Public Meeting: ABMU and Cwm Taf Health Board Boundary changes | Cyfarfod Cyhoeddus: ABMU a Bwrdd Iechyd Cwm Taf newid ffiniau

Welsh Government have decided that, from 1st April 2019, health services for residents living in Bridgend County Borough Council’s area will be provided by Cwm Taf University Health Board instead of ABMU.

I have pushed Welsh Government on a number of occasions to make sure that residents from Bridgend as well as residents in Neath Port Talbot and Swansea are not affected by this change.

ABMU and Cwm Taf are holding two public meetings for NPT and Swansea residents to raise questions and concerns about the upcoming changes and to find out more information.

A separate meeting will be taking place for residents in Bridgend.

The meetings for Swansea and NPT residents are as follows:

 

Date: Tuesday 11th December 2018

Location: Lecture Theatre 2, Morriston Education Centre, Heol Maes Eglwys, Morriston, Cwmrhydyceirw, Swansea, SA6 6NL

Session 1: Afternoon Session 13:30 pm – 16:30pm

Book your space on Session 1 HERE

 

Session 2: Evening Session 17:45 pm – 20:00 pm

Book your space on Session 2 HERE

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu, o 1 Ebrill 2019, y bydd gwasanaethau iechyd i drigolion sy'n byw yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu darparu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn hytrach na ABMU.

Rwyf wedi gwthio Llywodraeth Cymru ar sawl achlysur i sicrhau na fydd y newid hwn yn effeithio ar drigolion Pen-y-bont ar Ogwr yn ogystal â thrigolion Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe.

Mae ABMU a Chwm Taf yn cynnal dau gyfarfod cyhoeddus i drigolion NPT ac Abertawe i godi cwestiynau a phryderon ynghylch y newidiadau sydd i ddod ac i gael rhagor o wybodaeth.

Bydd cyfarfod ar wahân ar gael i drigolion Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae'r cyfarfodydd ar gyfer trigolion Abertawe a NPT fel y ganlyn:

 

Dyddiad: Dydd Mawrth 11 Rhagfyr 2018

Lleoliad: Darlithfa 2, Canolfan Addysg Treforys, Heol Maes Eglwys, Treforys, Cwmrhydyceirw, Abertawe, SA6 6NL

 

Sesiwn 1: Sesiwn y Prynhawn 13:30yh - 16:30yh

Archebwch eich lle ar Sesiwn 1 YMA

Sesiwn 2: Sesiwn Nos 17:45yh - 20:00yh

Archebwch eich lle ar Sesiwn 2 YMA