeth yma nag mewn mannau eraill yn y DU  - yn enwedig pan fo gennym ddwy ysgol feddygol flaenllaw yma yn y De.”