Make heart screening available for all young people in Wales | Sicrhau bod sgrinio'r galon ar gael i bob person ifanc yng Nghymru

The charity Welsh Hearts is calling for heart screening to be made available for all young people between the ages of 10 and 35 in Wales.

A one of ECG scan will identify most cardiac abnormalities so they can be managed. This would mean that hundreds of people in Wales could survive previously undiagnosed issues.

You can sign Welsh Hearts’ petition HERE

This petition closes at midday on 22nd March 2019

Last year I issued a Statement of Opinion at the Assembly which was as follows:

The National Assembly:

  1. Recognises the importance of early diagnosis of heart condition in reducing the hundreds of deaths each year from conditions which are undiagnosed
  2. Notes the progress in recent years of non-invasive screening tests to identify vascular and cardiac disease in its early or asymptomatic phase
  3. Welcomes the role of Welsh Hearts in funding heart screening initiatives, with their mission to help protect and promote the heart health of young people in Wales
  4. Calls on the Welsh Government to explore rolling out a screening initiative to all young people in Wales

This was signed up to by 11 Assembly Members, in addition to my support in proposing it.

 

Mae'r elusen Calonnau Cymru yn galw am gael sgrinio'r galon ar gael i bob person ifanc rhwng 10 a 35 oed yng Nghymru.

Bydd un o sgan ECG yn nodi'r rhan fwyaf o annormaleddau cardiaidd fel y gellir eu rheoli. Byddai hyn yn golygu y gallai cannoedd o bobl yng Nghymru oroesi materion sydd heb eu diagnosis o'r blaen.

Gallwch chi lofnodi deiseb Calonnau Cymru YMA

Mae'r ddeiseb hon yn cau am hanner dydd ar 22 Mawrth 2019

Y llynedd cyhoeddais Datganiad Barn yn y Cynulliad fel y ganlyn:

Mae'r Cynulliad hwn: 

1. Yn cydnabod pwysigrwydd diagnosis cynnar o anhwylderau ar y galon o ran lleihau y cannoedd o farwolaethau sy'n digwydd bob blwyddyn o ganlyniad i amodau na chafwyd diagnosis ohonynt. 

2. Yn nodi'r cynnydd yn y blynyddoedd diweddar o brofion sgrinio anfewnwthiol i adnabod clefyd fasgwlaidd a chlefyd y galon yn eu cyfnodau cynnar neu asymptomatig. 

3. Yn croesawu rôl Calonnau Cymru o ran ariannu mentrau sgrinio'r galon, gyda'i genhadaeth i helpu i ddiogelu a hybu iechyd y galon ymysg pobl ifanc yng Nghymru. 

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ystyried ymestyn y fenter sgrinio i bobl ifanc yng Nghymru.

Caiff hyn eu lofnodi gan 11 Aelodau Cynulliad, gyda fy nghefnogaeth i’r cynnig