GCSE improvements “mask underlying, problematic trends” | Gwelliannau TGAU “cuddio tueddiadau sylfaenol, problemus”

GCSE results show that despite the number of pupils receiving good GCSE grades has slightly increased, this year still marks one of the lowest performances of the last decade.

62.8% of entrants got A*-C GCSEs in 2019, only 1.2% more than last year when the results were the worst for 13 years.

For the results for the two maths GCSEs taken by 16 year-olds, offered by the WJEC, there have been slight drops. In Maths and Maths Numeracy, there were falls of 1.9% and 1.5% compared to last year, respectively.

For English Language, C-grades are down 4.3% on last year. English Literature results are also down with 4.8% fewer pupils achieving grades A*-C compared to last year.

Welsh second language results went backwards too, down by more than 10%, dropping from 74.8% to 63.1% in a single year.

Commenting, Welsh Conservative and Shadow Education Minister Suzy Davies AM, said: “I want to say a big congratulations to all those pupils today on reaching the end of what must have felt like a long, arduous journey, and that they can now choose a path that best suits their future ambitions.

“Sadly, I won’t be giving the Welsh Government an A*: although the boundaries for grades are always changing, what has undoubtedly happened is a fall in pupils achieving a ‘good’ GCSE, and the buck has to stop with the Lib Dem Education Minister.

“From school funding, PISA results, and teacher recruitment, Wales’ education system and pupils has long been victim to the Welsh Labour Government, but Kirsty Williams has not arrested the decline.

“With A*-C GCSE rates being lower in every year she’s been in her role, with core subjects like Maths and English seeing declines, and Welsh learners not excelling on the Welsh second language course, overall improvements seem to be masking underlying problems.”

Mrs Davies added: “Welsh Government research found that performance against key indicators for years 4-9 have fallen, which doesn't bode well for those coming up to GCSEs.

“This is not good news when existing performance remains an issue, especially considering the hard work that went on this year and minimal improvement it showed.

“If the Minister doesn't want us judging schools on performance against these key indicators, then our education system still some way to go before it gets the best from our young people and doesn't exhaust our teachers and leaders.

“We don’t want another generation failed by successive Welsh Governments.”

 

Mae canlyniadau TGAU yn dangos, er bod nifer y disgyblion sy'n derbyn graddau TGAU da wedi cynyddu rhywfaint, mae eleni'n dal i nodi un o berfformiadau isaf y degawd diwethaf.

Cafodd 62.8% o ymgeiswyr TGAU A * -C yn 2019, dim ond 1.2% yn fwy na'r llynedd pan oedd y canlyniadau'r gwaethaf ers 13 blynedd.

Ar gyfer y canlyniadau ar gyfer y ddau TGAU mathemateg a gymerwyd gan bobl ifanc 16 oed, a gynigiwyd gan y CBAC, bu ychydig o ostyngiadau. Mewn Rhifedd Mathemateg a Mathemateg, bu cwympiadau o 1.9% ac 1.5% o'i gymharu â'r llynedd, yn y drefn honno.

Ar gyfer Iaith Saesneg, mae graddau C i lawr 4.3% o'i gymharu â'r llynedd. Mae canlyniadau Llenyddiaeth Saesneg hefyd i lawr gyda 4.8% llai o ddisgyblion yn cyflawni graddau A * -C o gymharu â'r llynedd.

Aeth canlyniadau ail iaith Cymraeg yn ôl hefyd, i lawr mwy na 10%, gan ostwng o 74.8% i 63.1% mewn blwyddyn sengl.

Wrth sôn, dywedodd Ceidwadwyr Cymreig a Gweinidog Addysg Gysgodol Suzy Davies AC: “Rwyf am ddweud llongyfarchiadau mawr i’r holl ddisgyblion hynny heddiw ar ol cyrraedd diwedd taith sy’n siwr o wedi teimlo fel taith hir, feichus, ac y gallant nawr ddewis llwybr sy’n gweddu orau i’w huchelgeisiau yn y dyfodol.

“Yn anffodus, ni fyddaf yn rhoi A* i Lywodraeth Cymru: er bod y ffiniau ar gyfer graddau bob amser yn newid, yr hyn sydd, yn ddi-os, yw gostyngiad yn y disgyblion sy'n cyflawni TGAU 'da', ac mae'n rhaid i'r baich ddod i ben gyda'r Gweinidog Addysg Democrataidd Rhyddfrydol.

“O gyllid ysgolion, canlyniadau PISA, a recriwtio athrawon, mae system addysg‘ Cymru ’a disgyblion wedi dioddef Llywodraeth Lafur Cymru ers amser maith, ond nid yw Kirsty Williams wedi dileu’r dirywiad.

“Gyda chyfraddau TGAU A* - C yn is ym mhob blwyddyn mae hi wedi bod yn ei rôl, gyda phynciau craidd fel Mathemateg a Saesneg yn gweld dirywiad, a dysgwyr Cymraeg ddim yn rhagori ar y cwrs ail iaith Cymraeg, mae'n ymddangos bod gwelliannau cyffredinol yn cuddio problemau sylfaenol.”

Ychwanegodd Mrs Davies: “Canfu ymchwil Llywodraeth Cymru fod perfformiad yn erbyn dangosyddion allweddol ar gyfer blynyddoedd 4-9 wedi gostwng, nad yw’n argoeli’n dda i’r rhai sy’n dod i TGAU.

“Nid yw hyn yn newyddion da pan fydd perfformiad presennol yn parhau i fod yn broblem, yn enwedig o ystyried y gwaith caled a aeth ymlaen eleni a’r gwelliant lleiaf a ddangosodd.

“Os nad yw’r Gweinidog eisiau inni farnu ysgolion ar berfformiad yn erbyn y dangosyddion allweddol hyn, yna mae ein system addysg yn dal i fod cryn dipyn i fynd cyn iddi gael y gorau gan ein pobl ifanc ac nid yw’n dihysbyddu ein hathrawon a’n harweinwyr.

“Dydyn ni ddim eisiau i genhedlaeth arall fethu gan Lywodraethau olynol Cymru.”