“Share your defibrillator selfies” urges AM | "Rhannwch eich ‘selfies’ ddiffibrilwyr" anogwyd AC

Residents and groups have been urged to share selfies with defibrillators in their local areas as part of a Wales-wide campaign to help people know where their nearest defibrillator can be found.

Suzy Davies, Welsh Conservative AM for South Wales West, reminded Assembly Members during a speech in the Assembly, that February is “Defibruary” throughout Wales.

The campaign, set up initially by the Welsh Ambulance Service Trust, has now spread to organisations, charities, sports clubs, and businesses, and sees people and groups sharing selfies with publicly accessible defibrillators to raise awareness of their location.

“Thanks to the work of charities, businesses and sports clubs we now have even more defibrillators in Wales.

“However in an emergency it is crucial that we all know where publicly available defibrillators actually are within our communities.

“A defibrillator that no one knows about, or is locked inside a building at the weekends, cant be used to help save someone’s life.”

Speaking in the Assembly, Mrs Davies, who has long campaigned to see age-appropriate CPR and life saving skills taught to all children and young people as part of the curriculum in Wales, urged people to do all they can to raise awareness of where defibrillators are located.

“This Defibruary, I ask that you take a photograph of your nearest defibrillator and share it on social media with #Defibruary.

“Workplaces or organisations can also register their defibrillators with NHS Wales as a Public Access Defibrillator so it provides maximum benefit to communities.

“These actions will help communities know where their nearest defibrillator is in an emergency and we will be one step closer to making Wales a nation of life savers.”

Automated Emergency Defibrillators, or AEDs, can be easily used to help when someone has suffered a cardiac arrest.

People without any medical training can use them to safely give an electrical pulse once the defibrillator detects a person has an irregular heartbeat.

Once someone suffers a cardiac arrest, chances of survival plummet by 14% for every minute that passes without treatment.

 

Anogwyd trigolion a grwpiau i rannu ‘selfie’ ddioddefwyr â difibrilwyr yn eu hardaloedd lleol fel rhan o ymgyrch Cymru gyfan i helpu pobl i wybod ble mae eu diffibriliwr agosaf i'w weld.

Atgoffodd Suzy Davies, AC Ceidwadwyr Cymreig dros Orllewin De Cymru, Aelodau'r Cynulliad yn ystod araith yn y Cynulliad, bod Chwefror yn "Defibruary" ledled Cymru.

Mae'r ymgyrch, a sefydlwyd i ddechrau gan Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, bellach wedi lledaenu i sefydliadau, elusennau, clybiau chwaraeon a busnesau, ac mae'n gweld pobl a grwpiau yn rhannu selfies gyda difibrilwyr sy'n hygyrch i'r cyhoedd i godi ymwybyddiaeth o'u lleoliad.

"Diolch i waith elusennau, busnesau a chlybiau chwaraeon, mae gennym hyd yn oed mwy o ddiffibrilwyr yng Nghymru.

"Fodd bynnag, mewn argyfwng, mae'n hollbwysig ein bod i gyd yn gwybod ble mae difibrilwyr sydd ar gael yn gyhoeddus o fewn ein cymunedau.

"Mae diffibriliwr nad oes neb yn gwybod amdano, neu sydd wedi'i gloi y tu mewn i adeilad ar benwythnosau, ni ellir ei ddefnyddio i helpu i achub bywyd rhywun."

Wrth siarad yn y Cynulliad, mae Mrs Davies, sydd wedi ymgyrchu'n hir i weld sgiliau CPR priodol a sgiliau achub bywyd a addysgir i bob plentyn a pherson ifanc fel rhan o'r cwricwlwm yng Nghymru, yn annog pobl i wneud popeth a allant i godi ymwybyddiaeth o ble mae difibrilwyr wedi'u lleoli.

"Ar Defibruary hwn, gofynnaf i chi fynd â llun o'r diffibriliwr agosaf a'i rannu ar gyfryngau cymdeithasol gyda #Defibruary.

"Gall gweithleoedd neu fudiadau hefyd gofrestru eu difibrilwyr gyda GIG Cymru fel Diffibrilydd Mynediad i'r Cyhoedd, felly mae'n rhoi budd mwyaf i'r cymunedau.

"Bydd y camau hyn yn helpu cymunedau i wybod ble mae eu diffibriliwr agosaf mewn argyfwng a byddwn yn un cam yn nes at wneud Cymru'n wlad o arbedwyr bywyd."

Gellir defnyddio Diffifilyddion Argyfwng Awtomataidd, neu AEDs, yn hawdd i helpu pan fydd rhywun wedi dioddef arestiad cardiaidd.

Gall pobl heb unrhyw hyfforddiant meddygol eu defnyddio i roi pwls trydanol yn ddiogel ar ôl i'r diffibriliwr ddarganfod bod rhywun yn cael gwared ar y galon afreolaidd.

Unwaith y bydd rhywun yn dioddef arestiad cardiaidd, mae posibilrwydd o oroesi plymio o 14% am bob munud sy'n mynd heibio heb driniaeth.