Improving exam results not “legitimate reason” to move pupils off-register | Nid gwella canlyniadau arholiadau yw “rheswm dilys” i symud disgyblion oddi ar y gofrestr

Responding to warnings from the education watchdog Estyn that some schools may be moving pupils off their registers as an “easy way” to improve exam data, Shadow Education Minister Suzy Davies has said:  “While there are a number of genuine and legitimate reasons for young people being educated outside of a school, I do not think improving a schools overall exam results is one of them.

“There have always been rumours of things like this happening so some schools can improve results, like asking some pupils to not attend when Estyn inspections are due.”

Mrs Davies, the Welsh Conservative AM for South Wales West, went on to say “While we should not jump to conclusions about motives just yet, if this is true then the schools, teachers and parents allowing this to happen are significantly failing these young people.

“The Minister is right that these revelations are worrying and while the regulations Welsh Government are consulting on could stop this happening in the long-run, this also requires immediate action.

“If not then there is a potential that these young people will miss out on getting the education and opportunities that they deserve. I have written to Kirsty Williams, the Education Secretary, to insist she does something now.”

 

Wrth ymateb i rybuddion gan y corff gwarchod addysg Estyn bod rhai ysgolion yn symud disgyblion oddi ar eu cofrestrau fel “ffordd hawdd” i wella data arholiadau, mae Gweinidog Addysg yr Wrthblaid, Suzy Davies, wedi dweud: “Er bod nifer o resymau dilys dros bobl ifanc cael eu haddysgu y tu allan i ysgol, nid wyf yn credu bod gwella canlyniadau arholiadau cyffredinol ysgol yn un ohonynt.

“Bu sibrydion erioed bod pethau fel hyn yn digwydd fel y gall rhai ysgolion wella canlyniadau, fel gofyn i rai disgyblion beidio â mynychu pan fydd arolygiadau Estyn yn ddyledus.”

Aeth Mrs Davies, AC Ceidwadwyr Cymreig dros Orllewin De Cymru, ymlaen i ddweud “Er na ddylem neidio i gasgliadau am gymhellion eto, os yw hyn yn wir yna mae'r ysgolion, yr athrawon a'r rhieni sy'n caniatáu i hyn ddigwydd yn methu'r bobl ifanc hyn yn sylweddol.

“Mae’r Gweinidog yn iawn bod y datgeliadau hyn yn peri pryder ac er y gallai’r rheoliadau y mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori yn eu cylch atal hyn rhag digwydd yn y tymor hir, mae hyn hefyd yn gofyn am weithredu ar unwaith.

“Os na, yna mae potensial y bydd y bobl ifanc hyn yn colli allan ar gael yr addysg a’r cyfleoedd y maent yn eu haeddu. Rwyf wedi ysgrifennu at Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, i fynnu ei bod yn gwneud rhywbeth nawr.”