Shadow Education Minister calls for “clarity” from Welsh Government on curriculum change | Gweinidog Addysg Cysgodol yn galw am "eglurder" gan Lywodraeth Cymru ar newid cwricwlwm

Commenting on Welsh Government’s curriculum change statement, Shadow Education Minister Suzy Davies AM, said: “The Welsh Government’s proposed changes to the curriculum in Wales are huge.  They may have political support but we are now approaching the stage where we need clarity on practicality, accountability, teacher training and most of all, a higher quality education for our young people. 

They need knowledge, new, relevant skills and a strong sense of responsibility for themselves and those around them.  Those will enable them to be co-productive contributors to their communities as well as to a quickly changing economy.   

“The new curriculum should teachers and schools the flexibility to meet pupil need but leave no place to hide poor practice.

“As well as getting ahead of changes coming through digitalisation and artificial intelligence, Wales’ central economic challenge is to boost growth amongst are small and medium sized enterprises for the long term. In order to grow and thrive, our SMEs need to be supported by a vibrant and diverse works force with a deep skills base.

“The acid test for the Welsh Labour Government’s curriculum reforms will be whether it provides healthy, ambitious, ethical citizens, proud to be players in an active Welsh society and growing Welsh economy.”

 

Wrth sôn am ddatganiad newid cwricwlwm Llywodraeth Cymru, dywedodd y Gweinidog Addysg Cysgodol, Suzy Davies AC: "Mae newidiadau arfaethedig Llywodraeth Cymru i'r cwricwlwm yng Nghymru yn enfawr. Efallai bod ganddynt gefnogaeth wleidyddol ond rydyn ni nawr yn mynd at y cam lle mae angen eglurder ar ymarferoldeb, atebolrwydd, hyfforddiant athrawon, ac yn fwy na dim, addysg o ansawdd uwch i'n pobl ifanc.

Mae angen gwybodaeth, sgiliau newydd perthnasol ac ymdeimlad cryf o gyfrifoldeb drostyn nhw eu hunain a'r rhai o'u cwmpas. Bydd y rhain yn eu galluogi i fod yn gyfranwyr cynhyrchiol i'w cymunedau yn ogystal i’r economi sy'n newid yn gyflym.

"Dylai'r cwricwlwm newydd galluogi athrawon a'r ysgolion fod yn hyblyg i ddiwallu anghenion disgyblion ond heb adael lle i guddio arfer gwael.

"Yn ogystal â symud ymlaen â newidiadau trwy ddigideiddio a deallusrwydd artiffisial, her economaidd ganolog Cymru yw hybu twf ymysg mentrau bach a chanolig ar gyfer y tymor hir. Er mwyn tyfu a ffynnu, mae angen i gwmnïau bach a chanolig eu cefnogi gan weithlu bywiog ac amrywiol gyda sylfaen sgiliau dwfn.

"Y prawf asid ar gyfer diwygiadau cwricwlwm Llywodraeth Lafur Cymru fydd a yw'n darparu dinasyddion iach, uchelgeisiol, moesegol, yn falch o fod yn chwaraewyr mewn cymdeithas weithgar Gymreig ac economi gynyddol yng Nghymru."