‘Leave the Champagne on the shelf’: Shadow Education Minister’s scathing response to PISA results | ‘Dim amser i ddathlu’: Ymateb angerddol y Gweinidog Addysg Gysgodol i ganlyniadau PISA

Suzy Davies AM today (December 11), led a passionate debate in the Welsh Parliament today (December 11) on the PISA results published last week.

Mrs Davies, who is Shadow Education Minister, told the Members present that the results, despite being recorded as “modest improvements since 2015”,  are no cause for celebration.

Mrs Davies said: “Yes, modest improvements since 2015 have been recorded, but this is only because the 2015 figures were some of the direst ever for Wales.”

Recognising that they are working in an environment of great change, she congratulated teachers for a three-point improvement in Science since 2015.

“But in the context of an overall a 17-point drop since 2006, and with just are a two-point increase in reading and a four-point increase in maths since 2006, which OECD described as ‘not significant’, does Welsh Government really expect us to “welcome” that?”

She said that the PISA results do indicate better performance from Wales’ top achievers, which brings us closer to a depressed OECD average, but added that Wales’ most disadvantaged children are still attaining lower scores in reading than similar children in the other UK nations.

“That gap widens until, for our least deprived pupils, their reading score is 20 behind the OECD average, and 40 points behind their peers in England.

“There is another attainment gap here, a whopping one, Minister and it cannot be ignored. You can’t claim improvement just because those around you are getting worse.”

Mrs Davies said that “… something has to change”.

“Welsh Conservatives believe that teachers should be free to teach, unencumbered other than by a robust, credible and relevant framework of excellent governance and accountability.

“The next PISA results will be for scrutiny by the next Welsh Parliament.  That target of 500 across the board seems as distant as it would have looked in 2006.

“My observation is that you hope that these modest improvements disguise declines in the knowledge and skills identified in the PISA tests in the last 12 years, years when we have been governed by the Labour party.  If our science scores weren’t enough to leave the Champagne bottle on the shelf, the fact that Wales’s reading and maths scores are just back where they started 12 years ago is no reason to be popping corks.

“We should be soaring ahead in this - and the next - decade, not still behind the other UK nations.”

 

Fe wnaeth Suzy Davies AC heddiw (Rhagfyr 11), arwain dadl angerddol yn Senedd Cymru heddiw (Rhagfyr 11) ar ganlyniadau PISA a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf.

Dywedodd Mrs Davies, sy’n Weinidog Addysg yr Wrthblaid, wrth yr Aelodau sy’n bresennol nad yw’r canlyniadau, er eu bod yn cael eu cofnodi fel “gwelliannau cymedrol ers 2015”, yn achos i ddathlu.

Dywedodd Mrs Davies: “Do, cofnodwyd gwelliannau cymedrol ers 2015, ond dim ond oherwydd mai ffigurau 2015 oedd rhai o’r rhai enbyd erioed i Gymru.”

Gan gydnabod eu bod yn gweithio mewn amgylchedd o newid mawr, llongyfarchodd athrawon am welliant tri phwynt mewn Gwyddoniaeth er 2015.

“Ond yng nghyd-destun cwymp cyffredinol o 17 pwynt er 2006, a gyda dim ond cynnydd o ddau bwynt mewn darllen a chynnydd pedwar pwynt mewn mathemateg ers 2006, a ddisgrifiodd yr OECD fel 'ddim yn arwyddocaol', ydy Llywodraeth Cymru wir yn disgwyl i ni “groesawu” hynny?”

Dywedodd fod canlyniadau PISA yn nodi perfformiad gwell gan brif gyflawnwyr Cymru, sy’n dod â ni yn agosach at gyfartaledd isel ei ysbryd OECD, ond ychwanegodd fod plant mwyaf difreintiedig Cymru yn dal i gyrraedd sgoriau is mewn darllen na phlant tebyg yng ngwledydd eraill y DU.

“Mae’r bwlch hwnnw’n ehangu nes, ar gyfer ein disgyblion lleiaf difreintiedig, fod eu sgôr darllen 20 y tu ôl i gyfartaledd yr OECD, a 40 pwynt y tu ôl i’w cyfoedion yn Lloegr.

“Mae yna fwlch cyrhaeddiad arall yma, un syfrdanol Weinidog, ac ni ellir ei anwybyddu. Ni allwch hawlio gwelliant dim ond oherwydd bod y rhai o'ch cwmpas yn gwaethygu."

Dywedodd Mrs Davies fod “… rhaid i rywbeth newid."

Mae Ceidwadwyr Cymreig yn credu y dylai athrawon fod yn rhydd i addysgu, heb eu rhifo heblaw trwy fframwaith cadarn, credadwy a pherthnasol o lywodraethu ac atebolrwydd rhagorol.

“Bydd canlyniadau nesaf PISA ar gyfer craffu gan Senedd nesaf Cymru. Mae'r targed hwnnw o 500 yn gyffredinol yn ymddangos mor bell ag y byddai wedi edrych yn 2006.

“Fy arsylwad yw eich bod yn gobeithio bod y cuddiadau gwelliannau cymedrol hyn yn dirywio yn y wybodaeth a’r sgiliau a nodwyd yn y profion PISA yn ystod y 12 mlynedd diwethaf, blynyddoedd pan gawsom ein llywodraethu gan y blaid Lafur. Os nad oedd ein sgoriau gwyddoniaeth yn ddigon i adael y dathliadau lle mae, nid yw'r ffaith bod sgoriau darllen a mathemateg Cymru ychydig yn ôl lle dechreuon nhw 12 mlynedd yn ôl yn rheswm i fod yn rhy hyderus.

“Fe ddylen ni fod yn symud ymlaen yn y degawd hwn - a’r degawd nesaf, ddim yn dal i fod y tu ôl i genhedloedd eraill y DU.”