Further concern as Welsh Government says M4 restrictions “for as long as required” | Pryder pellach gan fod Llywodraeth Cymru yn dweud bod cyfyngiadau M4 "mor hir a sy'n gofynnol"

More concerns have been raised about how long M4 speed restrictions would be in place for.

A Welsh Government response appears to suggest that there is no planned date for lifting of the temporary 50mph speed limits that currently run from Port Talbot to just after Junction 42 of the M4 at Swansea.

Suzy Davies, Welsh Conservative AM for South Wales West, wrote to the Transport Secretary last month calling for clarity on exactly when the restrictions will be lifted after receiving mixed responses from Welsh Government on the issue.

Following that letter, Welsh Government’s Transport Secretary responded to Mrs Davies by writing that “it is anticipated that the speed limits will remain in force for as long as they are required to maintain air quality standards.”

Welsh Government also confirmed that they have produced what they call Action Plan Measures as part of their plan for “tackling roadside nitrogen dioxide concentrations.”

The Transport Secretary added that “it is not possible to confirm the duration of the limits at this stage.”

Mrs Davies said: “We were told back in April that these restrictions would be over by the end of the summer.

“That was then changed to September 2019 being the earliest date that a full set of data in air quality would be available.

“This latest statement from Welsh Government goes directly against that as there now appears to be not end to the speed restrictions at all.”

Mrs Davies added “This was not what residents were promised when this was announced back in the Spring.

“While local communities have a right to good air quality, residents and businesses in the area would be right to question whether these ongoing measures are proportionate. These speed restrictions are a stone’s throw from Tata and other large enterprises which have issues with air pollution. 

“The question is where could Welsh Government most effectively focus its efforts. The prediction is that we will be seeing more electric vehicles in the roads before too long, whereas helping companies reduce industrial pollution still needs considerable political buy-in.”

 

Codwyd mwy o bryderon ynghylch pa mor hir fyddai cyfyngiadau cyflymder yr M4 ar waith.

Ymddengys fod ymateb Llywodraeth Cymru yn awgrymu nad oes dyddiad arfaethedig ar gyfer codi'r cyfyngiadau cyflymder 50mya dros dro sy'n rhedeg o Port Talbot ar hyn o bryd i jyst ar ôl Cyffordd 42 yr M4 yn Abertawe.

Ysgrifennodd Suzy Davies, AC Ceidwadwyr Cymreig dros Orllewin De Cymru, at yr Ysgrifennydd Trafnidiaeth y mis diwethaf yn galw am eglurder ynghylch union pryd y bydd y cyfyngiadau'n cael eu codi ar ôl derbyn ymatebion cymysg gan Lywodraeth Cymru ar y mater.

Yn dilyn y llythyr hwnnw, ymatebodd Ysgrifennydd Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru i Mrs Davies trwy ysgrifennu "rhagwelir y bydd y cyfyngiadau cyflymder yn parhau mewn grym mor hir a sy'n gofynnol iddynt gynnal safonau ansawdd aer."

Cadarnhaodd Llywodraeth Cymru hefyd eu bod wedi cynhyrchu'r hyn a alwant yn Fesurau Cynllun Gweithredu fel rhan o'u cynllun ar gyfer "mynd i'r afael â chrynodiadau nitrogen deuocsid ochr y ffordd.

"Ychwanegodd yr Ysgrifennydd Trafnidiaeth "nad yw'n bosibl cadarnhau hyd y terfynau ar hyn o bryd."

Dywedodd Mrs Davies: "Fe ddywedwyd wrthym ym mis Ebrill y byddai'r cyfyngiadau hyn drosodd erbyn diwedd yr haf.

"Yna, newidiwyd hynny i fis Medi 2019, sef y dyddiad cynharaf y byddai set lawn o ddata mewn ansawdd aer ar gael.

"Mae'r datganiad diweddaraf hwn gan Lywodraeth Cymru yn mynd yn ei erbyn hynny, gan nad yw'n ymddangos nad yw unrhyw arwydd o'r diwedd i gfyngiadau cyflymder o gwbl.

"Ychwanegodd Mrs Davies "Nid dyma beth yr addawyd trigolion pan gyhoeddwyd hyn yn ôl yn y Gwanwyn.

"Er bod gan gymunedau lleol yr hawl i ansawdd aer da, byddai trigolion a busnesau yn yr ardal yn iawn i holi a yw'r mesurau parhaus hyn yn gymesur. Mae'r cyfyngiadau cyflymder hyn yn dafliad carreg gan Tata a mentrau mawr eraill sydd â phroblemau â llygredd aer.

"Y cwestiwn yw lle y gallai Llywodraeth Cymru ganolbwyntio ei ymdrechion yn fwyaf effeithiol. Y rhagfynegiad yw y byddwn yn gweld mwy o gerbydau trydan yn y ffyrdd cyn rhy hir, tra bod cwmnïau sy'n helpu i leihau llygredd diwydiannol yn dal i fod angen cryn dipyn o bryniant gwleidyddol.