Minister backs co-production model for Swansea’s public services | Gweinidog yn cefnogi model cyd-gynhyrchu ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus Abertawe

 

 

One of the newest laws in Wales could, according to one Assembly Member, be used to help with the running of local services in Swansea.

 

Suzy Davies has said that the Wellbeing of Future Generations Act,  passed last year by the Assembly, should be used to make sure that we look at a variety of ways to provide the services that we all need, including social services,  museums and libraries.

 

At present Swansea Council is actively seeking constructive suggestions about how community groups and members of the public can bring their energy to secure a long term future to a number of services and attractions, including Swansea Museum.

 

Mrs Davies, the Welsh Conservative AM for South Wales West, pointed out however that sharing responsibility in this way should not be seen as a “last resort” for Councils, rather an opportunity.

 

Speaking in the Assembly today (29 June 2016), Mrs Davies said: “The Future Generations Act, for all its faults, points in the direction of co-production, the role of mutuals and other society-based organisations.

 

“Developing  new models of sustainable services can help secure the best fit between public services and the public they serve”

 

Mrs Davies, who was re-elected in May this year to serve a second term, added “There are examples of partnership working between local authorities and others throughout Wales, especially health boards, on the delivery of social services.

 

“However we need to look to a new balance where it is not only in a last resort, like when Swansea Council does not have the funds to run Swansea Museum any more, that they look to the public to lend a hand.”

 

The Minister for Local Government responded by saying: “The action plan for alternative delivery models in public services makes it clear that we should come to some of these alternatives only when we are sure that it is no longer possible to go on directly providing services.” 

 

However he did go on to add “in other areas, I think the ground is more promising.

 

“They can offer a way of bringing some of these services back closer to the public.

 

“We need a different relationship between services and citizens in which we regard the people who use our services as sources of strength and assets in that joint way of doing things and treating them as equal partners in the way that services are designed and delivered.”

 

Mrs Davies added “I hope in the future we will see Swansea, along with other local authorities, look at what my constituents themselves can bring to effective services, seeing them as competent participants rather than passive “service users.”

 

Un o'r gyfreithiau newydd yng Nghymru yn gallu, yn ol un o'r Aelodau Cynulliad, cael ei defnyddio i helpu'r gyda rhedeg gwasanaethau lleol yn Abertawe.

 

Dywed Suzy Davies bod Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol, fe basiwyd llynedd gan y Cynulliad, ddyle cael ei defnyddio i sicrhau ei bod yn edrych ar ffordd amrywiol y gall darparu y wasanaethau ni gyd yn angen, yn cynnwys Gwasanaethau Cymdeithasol, amgueddfeydd a llyfrgelloedd.

 

Mae Cyngor Abertawe yn chwilio am awgrymiadau adeiladol i weld sut mae grwpiau cymunedol ac aelodau'r cyhoedd yn gallu dod a'i egni i sicrhau dyfodol hir dymor i nifer o wasanaethau ac atyniadau, gan gynnwys Amgueddfa Abertawe.

 

Mrs Davies, y AC Ceidwadwyr Cymreig dros Dde Orllewin Cymru, nodi fodd bynnag na ddylai rhannu'r cyfrifoldeb yn y modd hwn yn cael ei weld fel "dewis olaf" ar gyfer Cynghorau, yn hytrach yn gyfle.

 

Siarad yn y cynulliad heddiw (29 Mehefin 2016), dywed Mrs Davies: "Mae'r Deddf Cenedlaethu'r Dyfodol, er yr holl diffygion, yn arwain yn y cyfeiriad o gyd-gynhyrchu, rôl cydfuddiannol a sefydliadau cymdeithas-eraill.

 

"Datblygu modelau newydd o wasanaethau cynaliadwy yn gallu helpu sicrhau y cyd-weithriad gorau rhwng gwasanaehtau cyhoeddus a'r cyhoedd maint yn eu gwasanaethu"

 

Mrs Davies, a gaeth ei ail ethol ym Mai eleni i ail-derm, ychwanegu "Mae enghreifftiau o weithio mewn partneriaeth rhwng awdurdodau lleol ac eraill ar hyd a lled Cymru, yn enwedig byrddau iechyd, ar ddarparu gwasanaethau cymdeithasol.

 

"Fodd bynnag mae angen i ni edrych at gydbwysedd newydd lle mae'n nid yn unig yn dewis olaf, fel pan nad oes gan Gyngor Abertawe yr arian i redeg Amgueddfa Abertawe mwyach, eu bod yn edrych ar y cyhoedd i roi help llaw."

 

Ymatebodd y Gweinidog Llywodraeth Leol drwy ddweud: "Mae'r cynllun gweithredu ar gyfer modelau darparu amgen mewn gwasanaethau cyhoeddus yn ei gwneud yn glir y dylem ddod i rai o'r dewisiadau hyn dim ond pan rydym yn sicr ei bod ddim yn bosibl mwyach i fynd ar ddarparu gwasanaethau yn uniongyrchol. "

 

Fodd bynnag oedd yn mynd ymlaen i ychwanegu "mewn ardaloedd eraill, yr wyf yn meddwl bod y ddaear yn fwy addawol.

 

"Gallant gynnig ffordd o ddod â rhai o'r gwasanaethau hyn yn ôl yn nes at y cyhoedd.

 

"Mae angen berthynas wahanol rhwng gwasanaethau a dinasyddion yr ydym yn ystyried y bobl sy'n defnyddio ein gwasanaethau fel ffynonellau o gryfder ac asedau yn y ffordd honno ar y cyd o wneud pethau ac yn eu trin fel partneriaid cyfartal yn y ffordd y caiff gwasanaethau eu cynllunio a'u darparu."

 

Ychwanegodd Mrs Davies "Rwy'n gobeithio yn y dyfodol byddwn yn gweld Abertawe, ynghyd ag awdurdodau lleol eraill, yn edrych ar yr hyn y mae fy etholwyr eu hunain ddod i wasanaethau effeithiol, eu gweld gyfranogwyr fel gymwys yn hytrach na goddefol "defnyddwyr gwasanaeth".