“Have your say on kitten and puppy sales” urges Suzy Davies AM | "Dweud eich dweud ar werthiant cathod bach a cŵn" anogwyd Suzy Davies AC

Last year the UK Government announced it will be banning the third party sale of puppies and kittens.

Welsh Government has now confirmed it plans to follow the UK Government’s example.

The sales of puppies and kittens by third parties can lead to animal welfare issues.

On a recent visit to Cats Protection near Bridgend, Suzy Davies AM was advised by staff at the rehoming centre that third party sales also mean rehoming centres like the one at Heol y Cyw see increases in the numbers of cat bring brought to them as well.

As part of their plans to introduce this law, Welsh Government are holding a consultation and whether a change in the law would improve the welfare of kitten and puppies when they are sold.

The consultation is open until 17th May 2019.

You can find Welsh Government’s consultation plans, and give your views, HERE

 

Llynedd, cyhoeddodd Llywodraeth y DU y bydd yn gwahardd gwerthiannau trydydd parti cŵn bach a chath fach.

Mae Llywodraeth Cymru bellach wedi cadarnhau ei bod yn bwriadu dilyn enghraifft Llywodraeth y DU.

Gall gwerthu cŵn bach a chath fach gan drydydd parti arwain at faterion lles gwaelach i anifeiliaid.

Ar ymweliad diweddar â Gwarchod Cath ger Pen-y-bont ar Ogwr, dywedodd y staff yn y ganolfan i Suzy Davies AC fod hyn yn golygu bod gwerthiant trydydd parti hefyd yn golygu canolfannau ailgartrefu fel yr un yn Heol y Cyw yn gweld cynnydd yn niferoedd y gath a ddygir atynt hefyd.

Fel rhan o'u cynlluniau i gyflwyno'r gyfraith hon, mae Llywodraeth Cymru yn cynnal ymgynghoriad ac a fyddai newid yn y gyfraith yn gwella lles cath fach a chŵn pan fyddant yn cael eu gwerthu.

Mae'r ymgynghoriad ar agor tan 17 Mai 2019.

Gallwch ddod o hyd i gynlluniau ymgynghori Llywodraeth Cymru, a rhoi eich barn, YMA