Labour’s Welsh Language policy is “in doubt” and “unsupported” | Polisi Llafur ar Iaith Gymraeg yn “ansicr" a "heb gefnogaeth"

The Welsh Labour-led Government’s decision to drop its plan for a Welsh Language Bill demonstrates that its Cymraeg 2050 policy is unsupported by any coherent strategy, according to the Welsh Conservatives.

Shadow Welsh Language Minister Suzy Davies AM has welcomed that the abandonment of the Bill means the role of Welsh Language Commissioner will not be scrapped.  However, it also means that other provisions to promote use of the language suggests that the Government have no idea how to reach its target of one million Welsh speakers by 2050.

Mrs Davies said: “It is great to see that Labour won’t pursue the abolition of the Welsh Language Commissioner – which they introduced. I have been extremely uncomfortable that the proposals to replace that role were a move away from an independent promoter of Welsh as a living language and an enforcer of Welsh Language Standards.

“However, the bold ambition – supported by the Welsh Conservatives – to reach one million Welsh speakers in a generation seems to already be slipping away from reality because the Welsh Labour Government – again – have made a promise with no idea on how to deliver it.

“This is already clear in the fact that the number of students in teacher training able to teach in Welsh is at its lowest point in a decade, and that one third of those are not training to teach in Welsh.

“The role of the Commissioner could still do with reform, removing the clunkier bureaucracy from their processes and becoming accountable to the Assembly rather than government, as the Welsh Conservatives have long argued. Ditching legislation altogether is throwing the baby out with the bath water.

“Now that this Bill has been dropped, the Welsh Government need to outline clearly a new strategy that they believe will push Wales towards the bold ambition of a million Welsh speakers by 2050.”

 

Mae penderfyniad Llywodraeth Cymru a arweinir gan Lafur i ollwng ei gynllun ar gyfer Mesur Iaith Gymraeg yn dangos nad yw unrhyw bolisi Cymraeg 2050 yn cael ei gefnogi gan unrhyw strategaeth gydlynol, yn ôl Ceidwadwyr Cymreig.

Mae Gweinidog Cysgodol yr Iaith Gymraeg, Suzy Davies AC, wedi croesawu bod rhoi'r gorau i'r Bil yn golygu na fydd rôl Comisiynydd y Gymraeg yn cael ei ddileu. Fodd bynnag, mae hefyd yn golygu bod darpariaethau eraill i hyrwyddo'r defnydd o'r iaith yn awgrymu nad oes gan y Llywodraeth unrhyw syniad sut i gyrraedd ei darged o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Dywedodd Mrs Davies: "Mae'n wych gweld na fydd Llafur yn bwrw ymlaen i ddiddymu Comisiynydd yr Iaith Gymraeg - wnaethon nhw ei gyflwyno. Yr wyf wedi bod yn anghyfforddus iawn bod y cynigion i ddisodli'r rôl honno yn symud i ffwrdd o hyrwyddwr annibynnol y Gymraeg fel iaith fyw a gorfodi Safonau Iaith Gymraeg.

"Fodd bynnag, mae'r uchelgais bendigedig - a gefnogir gan Geidwadwyr Cymreig - i gyrraedd un filiwn o siaradwyr Cymraeg o fewn cenhedlaeth yn barod yn llithro i ffwrdd o realiti oherwydd bod Llywodraeth Lafur Cymru - unwaith eto - wedi gwneud addewid heb unrhyw syniad ar sut i'w gyflawni.

"Mae hyn eisoes yn amlwg yn y ffaith bod nifer y myfyrwyr mewn hyfforddiant athrawon sy'n gallu addysgu yn Gymraeg ar ei bwynt isaf mewn degawd, ac nad yw un rhan o dair o'r rheini'n hyfforddi i addysgu yn Gymraeg.

"Gallai rôl y Comisiynydd barhau i wneud hynny gyda diwygio, gan ddileu'r fiwrocratiaeth annefnyddiol o'u prosesau a dod yn atebol i'r Cynulliad yn hytrach na'r llywodraeth, mae’r Ceidwadwyr Cymreig wedi dadlau ers sbel.

"Nawr bod y Mesur hwn wedi cael ei ollwng, mae angen i Lywodraeth Cymru amlinellu'n glir strategaeth newydd y maen nhw'n credu y byddant yn gwthio Cymru tuag at uchelgais trwm o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050."