Minister labels 16 hour ambulance wait “certainly not acceptable” | Gweinidog yn labelu arhosiad ambiwlans 16 awr fel “ddim yn dderbyniol”

The Welsh Government’s Health Minister has branded a wait of 16 hour ambulance wait in Bridgend as “certainly not acceptable.”

The comment came during questions in the National Assembly on 1 May 2019 after Suzy Davies, regional Assembly Member for South Wales West, asked the Minister why the longest time a patient waited in ambulance outside Bridgend’s Princess of Wales Hospital was 16 hours and 39 minutes longer than the target time of 15 minutes.

In comparison, the longest wait that was experienced at Royal Glamorgan Hospital by a patient waiting in an ambulance was less than an hour at 57 minutes.

“To subject a person in a emergency to a wait of over 16 hours just to be taken from an ambulance to A&E is outrageous” said Mrs Davies.

Mrs Davies, who is a Welsh Conservative, asked Vaughan Gething, the Welsh Labour Minister for Health,  why there was such a difference between both the longest waiting times, as well as the average times.

“It’s bad enough that the average wait to be moved from an ambulance to the A&E department at Princess of Wales is one hour and five minutes longer than the Welsh Government’s expected time of a 15 minute wait.

“If we look just a few minutes up the road to Royal Glamorgan, their average wait is just nine minutes more than Welsh Government’s 15 minute expectation.

“How can it be that the waiting times are so very different for two hospitals that now come under the same health board and which are separated by one motorway junction?”

The Health Minister agreed that the “extremely long waits” found by Mrs Davies through a Freedom of Information Request to the Welsh Ambulance Service “are certainly not acceptable.”

He added “it will be for the new Cwm Taf Morgannwg Health Board to ensure they’re providing a consistent service access the whole footprint.

“This is one of the issues about a change in culture, practice and leadership and how it will affect all parts of the whole organisation, including the Bridgend portion that has been brought into the new Cwm Taf Morgannwg health board. So, I do expect to see further improvement.”

However, Mrs Davies responded to this by pointing out that the Welsh Ambulance Service has been running a programme to make sure that emergency vehicles stayed within the Cwm Taf area to ensure swifter response times and this seems to have gone hand in hand with speedier handover at the doors of A&E.

“This programme from the ambulance service is clearly working, so I want to know why the Minister is not asking them to extend this to Bridgend and, possibly, the rest of Wales as well.

“The Minister has taken steps to put the health board’s maternity services into special measures.  However, when they’re doing something right, he just shrugs his shoulders and says it’s up to the Health Board to extend it.

“The figures for Bridgend are disgraceful - each one represents a real person.  Is he really not going to tell the Ambulance Service to extend their good practice so that there is no discrimination against my constituents.”

 

Daeth y sylw yn ystod cwestiynau yn y Cynulliad Cenedlaethol ar 1 Mai 2019 ar ôl i Suzy Davies, Aelod Cynulliad rhanbarthol Gorllewin De Cymru, ofyn i'r Gweinidog pam roedd yr amser hiraf y bu claf yn aros mewn ambiwlans y tu allan i Ysbyty Tywysoges Pen-y-bont ar Ogwr yn 16 awr a 39 munud yn hirach na'r amser targed o 15 munud.

Mewn cymhariaeth, roedd yr arhosiad hiraf yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg gan glaf yn aros mewn ambiwlans yn llai nag awr am 57 munud.

“Mae mynd â rhywun mewn argyfwng i aros dros 16 awr yn unig i gael ei gymryd o ambiwlans i'r adran damweiniau ac achosion brys yn warthus” meddai Mrs Davies.

Gofynnodd Mrs Davies, sy'n Geidwadwraig Cymreig, i Vaughan Gething, Gweinidog Iechyd Llafur Cymru, pam fod yna gymaint o wahaniaeth rhwng yr amseroedd aros hwyaf, yn ogystal â'r amseroedd cyfartalog.

“Mae'n ddigon drwg bod yr amser aros cyfartalog i gael ei symud o ambiwlans i'r adran Damweiniau ac Achosion Brys yn Dywysoges Cymru yn awr a phum munud yn hwy nag amser disgwyliedig Llywodraeth Cymru o aros am 15 munud.

“Os edrychwn ychydig funudau i fyny'r ffordd i Ysbyty Brenhinol Morgannwg, dim ond naw munud yn fwy yw eu harhosiad cyfartalog na disgwyliad 15 munud Llywodraeth Cymru.

“Sut y gall fod bod yr amseroedd aros mor wahanol i ddau ysbyty sydd bellach yn dod o dan yr un bwrdd iechyd ac sydd wedi'u gwahanu gan un gyffordd traffordd?”

Cytunodd y Gweinidog Iechyd fod yr “arosiadau hir iawn” a ganfuwyd gan Mrs Davies trwy Gais Rhyddid Gwybodaeth i Wasanaeth Ambiwlans Cymru “yn sicr yn annerbyniol.”

Ychwanegodd “mater i Fwrdd Iechyd newydd Cwm Taf Morgannwg yw sicrhau ei fod yn darparu gwasanaeth cyson i gael mynediad i'r ôl-troed cyfan.

“Mae hwn yn un o'r materion sy'n ymwneud â newid diwylliant, arfer ac arweinyddiaeth a sut y bydd yn effeithio ar bob rhan o'r sefydliad cyfan, gan gynnwys y gyfran ym Mhen-y-bont ar Ogwr sydd wedi'i dwyn i mewn i fwrdd iechyd newydd Cwm Taf Morgannwg. Felly, rwy'n disgwyl gweld gwelliant pellach. ”

Fodd bynnag, ymatebodd Mrs Davies i hyn drwy nodi bod Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi bod yn rhedeg rhaglen i sicrhau bod cerbydau brys yn aros yn ardal Cwm Taf i sicrhau amseroedd ymateb cyflymach ac ymddengys fod hyn wedi mynd law yn llaw â throsglwyddo cyflymach yn drysau D&A.

“Mae'r rhaglen hon o'r gwasanaeth ambiwlans yn amlwg yn gweithio, felly rwyf am wybod pam nad yw'r Gweinidog yn gofyn iddynt ymestyn hyn i Ben-y-bont ar Ogwr ac, o bosibl, i weddill Cymru hefyd.

“Mae'r Gweinidog wedi cymryd camau i roi gwasanaethau mamolaeth y bwrdd iechyd yn fesurau arbennig. Fodd bynnag, pan fyddant yn gwneud rhywbeth yn iawn, mae'n unig yn llosgi ei ysgwyddau ac yn dweud mai cyfrifoldeb y Bwrdd Iechyd yw ei ymestyn.

“Mae'r ffigurau ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr yn warthus - mae pob un yn cynrychioli person go iawn. Onid yw'n wir yn dweud wrth y Gwasanaeth Ambiwlans i ymestyn eu harferion da fel nad oes unrhyw wahaniaethu yn erbyn fy etholwyr.”