Shadow Education Minister voices education funding frustration | Gweinidog Addysg yr Wrthblaid yn lleisio rhwystredigaeth am gyllido addysg

Suzy Davies AM, Shadow Minister for Education, has expressed her frustration with seeing more schools hit the headlines over a chronic lack of funding. She’s commented: “Teachers and schools are desperately crying out for better funding from the Welsh Labour Government, but their pleas are repeatedly falling on deaf ears. 

“This is the next generation of Wales we’re raising and the Welsh Government must do more to give them the best possible start and access to opportunities. The complex and obscure routes through which schools are funded do not make that job any easier and are raised as a real cause for concern by the Children, Young People and Education Committee in their hard-hitting report this week.

“That’s why Welsh Conservatives have a long-standing policy to fund schools more directly, bringing transparency and clarity to how funding is decided and, ultimately, to get money straight into the classroom.”

 

Mae Suzy Davies AC, Gweinidog Addysg yr Wrthblaid, wedi mynegi ei rhwystredigaeth o weld mwy o ysgolion yn cyrraedd y penawdau dros ddiffyg cyllid. Mae hi wedi dweud: “Mae athrawon ac ysgolion yn awyddus iawn i gael eu hariannu’n gwell gan Lywodraeth Lafur Cymru, ond mae eu pledion yn cwympo dro ar ôl tro ar glustiau byddar.

“Dyma'r genhedlaeth nesaf o Gymry rydym yn ei chodi ac mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru wneud mwy i roi'r dechrau gorau posibl iddynt a chael mynediad at gyfleoedd. Nid yw'r llwybrau cymhleth ac aneglur y caiff ysgolion eu hariannu drwyddynt yn gwneud y swydd honno'n haws ac fe'u codir fel achos pryder gwirioneddol gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn eu hadroddiad trawiadol yr wythnos hon.

“Dyna pam mae gan y Ceidwadwyr Cymreig bolisi hirsefydlog i ariannu ysgolion yn fwy uniongyrchol, gan ddod â thryloywder ac eglurder i'r ffordd y caiff cyllid ei benderfynu ac, yn y pen draw, i gael arian yn syth i'r ystafell ddosbarth.”