NPT Home to School Travel Consultation | Ymgynghoriad Teithio o'r Cartref i'r Ysgol CNPT

Neath Port Talbot County Borough Council are holding a consultation into their plans for home to school travel.

Their new plans are due to start in 2020 and include details about the cost of transport, assistance for pupils with Additional Learning Needs, their application process, and how you can appeal their decisions on home to school transport.

You can access their consultation HERE.

You can also access the council’s supporting documents, to go with this consultation, HERE.

The consultation closes on 4th August 2019

 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn cynnal ymgynghoriad ar eu cynlluniau ar gyfer teithio o'r cartref i'r ysgol.

Mae eu cynlluniau newydd i fod i ddechrau yn 2020 ac maent yn cynnwys manylion am gost trafnidiaeth, cymorth i ddisgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol, eu proses ymgeisio, a sut y gallwch apelio yn erbyn eu penderfyniadau ar gludiant o'r cartref i'r ysgol.

Gallwch weld eu hymgynghoriad YMA.

Gallwch hefyd gyrchu dogfennau ategol y cyngor, i fynd gyda'r ymgynghoriad hwn, YMA.

Daw'r ymgynghoriad i ben ar 4 Awst 2019