Priorities for the Culture, Welsh Language & Communications Committee | Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu a'r Iaith Gymraeg

One of the Assembly Committees that I am a member of; the Culture, Welsh Language & Communications Committee; is holding a consultation the find out what you would like to see it investigate and discuss during the next five years.

Committees in the Assembly have many roles to play, including scrutinising the spending and policies of the Welsh Government, holding Welsh Government Cabinet Secretaries and Ministers to account, and examining laws that have been brought forward.

Some of the area that the Culture, Welsh Language & Communications (CWLC) Committee covers include: culture; the arts; historic environment; Welsh language; communications; broadcasting and the media.

You can find out more about the CWLC Committee HERE

To have your say and give your opinion on the types of areas, or specific issues, that the committee should look at, visit the consulation page HERE

The consultation closes on 1st September 2016

 

Un o Bwyllgorau'r Cynulliad fy mod i'n aelod o; Diwylliant, Iaith Gymraeg a Chyfathrebu; yn cynnal ymgynghoriad i ganfod beth yr hoffech ei weld yn ymchwilio ac yn trafod yn ystod y pum mlynedd nesaf. 

Mae pwyllgorau'r Cynulliad yn cael llawer o rolau i'w chwarae, gan gynnwys craffu ar y gwariant a pholisïau Llywodraeth Cymru, yn dal Llywodraeth Cymru Ysgrifenyddion Cabinet a Gweinidogion i gyfrif, ac archwilio deddfau sydd wedi cael eu dwyn ymlaen.

Mae rhai o'r ardal y mae'r Diwylliant, Iaith Gymraeg a Chyfathrebu (CWLC) yn cynnwys: diwylliant; y celfyddydau; amgylchedd hanesyddol; iaith Gymraeg; cyfathrebu; darlledu a'r cyfryngau.

Gallwch gael gwybod mwy am y Pwyllgor CWLC YMA

I ddweud eich dweud a rhoi eich barn ar y mathau o ardaloedd, neu faterion penodol, y dylai'r pwyllgor edrych ar, ewch i'r dudalen ymgynghori YMA

Daw'r ymgynghoriad i ben ar 1 Medi 2016