Not all pupils fulfilling potential under Welsh Government | Nid yw pob disgybl yn cyflawni potensial o dan Lywodraeth Cymru

Commenting on the Sutton Trust’s calls for ‘random ballots’ to be brought into the school selection process, Shadow Minister for Education, Suzy Davies AM, said: “The Sutton Trust has raised an interesting point here.  There was always a fear that the comprehensive system would disadvantage talented children from poorer backgrounds.  That lack of opportunity is what is at the heart of these proposals.

“If the Labour/Liberal Democrat Welsh Government remains wedded to its rejection of academies and free schools, it has a responsibility to make sure that all its schools offer all its pupils the means of fulfilling their potential.  That’s clearly not happening at the moment despite the best efforts of staff.

“I’m particularly concerned to hear that children from low-income families are missing out on the opportunity to have Welsh-medium education.  Being bilingual can only ever be an advantage in the jobs market.”

“Wales has a target of one million Welsh speakers by 2050, but that won’t be met unless a properly-resourced and updated strategy by the Welsh Government is implemented and encompasses children from all backgrounds across Wales.”

 

Wrth sôn am alwadau Ymddiriedolaeth Sutton am ‘falotiau ar hap’ i gael eu cynnwys yn y broses dethol ysgolion, dywedodd Gweinidog Addysg yr Wrthblaid, Suzy Davies AC: “ Mae Ymddiriedolaeth Sutton wedi codi pwynt diddorol yma. Roedd ofn bob amser y byddai'r system gynhwysfawr yn rhoi plant talentog o gefndiroedd tlotach dan anfantais. Y diffyg cyfle hwnnw yw'r hyn sydd wrth wraidd y cynigion hyn.

“Os yw Llywodraeth Lafur / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn parhau i fod yn benderfynol o wrthod academïau ac ysgolion rhad ac am ddim, mae ganddi gyfrifoldeb i sicrhau bod ei holl ysgolion yn cynnig i bob un o'i disgyblion y modd o gyflawni eu potensial. Mae'n amlwg nad yw hynny'n digwydd ar hyn o bryd er gwaethaf ymdrechion gorau'r staff.

“Rwy'n mwy pryderus o glywed bod plant o deuluoedd incwm isel yn colli cyfle i gael addysg cyfrwng Cymraeg. Gall bod yn ddwyieithog fod yn fantais mawr yn y farchnad swyddi.”

“Mae gan Gymru darged o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, ond ni chyrhaeddir hynny oni bai bod strategaeth wedi ei hadnoddu'n gywir a'i diweddaru gan Lywodraeth Cymru yn cael ei gweithredu ac yn cwmpasu plant o bob cefndir ledled Cymru.”