Draft curriculum welcomed ‘in principle’, but scrutiny, accountability, and measurability are critical, says Shadow Education Minister | Croesawyd cwricwlwm drafft ‘mewn egwyddor’, ond mae craffu, atebolrwydd, a mesuradwyedd yn hollbwysig, meddai Gweinido

Commenting on the draft Curriculum for Wales 2022, published today (January 28), Shadow Minister for Education Suzy Davies AM/AC, said:

 

“Welsh Conservatives have long argued that we should let teachers teach, and some of the changes proposed in this draft document already have – in principle – our support.

 

“We will, of course, be looking for greater information on what scrutiny will look like in future accountability and measurability.”

 

Mrs Davies questioned, however, the implementation and deliverability of the proposed document, saying:

 

“We're having to wait 18 months or so for some key frameworks and guidance, not least on the more sensitive areas of the curriculum, such as education on faith and sex education lessons. That doesn't give practitioners time to get to grips with this before September 2022 when the new curriculum is to be implemented for the first time.  

 

“Considering how much work has already gone into this, I might have expected more clarity on these sensitive issues by now.

 

“It’s also unclear as to how families and communities will be involved in developing the local curricula anticipated by these changes.  That is significant work in view of the government’s insistence on abolishing the parental right to withdraw a child from particular lessons.

 

“Withdrawing a right even if it is the name of another right needs close examination. The government may be convinced but they need to make their case before they convince the rest of us.  I look forward to the Assembly scrutinising this closely as it did with the smacking ban.

 

She said that she hopes to see a move away from sitting 13 or 14 GCSEs in order to prove a leaner’s ability, adding:

 

“Because there comes a point where you can be asked to do too much, and if we are to avoid teaching to the exam, we still will need to find a way for pupils to demonstrate their attainment across a broader curriculum.

 

“We will, of course, be looking for greater information on what the curriculum prompts for future accountability and measurability.”

 

Wrth sôn am y Cwricwlwm drafft ar gyfer Cymru 2022, a gyhoeddwyd heddiw (Ionawr 28), dywedodd Suzy Davies AC / AC, Gweinidog yr Wrthblaid dros Addysg:

 

“Mae Ceidwadwyr Cymreig wedi dadlau ers amser maith y dylem adael i athrawon addysgu, ac mae rhai o’r newidiadau a gynigir yn y ddogfen ddrafft hon eisoes gyda - mewn egwyddor - ein cefnogaeth.

 

“Byddwn, wrth gwrs, yn chwilio am fwy o wybodaeth ar sut olwg fydd ar graffu mewn atebolrwydd a mesuradwyedd yn y dyfodol.”

 

Cwestiynodd Mrs Davies, fodd bynnag, weithrediad a chyflawniad y ddogfen arfaethedig, gan ddweud:

 

“Rydyn ni'n gorfod aros tua 18 mis am rai fframweithiau ac arweiniad allweddol, yn anad dim ar feysydd mwy sensitif y cwricwlwm, fel addysg ar ffydd a gwersi addysg rhyw. Nid yw hynny'n rhoi amser i ymarferwyr fynd i'r afael â hyn cyn Medi 2022 pan fydd y cwricwlwm newydd yn cael ei weithredu am y tro cyntaf.

 

“O ystyried faint o waith sydd eisoes wedi mynd i mewn i hyn, efallai fy mod wedi disgwyl mwy o eglurder ar y materion sensitif hyn erbyn hyn.

 

“Mae hefyd yn aneglur sut y bydd teuluoedd a chymunedau yn cymryd rhan yn natblygiad y cwricwla lleol a ragwelir gan y newidiadau hyn. Mae hynny'n waith sylweddol o ystyried bod y llywodraeth yn mynnu diddymu hawl rhieni i dynnu plentyn yn ôl o wersi penodol.

 

“Mae angen edrych yn ofalus ar dynnu hawl yn ôl hyd yn oed os mai enw hawl arall ydyw. Efallai bod y llywodraeth yn argyhoeddedig ond mae angen iddyn nhw gyflwyno eu hachos cyn iddyn nhw argyhoeddi'r gweddill ohonom. Edrychaf ymlaen at weld y Cynulliad yn craffu ar hyn yn agos fel y gwnaeth gyda'r gwaharddiad ar smacio.

 

Dywedodd ei bod yn gobeithio gweld symud i ffwrdd o eistedd 13 neu 14 TGAU er mwyn profi gallu dilynwr, gan ychwanegu:

 

“Oherwydd daw pwynt lle gellir gofyn i chi wneud gormod, ac os ydym am osgoi addysgu i’r arholiad, bydd angen i ni ddod o hyd i ffordd o hyd i ddisgyblion ddangos eu cyrhaeddiad ar draws cwricwlwm ehangach.

 

“Byddwn, wrth gwrs, yn chwilio am fwy o wybodaeth am yr hyn y mae'r cwricwlwm yn ei annog ar gyfer atebolrwydd a mesuradwyedd yn y dyfodol.”