‘Disgraceful’: AM’s verdict on TfW breaking the law over use of Welsh | ‘Gwarthus’: barn AC ar TC yn torri’r gyfraith dros ddefnyddio Cymraeg

Suzy Davies AM – Shadow Minister for the Welsh Language – has reacted with astonishment at a leaked report that shows Transport for Wales (TfW) broke the law nine times over its failure to provide services in Welsh on trains.

Mrs Davies said:

“What a shocking example this Welsh Labour Government is setting, and what a shocking message it sends to our Welsh speakers and learners.”

According to a story published today (January 6) on news website nation.cymru, Welsh-language breaches by TfW – which is owned by the Welsh Government – included:

Train and platform announcements made in English only

Correspondence only in English

No option to buy tickets from the TfW website in Welsh

An English-only app.

Nation.cymru stated that the report by the Welsh Language Commissioner followed complaints and by the Welsh language society, Cymdeithas yr Iaith.

Mrs Davies said:

“I am appalled at this disgraceful set of breaches of the law by the Welsh Government. It seems that not only is this Labour administration incapable of running a rail service in Wales, but it is also incapable of providing services in both official languages of this nation.

“It is an embarrassment that a state-owned business in Wales broke the law over so many fundamental matters. Laws on the Welsh language are there for a reason, and the Welsh Labour Government has set a dreadful example to all businesses in Wales, and let down this nation’s Welsh speakers.”

 

Mae Suzy Davies AC - Gweinidog yr Wrthblaid dros yr Iaith Gymraeg - wedi ymateb gyda syndod mewn adroddiad a ddatgelwyd sy’n dangos bod Trafnidiaeth i Gymru (TfW) wedi torri’r gyfraith naw gwaith dros ei fethiant i ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg ar drenau.

Dywedodd Mrs Davies:

“Dyna enghraifft syfrdanol y mae Llywodraeth Lafur Cymru yn ei gosod, a dyna neges ysgytiol y mae’n ei hanfon at ein siaradwyr a dysgwyr Cymraeg.”

Yn ôl stori a gyhoeddwyd heddiw (Ionawr 6) ar wefan newyddion nation.cymru, roedd toriadau Cymraeg gan TfW - sy’n eiddo i Lywodraeth Cymru - yn cynnwys:

Cyhoeddiadau trên a phlatfform wedi'u gwneud yn Saesneg yn unig
Gohebiaeth yn Saesneg yn unig
Dim opsiwn i brynu tocynnau o wefan TfW yn Gymraeg
Ap Saesneg yn unig.

Nododd Nation.cymru fod yr adroddiad gan y Comisiynydd Cymraeg yn dilyn cwynion a chan y gymdeithas Gymraeg, Cymdeithas yr Iaith.

Dywedodd Mrs Davies:

“Mae Llywodraeth Cymru wedi fy mrawychu gan y set warthus hon o dorri'r gyfraith. Mae'n ymddangos nid yn unig bod y weinyddiaeth Lafur hon yn analluog i redeg gwasanaeth rheilffordd yng Nghymru, ond ei bod hefyd yn analluog i ddarparu gwasanaethau yn nwy iaith swyddogol y genedl hon.

“Mae’n embaras bod busnes dan berchnogaeth y wladwriaeth yng Nghymru wedi torri’r gyfraith dros gynifer o faterion sylfaenol. Mae deddfau ar y Gymraeg yno am reswm, ac mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi gosod esiampl ofnadwy i bob busnes yng Nghymru, ac wedi siomi siaradwyr Cymraeg y genedl hon. ”