One million Welsh speakers ambition “doomed to failure” without coherent education planning | Uchelgais miliwn o siaradwyr Cymraeg “dedfrydwyd i fethiant” heb gynllun addysg wedi’i ddiweddaru

On International Mother Language Day, the Welsh Conservatives have expressed concern that the Cymraeg2050 programme is destined to end in tears if the Welsh Labour-led Government does not enforce a sound strategy in the education sector.

Welsh Conservative and Shadow Education and Welsh Language Minister Suzy Davies AM, said: “Today the world is celebrating the beauty and identity of native languages and how linguistic diversity strengthens social sustainability. Already spoken by one in five in Wales, there is a clear wish to see more people speaking and using Welsh in everyday life.

“However, the target of a million Welsh speakers in our country by 2050 won’t be met with warm thoughts – we need an update on a properly resourced, properly thought-out, properly implemented strategy now that the Welsh Government has dropped their Welsh Language Bill.

“This coincides with the number of pre-school settings fall on their watch, reducing the potential for the seed of bilingualism to germinate in early years education.

“Also, the number of students in teacher training able to speak Welsh is at its lowest point in a decade, and only one third of those are training to teach in Welsh.

“We cannot do justice to our mother tongue with lacklustre lip-service. I urge the Welsh Government to use this day as the beginning of a reinvigoration in their strategy and policy-making, and give Wales the language growth strategy it deserves.”

 

Ar Ddiwrnod Mamiaith Ryngwladol, mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi mynegi pryder bod y rhaglen Cymraeg2050 ar fin bod yn freuddwyd gwrach os nad yw Llywodraeth Lafur Cymreig yn gorfodi strategaeth gadarn yn y sector addysg.

Meddai'r Gweinidog yr Wrthblaid Addysg a’r Iaith Gymraeg, Suzy Davies AC: “Heddiw mae'r byd yn dathlu’r harddwch a hunaniaeth ieithoedd brodorol a sut mae amrywiaeth ieithyddol yn cryfhau cynaliadwyedd cymdeithasol. Wedi'i siarad eisoes gan un mewn pump yng Nghymru, mae yna ddymuniad clir i weld mwy o bobl yn siarad a defnyddio'r Gymraeg ym mywyd bob dydd.

“Fodd bynnag, ni chaiff y targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg yn ein gwlad yn erbyn 2050 ei gyflawni gan feddyliau cynnes – mae angen diweddariad ar strategaeth sydd â digon o adnoddau, wedi'i feddwl yn iawn, ac wedi’i weithredu'n iawn ar ol mae Llywodraeth Gymreig wedi gostwng eu Bil Iaith Gymraeg.

“Mae hyn yn digwydd yr un pryd â nifer y lleoliadau cyn-ysgol yn syrthio, yn lleihau'r posibilrwydd o had dwyieithrwydd i egino mewn addysg blynyddoedd cynnar.

“Hefyd, mae’r nifer y myfyrwyr mewn hyfforddiant athrawon sy'n gallu siarad Cymraeg ar ei bwynt isaf mewn degawd, a dim ond traean o'r rheini'n hyfforddi i addysgu yn Gymraeg.

“Ni allwn wneud ein gorau glas i'n mamiaith â geiriau gwag. Dwi’n annog y Llywodraeth Cymru i ddefnyddio'r dydd hwn fel dechrau adfywiad yeu strategaeth a rhoi i Gymru y strategaeth tyfu-iaith Gymraeg y mae'n haeddu.”