Last thing we want is for investors to see Swansea as “City of Bollards” | Y peth olaf rydyn ni ei eisiau yw i fuddsoddwyr weld Abertawe fel “Dinas y Bolardiau”

It was reported by the media that, following work stopping on Swansea’s Kingsway development on Wednesday 13th March 2019, the company carrying out the work, Dawnus, has gone into administration.

Commenting on those reports, Suzy Davies, Welsh Conservative AM for South Wales West, said: “This is devastating news for Swansea.

“The news of Dawnus going into administration raises serious concerns about the time frame and cost of Swansea Kingsway development but it also goes much further than that.

“As a well-known Swansea company, there is bound to be an effect on businesses in the supply chain, as well as the local residents who worked for Dawnus and its contractors.”

Mrs Davies went on to add “When the concerns around Dawnus first surfaced on Wednesday I submitted an urgent Assembly question to Welsh Government which unfortunately was not accepted.

“I have since written to Welsh Government to find out whether they can offer some support they can offer to workers as they have done with Tata and Ford.  I’ve also asked how they can support Swansea Council and other Welsh local authorities that have signed contracts with Dawnus.

“There is also a serious question to be asked about what has led to this. Has Dawnus received all payments that it’s entitled to?  If not, those who owe them money have a lot of explaining to do, especially if they are public sector bodies. 

“Of course, it could be that there is a deeper issue than cashflow.  Assembly Members have been very sceptical of the quality of some of the contracts that Welsh Government signs, so it will be interesting to find out what protection Swansea Council secured for itself in the event of Dawnus going into administration; it was known that the company had financial difficulties in 2017.

Mrs Davies, whose office is in Christina Street at the top end of the Kingsway, added “Swansea residents have been very patient with the delays to the city centre redevelopment despite having been through it all before with the Boulevard project. 

“It’s exasperating enough for residents.  With a number of projects coming to a head in Swansea, and the city using both its regeneration plan and the Swansea Bay City Deal to attract attention, the last thing we want is for investors to see us as the City of Bollards.”

 

Yn ôl y cyfryngau, wedi i’r gwaith ar ddatblygiad Ffordd y Brenin yn Abertawe stopio ddydd Mercher 13 Mawrth 2019, mae'r cwmni sy'n gwneud y gwaith, Dawnus, wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr.

Wrth sôn am yr adroddiadau hynny, dywedodd Suzy Davies, AC y Ceidwadwyr Cymreig dros  Orllewin De Cymru: “Mae hyn yn newyddion trychinebus i Abertawe.

“Mae'r newyddion am Dawnus yn mynd i ddwylo'r gweinyddwyr yn codi pryderon difrifol ynghylch amserlen a chost datblygiad Ffordd y Brenin yn Abertawe ond mae hefyd yn mynd ymhellach na hynny.

“Fel cwmni adnabyddus yn Abertawe, mae'n sicr y bydd effaith ar fusnesau yn y gadwyn gyflenwi, yn ogystal â'r trigolion lleol a fu'n gweithio i Dawnus a'i gontractwyr.”

Aeth Mrs Davies ymlaen i ychwanegu “Pan ddaeth y pryderon ynghylch Dawnus i’r amlwg gyntaf ddydd Mercher, fe wnes i gyflwyno cwestiwn brys i Lywodraeth Cymru yn y Cynulliad na chafodd ei dderbyn yn anffodus.

“Ers hynny rydw i wedi ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i gael gwybod a oes modd iddynt gynnig rhywfaint o gymorth i weithwyr fel y gwnaed gyda Tata a Ford. Rydw i hefyd wedi gofyn sut gallan nhw gynorthwyo Cyngor Abertawe ac awdurdodau lleol eraill yng Nghymru sydd wedi arwyddo contractau gyda Dawnus.

“Mae yna hefyd gwestiwn difrifol i'w ofyn ynghylch yr hyn sydd wedi arwain at hyn. Ydy Dawnus wedi derbyn yr holl daliadau y mae ganddo hawl iddynt? Os nad ydynt, mae gan y rheini sydd mewn dyled iddynt lawer i'w esbonio, yn enwedig os ydynt yn gyrff sector cyhoeddus.

“Wrth gwrs, gallai fod problem ddyfnach na llif arian. Mae rhai o Aelodau'r Cynulliad wedi bod yn amheus iawn o ansawdd rhai o'r contractau y mae Llywodraeth Cymru yn eu harwyddo, felly bydd yn ddiddorol darganfod pa gamau a gymerwyd gan Gyngor Abertawe i’w ddiogelu ei hun petai Dawnus yn mynd i ddwylo'r gweinyddwyr; roedd yn hysbys bod y cwmni’n profi anawsterau ariannol yn 2017.

Ychwanegodd Mrs Davies, y mae ei swyddfa yn Christina Street ym mhen uchaf Ffordd y Brenin, “Mae trigolion Abertawe wedi bod yn amyneddgar iawn gyda'r oedi i ailddatblygu canol y ddinas er eu bod wedi bod drwyddi o'r blaen gyda’r prosiect Boulevard.

“Mae'n ddigon annifyr i’r trigolion. Gyda nifer o brosiectau yn dod i ben yn Abertawe, a'r ddinas yn manteisio ar ei chynllun adfywio a Bargen Ddinesig Bae Abertawe i ddenu sylw, y peth olaf rydyn ni ei eisiau yw i fuddsoddwyr ein gweld fel Dinas y Bolardiau.”