Loss of beds across ABMU “worrying” says AM | Mae colli gwelyau ar draws ABMU "yn poeni" yn dweud AC

Research carried out for Regional AM Suzy Davies has revealed that 61 beds were lost from the four major hospitals operated by ABMu between April 2017 and May 2018. A further eight beds went at Gorseinon Hospital.

Despite this, the board is now proposing to axe a further 80 beds in the area.

Welsh Conservative Mrs Davies submitted a Freedom of Information request to the board asking not just for overall bed numbers but also for a breakdown of how many beds have been lost from each speciality.

Commenting on the figures, Mrs Davies said: “Morriston Hospital  has seven beds more now than last year but if you look closely, the number of beds in the orthopaedic and trauma department is down seven, vascular surgery is down two and plastic surgery is down six.

“I am worried about the loss of these beds, particularly in orthopaedic, because waiting times at Morriston at the moment for elective surgery like hip and knee operations are scandalous. At the same time as hospital chiefs were busy closing these beds, patients were waiting up to 89 weeks to have a hip operation.

“Frustrated surgeons have told us that they are having to cancel operations for routine surgery because there are no beds available – they have been taken for emergency admissions  following accidents and major traumas. The long waiting time for these operations is purely down to a shortage of beds. Operating theatres stand empty and surgeons are on stand-by waiting for beds to become available.”

Singleton Hospital has lost 32 beds over the past year - 30 of these are general medical beds and two are in gynaecology. Mrs Davies said: “Losing medical beds is also a worry because when frail elderly people need admission to hospital, if there are not enough medical beds for them, they are put into whatever bed is available which cuts into the beds available for surgical patients.”

Neath Port Talbot Hospital has lost 20 beds - 16 of these are in general medicine and four are designated for care of the elderly.

At Princess of Wales hospital in Bridgend, bed numbers have dropped from 410 to 394, excluding psychiatry. Six of these have been general medical with a further three from orthopaedic and trauma and two from general surgery.

Mrs Davies went on: “In 2005, there were 481 beds at the Princess of Wales Hospital and yet, despite an increasing population and a rise in the number of older people, the hospital now has ninety fewer beds. Back in 2005, there were more step-down beds available in the area with Maesteg hospital offering 34 and Maesgwyn 28. These were beds that people could be transferred to when they no longer needed acute care. But Maesteg is now down to 20 beds and Maesgwyn has been closed altogether so there is a loss of a further 42 beds in the Bridgend area.

“Health chiefs are now arguing that they can manage with 80 fewer beds.  26 care of the elderly beds are to go from Singelton, 20 from Neath Port Talbot and 34 older people’s mental health beds from Princess of Wales and the Tonna Unit in Neath.

“I ask one simple question – how will our hospitals cope with 80 fewer beds when every winter we see elective surgery cancelled because of bed shortages and ambulances stacked up outside hospital for hours on end – sometimes as many as 12 at a time? While they are there, they are unable to get out and deal with fresh emergencies. How often have we heard of people left for hours on the floor after falls because no ambulance is available?

“Health bosses must stop thinking they can save money by closing beds. I know the thinking is to prevent people going to hospital in the first place or getting them home as quickly as possible. There is also an on-going problem recruiting the right nursing care to manage beds. 

“But we have not only reached the bottom line for bed numbers – we have gone through it. It’s time to put extra beds into the system to cater for the needs of our ageing population and relieve pressure on the ambulance service which is patently failing to cope.”

 

Mae'r ymchwil a gynhaliwyd ar gyfer AC Rhanbarthol Suzy Davies wedi datgelu bod 61 o welyau wedi'u colli o'r pedwar prif ysbyty a weithredir gan ABMu rhwng mis Ebrill 2017 a mis Mai 2018. Aeth wyth gwely arall yn Ysbyty Gorseinon.

Er gwaethaf hyn, mae'r bwrdd bellach yn bwriadu bwyta 80 gwely arall yn yr ardal.

Cyflwynodd Ceidwadwr Cymreig Mrs Davies gais Rhyddid Gwybodaeth i'r bwrdd yn gofyn nid yn unig ar gyfer niferoedd gwelyau cyffredinol ond hefyd am ddadansoddiad o faint o welyau a gollwyd o bob arbenigedd.

Wrth sôn am y ffigurau, dywedodd Mrs Davies: "Mae gan Ysbyty Treforys saith gwely yn fwy nawr na'r llynedd ond os edrychwch yn ofalus, mae nifer y gwelyau yn yr adran orthopedig a thrawma i lawr saith llawdriniaeth fasgwlaidd i lawr dau ac mae llawfeddygaeth plastig i lawr chwech.

"Rwy'n poeni am golli'r gwelyau yma, yn enwedig mewn orthopedig, oherwydd bod amseroedd aros yn Nhreforys ar hyn o bryd ar gyfer llawdriniaethau dewisol fel gweithrediadau clun a phen-glin yn warthus. Ar yr un pryd â phenaethiaid yr ysbyty yn brysur yn cau'r gwelyau hyn, roedd cleifion yn disgwyl hyd at 89 wythnos i gael llawdriniaeth ar y glun.

"Mae llawfeddygon rhwystredig wedi dweud wrthym eu bod yn gorfod canslo gweithrediadau ar gyfer llawdriniaethau arferol oherwydd nad oes gwelyau ar gael - cawsant eu cymryd ar gyfer derbyniadau brys yn dilyn damweiniau a thrawmai mawr. Mae'r amser aros hir ar gyfer y gweithrediadau hyn yn mynd i brinder gwelyau yn unig. Mae theatrau gweithredu yn wag ac mae llawfeddygon yn aros i welyau ddod ar gael."

Mae Ysbyty Singleton wedi colli 32 o welyau dros y flwyddyn ddiwethaf - mae 30 o'r rhain yn welyau meddygol cyffredinol a dau yn gynaecoleg. Dywedodd Mrs Davies: "Mae colli gwelyau meddygol hefyd yn poeni oherwydd pan fo pobl hŷn fregus angen mynediad i'r ysbyty, os nad oes digon o welyau meddygol ar eu cyfer, cânt eu rhoi i mewn i'r gwely bynnag sydd ar gael sy'n torri i'r gwelyau sydd ar gael i gleifion llawfeddygol."

Mae Ysbyty Castell-nedd Port Talbot wedi colli 20 gwely - mae 16 o'r rhain mewn meddygaeth gyffredinol ac mae pedwar yn cael eu dynodi ar gyfer gofal yr henoed.

Yn Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr, mae nifer y gwelyau wedi gostwng o 410 i 394, ac eithrio seiciatreg. Bu chwech o'r rhain yn feddygol cyffredinol gyda thri arall o orthopedig a thrawma a dau o'r llawdriniaeth gyffredinol.

Aeth Mrs Davies ymlaen: "Yn 2005, roedd 481 o welyau yn Ysbyty Tywysoges Cymru ac eto, er gwaethaf poblogaeth gynyddol a chynnydd yn nifer y bobl hŷn, mae gan yr ysbyty naw deg llai o welyau. Yn ôl yn 2005, roedd mwy o welyau cwympo ar gael yn yr ardal gydag ysbyty Maesteg yn cynnig 34 a Maesgwyn 28. Roedd y rhain yn welyau y gellid trosglwyddo pobl iddynt pan nad oedd angen gofal llym arnynt bellach. Ond mae Maesteg bellach yn mynd i 20 o welyau ac mae Maesgwyn wedi ei gau yn gyfan gwbl felly mae colli 42 gwely arall yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr.

"Mae penaethiaid iechyd bellach yn dadlau y gallant reoli gyda 80 llai o welyau. Rhaid i ofal y gwelyau oedrannus fynd o Singelton, 20 o Gastell-nedd Port Talbot a 34 o welyau iechyd meddwl pobl hŷn o Dywysoges Cymru ac Uned Tonna yng Nghastell-nedd.

"Dwi’n gofyn un cwestiwn syml - sut y bydd ein hysbytai yn ymdopi â 80 llai o welyau pan fyddwn ni'n gweld y llawfeddygaeth ddewisol yn cael ei ganslo oherwydd pob prinder gwely ac ambiwlansys y tu allan i'r ysbyty am oriau ar y diwedd - weithiau cymaint â 12 ar y tro? Er eu bod yno, ni allant fynd allan a delio ag argyfyngau newydd. Pa mor aml yr ydym wedi clywed am bobl a adawodd am oriau ar y llawr ar ôl cwympo oherwydd nad oes ambiwlans ar gael?

"Mae'n rhaid i benaethiaid iechyd roi'r gorau i feddwl y gallant arbed arian trwy gau gwelyau. Rwy'n gwybod mai'r meddwl yw atal pobl rhag mynd i'r ysbyty yn y lle cyntaf neu eu cael adref mor gyflym â phosib. Mae problem barhaus hefyd yn recriwtio gofal nyrsio cywir i reoli gwelyau.

"Ond dydyn ni ddim wedi cyrraedd y llinell waelod ar gyfer rhifau gwelyau – rydyn ni wedi mynd drwyddo. Mae'n bryd rhoi gwelyau ychwanegol i'r system i ddiwallu anghenion ein poblogaeth sy'n heneiddio ac i leddfu pwysau ar y gwasanaeth ambiwlans sy'n amlwg yn methu ymdopi."