Politically Speaking: AM “alarmed” by long training waits for Gower First Responders | Siarad Gwleidyddol: Mae AC yn "arswydus" gyda oedi i hyfforddi Ymatebwyr Cyntaf Gwyr

Residents of rural Gower can be very cut-off from services by the very nature of the peninsula with its latticework of villages linked by country roads. It’s one of the reasons its communities have managed to get defibrillators into so many places.

The setting up some years ago of the First Responders group to supplement professional ambulance service personnel was a good move. I know of the excellent work this team does in Gower especially as they can get to casualties much quicker than an ambulance which has to travel usually from Swansea.

They plug a gap in provision which seems to getting bigger as conventional ambulance response times get longer leaving people waiting for hours in distress.

So it was with great alarm that I heard of the long delays being faced by volunteers with the Pennard and Bishopston First Responders in getting their training.

Some of these have been waiting over a year to be trained and until they are trained they cannot be sent out to emergencies.

I have raised this matter with the health minister who is now investigating what’s going on with the Welsh Ambulance Service and its inability to organise training for an essential group of people who have offered their services in the spirit of civic duty and good citizenship.

At a time when the service is struggling to hit any of its target response times they should be biting the hands off anyone offering to provide voluntary assistance. Instead, these people are facing what seems to be an intransigent bureaucracy incapable of literally pulling out its finger to organise training sessions.

When you have people willing to help Wales become a Nation of Lifesavers, you don’t keep them waiting. 

Suzy Davies AM’s comments appeared in her Politically Speaking column in the South Wales Evening Post on 21st February 2019

 

Gall trigolion gwledig Gŵyr gael ei dorri'n fawr o wasanaethau yn ôl natur y penrhyn gyda'i dailtwaith o bentrefi sy'n gysylltiedig â ffyrdd gwledig. Dyma un o'r rhesymau y mae ei chymunedau wedi llwyddo i gael difibrilwyr i gymaint o leoedd.

Roedd sefydlu rhai blynyddoedd yn ôl o'r grŵp Ymatebwyr Cyntaf i ategu personél y gwasanaeth ambiwlans proffesiynol yn symudiad da. Dwi’n ymwybodol o’r gwaith ardderchog y mae'r tîm hwn yn ei wneud yng Ngŵyr yn enwedig gan y gallant fynd i anafiadau yn llawer cyflymach nag ambiwlans sy'n gorfod teithio fel arfer o Abertawe.

Maent yn ategu bwlch mewn darpariaeth sy'n ymddangos yn dod yn fwy ag amseroedd ymateb ambiwlans confensiynol yn cael mwy o amser yn gadael pobl yn aros am oriau mewn gofid.

Felly, roeddwn â theimlad mawr pan glywais am yr oedi hir lle mae gwirfoddolwyr yn wynebu gyda Ymatebwyr Cyntaf yn Pennard a Llandeilo Ferwallt wrth geisio cael eu hyfforddiant.

Mae rhai o'r rhain wedi bod yn aros dros flwyddyn i'w hyfforddi ac nes eu bod yn cael eu hyfforddi ni ellir eu hanfon allan i argyfyngau.

Yr wyf wedi codi'r mater hwn gyda'r gweinidog iechyd sydd bellach yn ymchwilio i'r hyn sy'n digwydd gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a'i anallu i drefnu hyfforddiant ar gyfer grŵp hanfodol o bobl sydd wedi cynnig eu gwasanaethau yn ysbryd dyletswydd dinesig a dinasyddiaeth dda.

Ar adeg pan fo'r gwasanaeth yn ei chael hi'n anodd cyrraedd unrhyw un o'i amseroedd targed, dylent fod yn annog unrhyw un sy'n cynnig cymorth gwirfoddol. Yn lle hynny, mae'r bobl hyn yn wynebu biwrocratiaeth anghyfrannol yn analluog o allu tynnu allan ei fys yn llythrennol i drefnu sesiynau hyfforddi.

Pan fydd pobl yn barod i helpu Cymru i ddod yn ‘Nation of Lifesavers’, nid ydych chi'n eu cadw yn aros.

Ymddangosodd sylwadau Suzy Davies AC yn ei golofn Siarad Gwleidyddol yn South Wales Evening Post ar 21 Chwefror 2019