Shadow Minister welcomes positive news for A-level students across Wales | Gweinidog yr Wrthblaid yn croesawu newyddion cadarnhaol i fyfyrwyr Lefel-A ledled Cymru

Suzy Davies AM, Welsh Conservative Shadow Education Minister, has expressed her delight at the news this morning that A-level grades have improved across Wales.

Today’s results have revealed that more hard-working students across Wales have gained top grade A-levels, with 27% earning grades A and A*.

Performance at A* to C was described as ‘stable’ with a 76.3% pass rate, and 97.6% of students in Wales have achieved grades A* to E.

Mrs Davies has however highlighted the question around why grades are ‘stable’ at A* to C despite an increase in the top marks. She has questioned whether B and C grades have suffered, as a boost across all grades would have been better to see.

The Shadow Minister has also praised the dedication and resilience of teachers who are working in a poorly-funded education system, for doing their best for the next generation of Wales.

Commenting, she said: “I breathed a sigh of relief when I heard that results had improved in Wales, and as well as thinking of all the students who have worked so hard for this, I thought immediately of our dedicated teachers in Wales.

“Despite facing a funding crisis in Welsh schools, caused by a flawed Welsh Government funding system, teachers remind us again today of the tremendous value of their work as they go above and beyond for our young people.

“I wish all those who collected their grades this morning the very best of luck with their next steps. While the number of students taking A-levels has fallen by 5%, I hope that is due to greater interest in vocational alternatives rather than disillusionment with the idea of further education.

“We must remember today that there are numerous opportunities out there for all A-level leavers. Whether university hasn’t worked out or isn’t for you, young people should be helped to seek support for their next steps through bodies such as UCAS, Careers Wales, and the UK Government’s apprenticeship finder.”

 

Mae AC Suzy Davies, Gweinidog Cysgodol Addysg i’r Ceidwadwyr Cymreig, wedi mynegi ei hyfrydwch o’r newyddion y bore yma fod graddau Lefel-A wedi gwella ledled Cymru.

Mae canlyniadau heddiw wedi datgelu bod mwy o fyfyrwyr gweithgar ledled Cymru wedi ennill Lefel-A gradd A, gyda 27% yn ennill graddau A ac A *.

Disgrifiwyd perfformiad yn A * i C fel un ‘sefydlog’ gyda chyfradd basio o 76.3%, ac mae 97.6% o fyfyrwyr yng Nghymru wedi cyflawni graddau A * i E.

Fodd bynnag, mae Mrs Davies wedi tynnu sylw at y cwestiwn ynghylch pam mae graddau’n ‘sefydlog’ yn A * i C er gwaethaf cynnydd yn y marciau uchaf. Mae hi wedi cwestiynu a yw graddau B a C wedi dioddef, gan y byddai hwb ar draws pob gradd wedi bod yn well ei weld.

Mae'r Gweinidog Cysgodol hefyd wedi canmol ymroddiad a ytwythder athrawon sy'n gweithio mewn system addysg sydd wedi'i hariannu'n wael, am wneud eu gorau dros genhedlaeth nesaf Cymru.

Wrth sôn, dywedodd: “Fe wnes i anadlu ochenaid o ryddhad pan glywais fod y canlyniadau wedi gwella yng Nghymru, ac yn ogystal â meddwl am yr holl fyfyrwyr sydd wedi gweithio mor galed am hyn, meddyliais yn syth am ein hathrawon ymroddedig yng Nghymru.

“Er gwaethaf wynebu argyfwng cyllido yn ysgolion Cymru, a achoswyd gan system ariannu ddiffygiol Llywodraeth Cymru, mae athrawon yn ein hatgoffa eto heddiw o werth aruthrol eu gwaith wrth iddynt fynd y tu hwnt i hynny i’n pobl ifanc.

“Rwy’n dymuno pob lwc i bawb a gasglodd eu graddau y bore yma gyda’u camau nesaf. Er bod nifer y myfyrwyr sy'n cymryd Lefelau-A wedi gostwng 5%, gobeithio bod hynny oherwydd mwy o ddiddordeb mewn dewisiadau galwedigaethol yn hytrach na dadrithiad gyda'r syniad o addysg bellach.

“Rhaid i ni gofio heddiw bod yna nifer o gyfleoedd allan yna i bob ymadawr Lefel-A. P'un a nad yw'r brifysgol wedi gweithio allan neu nad yw e i chi, dylid helpu pobl ifanc i geisio cael cefnogaeth ar gyfer eu camau nesaf trwy gyrff fel UCAS, Gyrfaoedd Cymru, a darganfyddwr prentisiaeth Llywodraeth y DU.”