Secondary school standards shortcomings signs “stagnation” | Mae diffygion safonau ysgolion uwchradd yn arwydd o "llonyddwch"

The Welsh Conservatives have said an Estyn report – which stated only half of secondary schools in Wales were judged as good or excellent – has shown the Welsh Government to be unsuccessful in improving education in Wales.

The report identified that half of secondary schools had shortcomings in teaching and assessment, inconsistent leadership, and a majority where pupils did not achieve their full potential by the end of their compulsory schooling.

Commenting, Welsh Conservative and Shadow Education Secretary Suzy Davies AM said: “While I am glad to see primary schools in Wales are heading in the right direction, the news about secondary schools is concerning.  Schools Challenge Cymru seems to have had no lasting effect and it indicates tens of thousands of young people will head into the world of work having attended schools rated less than “good”.

“This will surely be crushing news for Carwyn Jones to receive in his final few days as First Minister, having staked his reputation on improving education for children in Wales.

“It seems more cohorts are joining the generation of children who have been failed by the Welsh Labour-led governments’ 20 years of mismanagement.”

“The worry now is that schools are being overwhelmed by constant change imposed by Welsh Government without the improvements which make that disruption worthwhile.  As we’ve seen with the supplementary in-year budget, money which could go directly to schools is going to Welsh Government’s flagship regional consortia which are charged with school improvement.  Those consortia now have to explain why there has been no such improvement despite it being the reason for their existence.”

The National Education Union Cymru said the teachers are facing an uphill struggle to improve education provision with “one hand tied behind their back” citing decreasing budgets, diminishing resources, and expanding resources.

 

Mae Ceidwadwyr Cymreig wedi dweud bod adroddiad heddiw - a nododd mai dim ond hanner yr ysgolion uwchradd yng Nghymru a gafodd eu barnu'n dda neu'n ardderchog - wedi dangos bod Llywodraeth Cymru yn aflwyddiannus wrth wella addysg yng Nghymru.

Nododd yr adroddiad fod gan hanner yr ysgolion uwchradd ddiffygion mewn addysgu ac asesu, arweinyddiaeth anghyson, a mwyafrif lle nad oedd disgyblion yn cyflawni eu llawn botensial erbyn diwedd eu haddysg gorfodol.

Yn sylw ar hyn, dywedodd Suzy Davies AC, Ysgrifennydd Cysgodol dros Addysg i'r Ceidwadwyr Cymreig: "Er fy mod yn falch gweld ysgolion cynradd yng Nghymru yn mynd i'r cyfeiriad cywir, mae'r newyddion am ysgolion uwchradd yn fy mrhyderu. Ymddengys nad yw Her Ysgolion Cymru wedi cael unrhyw effaith barhaol ac mae'n dangos y bydd degau o filoedd o bobl ifanc yn mynd i mewn i'r byd gwaith ar ôl mynychu ysgolion sydd wedi graddio llai na "boddhaol".

"Bydd hyn yn sicr yn newyddion gwael i Carwyn Jones ei dderbyn yn ystod ei ychydig ddyddiau olaf fel Prif Weinidog, wedi iddo gael ei henw da ar wella addysg i blant yng Nghymru.

"Mae'n ymddangos bod mwy o garfanau yn ymuno â chenedlaeth o blant sydd wedi methu 20 mlynedd o gamreoli llywodraethau dan arweiniad Llafur Cymru."

"Y pryder nawr yw bod ysgolion yn cael eu llethu gan newid cyson a osodir gan Lywodraeth Cymru heb y gwelliannau sy'n gwneud y tarfu hwnnw'n werth chweil. Fel y gwelsom gyda'r gyllideb atodol yn y flwyddyn, mae arian a allai fynd yn uniongyrchol i ysgolion yn mynd i gonsortia rhanbarthol blaenllaw Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am wella ysgolion. Erbyn hyn mae'n rhaid i'r consortia hynny esbonio pam na fu unrhyw welliant o'r fath er gwaetha'r rheswm dros eu bodolaeth.

"Dywedodd Undeb Addysg Genedlaethol Cymru fod yr athrawon yn wynebu frwydr i fyny i wella darpariaeth addysg gyda "un llaw wedi'i glymu y tu ôl i'w cefn" gan nodi gostyngiadau o gyllidebau, lleihau adnoddau, ac ehangu adnoddau.