Ford job concerns “first real test for new First Minister” | Pryderon swydd Ford "yn brawf cyntaf gwirioneddol i'r Prif Weinidog newydd"

Commenting on the news of fresh concerns about the future of jobs at Ford’s Bridgend plant, which also produces engines for Jaguar Land Rover, Suzy Davies, Welsh Conservative Assembly Member for South Wales West said: “A thousand job losses is staggering news, a real punch in the stomach to so many families who live and work in the area.

“This may be a private company but the scale of potential job losses was identified as very serious some years ago.  In those circumstances, it’s right we know about how Welsh Government has been working with Ford.

“I raised concerns with Welsh Government about long term job security at this site as far back as 2016.

“The Economy Minister said that Welsh Government would only support Ford if ‘five years sustainable and secure employment’ was guaranteed. We need to know how hard Welsh Government have pushed Ford to keep those promises.

“Also, with the separate threat of the drop in demand by Jaguar Land Rover for Dragon engines from the Bridgend plant, I think we should also be given more detail on Welsh Government’s representations to Jaguar Land Rover”.

Mrs Davies added: “Welsh Government also said that they were in discussions with Ford about how they could support new technologies like electric engines and autonomous vehicles.

“However three years down the line there appears to have been no progress on this. Who knows if it might have influenced Ford’s plans but we do need to know exactly what Welsh Government has done in the meantime.

“I have written to the Economy Secretary calling for him to explain why he has not made more progress on this.

“As it is, this could well be the first real test for the new First Minister.”

 

Wrth sôn am y newyddion am bryderon newydd am ddyfodol swyddi ym Mhrifysgol Pen-y-bont ar Ogwr, sydd hefyd yn cynhyrchu peiriannau ar gyfer Jaguar Land Rover, dywedodd Suzy Davies, Aelod Cynulliad Ceidwadwyr Cymreig dros Orllewin De Cymru: "Mae mil o golledion swyddi yn newyddion syfrdanol, dyrnu yn y stumog i gymaint o deuluoedd sy'n byw ac yn gweithio yn yr ardal.

"Er mai hwn yn gwmni preifat nodwyd graddfa'r posibilrwydd o golli swyddi yn ddifrifol iawn rai blynyddoedd yn ôl. O dan yr amgylchiadau hynny, mae'n iawn ein bod yn gwybod sut mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio gyda Ford.

"Codais bryderon gyda Llywodraeth Cymru am ddiogelwch swydd hirdymor ar y safle hwn mor bell â 2016.

"Dywedodd y Gweinidog dros yr Economi y byddai Llywodraeth Cymru ond yn cefnogi Ford os gwarantwyd 'cyflogaeth bum mlynedd a chynaliadwy'. Mae angen inni wybod pa mor galed mae Llywodraeth Cymru wedi gwthio Ford i gadw'r addewidion hynny.

"Hefyd, gyda'r bygythiad ar wahân o'r gostyngiad galw heibio gan Jaguar Land Rover ar gyfer peiriannau'r Ddraig o blanhigyn Pen-y-bont ar Ogwr, rwy'n credu y dylem hefyd gael mwy o fanylion ar sylwadau Llywodraeth Cymru i Jaguar Land Rover".

Ychwanegodd Mrs Davies: "Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi dweud eu bod mewn trafodaethau â Ford ynghylch sut y gallent gefnogi technolegau newydd fel peiriannau trydan a cherbydau ymreolaethol.

"Fodd bynnag, tair blynedd i lawr y llinell yn ymddangos nad oedd unrhyw gynnydd ar hyn. Pwy sy'n gwybod a allai fod wedi dylanwadu ar gynlluniau Ford ond mae angen i ni wybod yn union beth mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud yn y cyfamser.

"Rwyf wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Economi yn galw amdano i esbonio pam nad yw wedi gwneud mwy o gynnydd ar hyn.

"Fel y mae, gallai hyn fod yn brawf cyntaf gwirioneddol i'r Prif Weinidog newydd."