Shadow Education Minister vows to “Scrap the Bacc” | Gweinidog Addysg yr Wrthblaid yn addo i “Ddileu’r Bacc”

Welsh Conservatives would scrap the Welsh Baccalaureate to give more school hours back to core subjects, if voted into power in 2021.

Shadow Minister for Education, Suzy Davies AM, has pledged to see an end to the qualification which is soon set to be duplicated by the newly-unveiled Welsh Government draft curriculum.

She first announced the move at the Welsh Conservative Party Conference earlier this month. Addressing the crowded Llangollen Pavilion she called for the Welsh Government to address falling GCSE results and the pressures put on schools brought by increased workloads.

She said: “I would like our young people and our education professionals to know that we would take an immediate step to lighten the load just a little, and we would scrap the Welsh Baccalaureate.

“More than just getting rid of duplication, we would stop wasting time and money on the confusion the Bacc creates. Is it compulsory? Do universities accept it? Do employers know what it is? And of course, have all schools and colleges really bought into it; and do they know how to teach it?”

The Shadow Minister for Education’s pledge follows the launch of the Welsh Government’s draft curriculum at the end of last month. Mrs Davies welcomes the arrival of the new curriculum, but recognises it signals the redundancy of the Welsh Bacc.

Teachers have also repeatedly expressed concerns over the time taken from the school day to focus on the Bacc, and the added pressure that puts on pupils.

A National Assembly for Wales Children, Young People and Education Committee report from April this year, ‘Bacc to the Future,’ heard from concerned educators. The report said: “We are concerned by the evidence we received that some learners are struggling to cope with the pressure caused by the workload involved in the Welsh Bacc.”

Speaking today, Mrs Davies added: “The aims of the Welsh Baccalaureate are good in principle, but they will be more than achieved by the new curriculum.

“A once-attractive idea, the Welsh Bacc has had more new looks than Madonna, each of them eventually wearying its wider audience.

“We can’t keep increasing pressure on our young people and teachers to invest more and more time creating duplicated work, which might not even help them gain further education or employment, if no one knows what it means.

“Welsh Conservatives want to create a learning environment that raises Wales up, economically and socially; not one that leaves us stuck at the bottom of the league tables, and this is just a starting point for what we can do to help our pupils”.

 

Byddai'r Ceidwadwyr Cymreig yn dileu Bagloriaeth Cymru i roi mwy o oriau ysgol yn ôl i bynciau craidd, pe baent yn cael eu pleidleisio i rym yn 2021.

Mae Gweinidog Addysg yr Wrthblaid, Suzy Davies AC, wedi addo gweld diwedd ar y cymhwyster a fydd yn cael ei ddyblygu'n fuan gan ddrafft cwricwlwm newydd Llywodraeth Cymru.

Cyhoeddodd yn gyntaf y symudiad yng Nghynhadledd y Blaid Geidwadol yng Nghymru yn gynharach y mis hwn. Gan fynd i'r afael â'r Pafiliwn Llangollen gorlawn, galwodd ar Lywodraeth Cymru i fynd i'r afael â chanlyniadau TGAU syrthio a'r pwysau a roddir ar ysgolion yn sgil llwyth gwaith cynyddol.

Dywedodd: “Hoffwn i'n pobl ifanc a'n gweithwyr addysg proffesiynol wybod y byddem yn cymryd cam ar unwaith i ysgafnhau'r llwyth ychydig, a byddem yn dileu Bagloriaeth Cymru.

“Yn fwy na chael gwared â dyblygu, byddem yn rhoi'r gorau i wastraffu amser ac arian ar y dryswch y mae'r Bacc yn ei greu. A yw'n orfodol? A yw prifysgolion yn ei dderbyn? A yw cyflogwyr yn gwybod beth ydyw? Ac wrth gwrs, a yw pob ysgol a choleg wedi prynu i mewn iddo; ac ydyn nhw'n gwybod sut i'w ddysgu?”

Mae addewid Gweinidog yr Wrthblaid dros Addysg yn dilyn lansio cwricwlwm drafft Llywodraeth Cymru ar ddiwedd y mis diwethaf. Mae Mrs Davies yn croesawu dyfodiad y cwricwlwm newydd, ond mae'n cydnabod ei fod yn arwydd o ddiswyddiad y Bac Cymreig.

Mae athrawon hefyd wedi mynegi pryderon dro ar ôl tro ynghylch yr amser a gymerwyd o'r diwrnod ysgol i ganolbwyntio ar y Bacc, a'r pwysau ychwanegol sy'n rhoi ar ddisgyblion.

Mae adroddiad gan Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru o fis Ebrill eleni, ‘Bagloriaeth y Dyfodol,’ wedi'i glywed gan addysgwyr pryderus. Dywedodd yr adroddiad: “Rydym yn poeni am y dystiolaeth a gawsom fod rhai dysgwyr yn ei chael hi'n anodd ymdopi â'r pwysau a achosir gan y llwyth gwaith sy'n gysylltiedig â Bagloriaeth Cymru.”

Wrth siarad heddiw, ychwanegodd Mrs Davies: “Mae nodau Bagloriaeth Cymru yn dda mewn egwyddor, ond byddant yn fwy na'r hyn a gyflawnir gan y cwricwlwm newydd.

“Syniad unwaith-yn-ddeniadol, mae Bagloriaeth Cymru wedi cael mwy o edrychiad newydd na Madonna, yn y pen draw mae pob un ohonynt yn gwisgo'i gynulleidfa ehangach.

“Ni allwn barhau i roi pwysau cynyddol ar ein pobl ifanc a'n hathrawon i fuddsoddi mwy a mwy o amser gan greu gwaith dyblyg, na fyddai hyd yn oed yn eu helpu i gael addysg bellach neu gyflogaeth, os nad oes neb yn gwybod beth mae'n ei olygu.

“Mae'r Ceidwadwyr Cymreig eisiau creu amgylchedd dysgu sy'n codi Cymru, yn economaidd ac yn gymdeithasol; nid un sy'n ein gadael yn sownd ar waelod y tablau cynghrair, ac mae hwn yn fan cychwyn yn unig i'r hyn y gallwn ei wneud i helpu ein disgyblion."