PISA results: “Perhaps a relief, but not a reprieve, for Education Minister” says Suzy Davies AM | Canlyniadau PISA: “Rhyddhad efallai, ond nid ataliad, i’r Gweinidog Addysg” meddai Suzy Davies AC

Report shows modest improvements, but Wales still bottom in the UK for the fifth time running.

Commenting on the PISA report published today (December 3), Suzy Davies AM, Shadow Minister for Education, said: “For the Minister, this may be something of a relief, but it is anything but a reprieve.

“Of course I welcome any improvement on previous years’ miserable scores, but the Minister has missed targets confirmed by the First Minister only a fortnight ago, and Wales is still performing less well than the other nations of the UK.”

In reading, Wales scored 480, trailing England on 505, Scotland on 504 and Northern Ireland on 501, but perhaps most troubling of all is that that the average for developed nations is 487.

In maths, Wales scored 487 which is close to the average of 489 that Scotland achieved, but again, below Northern Ireland on 492, and far behind England on 504. The OECD average is 489.

And when it comes to science, Wales scored 488, close to the average of 489. Scotland scored 490, Northern Ireland achieved 491, but England was again far in the lead with 507.

Ms Davies, who represents South Wales West, added: “And the Minister cannot take comfort from Wales finally coming within spitting distance of the OECD average as that average has itself fallen.

“We know that this year’s GCSE results, which are better aligned with PISA than previously, were weaker than previously. We also know that Scotland, which still outperforms Wales, is on the slide. That raises questions about how curriculum change, based on the Scottish experience, will further affect our next PISA results.

“This time the Minister cannot look back and sigh heavily about her predecessor’s record. She may well point to the buds in these PISA results, but will they be enough to stop the vine withering away?”

Watch Suzy discussing the PISA results HERE

 

Adroddiad yn dangos gwelliannau cymedrol, ond mae Cymru yn dal i fod yn y gwaelod yn y DU am y pumed tro yn olynol.

Wrth sôn am adroddiad PISA a gyhoeddwyd heddiw (Rhagfyr 3), dywedodd Suzy Davies AC, Gweinidog yr Wrthblaid dros Addysg: “I'r Gweinidog, gall hyn fod yn rhyddhad, ond mae'n unrhywbeth oni bai am ataliad.

“Wrth gwrs rwy’n croesawu unrhyw welliant ar sgoriau truenus y blynyddoedd blaenorol, ond mae’r Gweinidog wedi methu targedau a gadarnhawyd gan y Prif Weinidog bythefnos yn ôl, ac mae Cymru’n dal i berfformio cystal na chenhedloedd eraill y DU.”

Wrth ddarllen, sgoriodd Cymru 480, gan drechu Lloegr ar 505, yr Alban ar 504 a Gogledd Iwerddon ar 501, ond efallai'r mwyaf cythryblus oll yw mai'r cyfartaledd ar gyfer cenhedloedd datblygedig yw 487.

Mewn mathemateg, sgoriodd Cymru 487 sy'n agos at y cyfartaledd o 489 a gyflawnodd yr Alban, ond unwaith eto, yn is na Gogledd Iwerddon ar 492, ac ymhell y tu ôl i Loegr ar 504. Cyfartaledd yr OECD yw 489.

Ac o ran gwyddoniaeth, sgoriodd Cymru 488, yn agos at gyfartaledd o 489. Sgoriodd yr Alban 490, cyflawnodd Gogledd Iwerddon 491, ond roedd Lloegr eto ar y blaen gyda 507.

Ychwanegodd Ms Davies, sy'n cynrychioli Gorllewin De Cymru: “Ac ni all y Gweinidog gymryd cysur o Gymru o’r diwedd gan ddod o fewn pellter poeri i gyfartaledd yr OECD gan fod y cyfartaledd hwnnw wedi gostwng.

“Rydyn ni'n gwybod bod canlyniadau TGAU eleni, sy'n cyd-fynd yn well â PISA nag o'r blaen, yn wannach nag o'r blaen. Rydym hefyd yn gwybod bod yr Alban, sy'n dal i berfformio'n well na Chymru, ar y sleid. Mae hynny'n codi cwestiynau ynghylch sut y bydd newid cwricwlwm, yn seiliedig ar brofiad yr Alban, yn effeithio ymhellach ar ein canlyniadau PISA nesaf.

“Y tro hwn ni all y Gweinidog edrych yn ôl ac ocheneidio’n drwm am record ei rhagflaenydd. Efallai ei bod hi’n pwyntio at y blagur yn y canlyniadau PISA hyn, ond a fyddan nhw’n ddigon i atal y winwydden rhag gwywo i ffwrdd?”

Gwyliwch Suzy yn trafod canlyniadau PISA YMA

 

Suzy Davies AM/AC