Defibrillator phone box call made | Gwneud alwad blwch ffôn diffibriliwr

With BT having considered closing hundreds of their phone boxes throughout the country earlier this year, unique ideas to save them are being put forward.

BT, which still owns and operates hundreds of the famous red phone boxes, were seeking the views of local residents about whether 60 of them should be closed in and around Swansea. This followed another significant drop in people using many of the boxes across the UK.

However, instead of losing these familiar landmarks,  one AM is reminding residents that communities can also adopt a phone box  for £1 and give it a new lease of life.

As part of a wider campaign to promote life saving skills, Suzy Davies, the Welsh Conservative AM for South Wales West, has suggested using red phone boxes to house defibrillators in communities who don’t yet have publically accessible life saving equipment. 

“BT’s consultation on closing phone boxes is the perfect opportunity for communities to think about what other uses their phone boxes could have.

“Instead of simply losing them, community councils or other local groups could adopt their local phone box.

“Mini community libraries, and even small tourist information stands have been suggested.  However, for me, the opportunity for these kiosks to offer a chance to save a life is an opportunity not to be missed.”

Since they launched their Adopt a Kiosk scheme, more than 3,500 communities from throughout the UK have taken the opportunity to make use of their underused phone boxes. There are still almost 8,000 of the classic red phone boxes available to adopt, with many of them in Wales.

Mrs Davies, who has recently hosted first aid courses in South Wales West with St John Cymru Wales, added: “If communities feel that their phone boxes are best kept as a working phone box then they should tell BT why that’s the case.

“However for those that are underused or, in some cases, not used at all any more, this is the perfect time to make use of them as easy-to-find, readily accessible places to hose a defibrillator.

Defibrillators can help keep someone alive while waiting for the emergency services.

It takes just £1 to adopt a BT phone box and that process can be started by emailing payphones@bt.com

Alternatively, for more information please visit https://business.bt.com/solutions/small-business/communities/adopt-a-kiosk/

 

Gyda BT ar ôl ystyried cau cannoedd o'u blychau ffôn ar hyd a lled y wlad yn gynharach eleni, syniadau unigryw i arbed iddynt yn cael eu cyflwyno.

BT, sy'n dal yn berchen ac yn gweithredu cannoedd o'r blychau ffôn coch enwog, yn ceisio safbwyntiau trigolion lleol ynghylch a ddylid 60 ohonynt yn cael eu cau yn Abertawe. Roedd hyn yn dilyn gostyngiad sylweddol arall mewn pobl yn defnyddio llawer o'r blychau ar draws y DU.

Fodd bynnag, yn hytrach na colli tirnodau cyfarwydd hyn, mae un AC yn atgoffa trigolion y gall cymunedau hefyd mabwysiadu blwch ffôn am £1 a rhoi prydles newydd ar fywyd.

Fel rhan o ymgyrch ehangach i hyrwyddo sgiliau achub bywyd, Suzy Davies, Ceidwadwyr Cymreig dros De Orllewin Cymru, wedi awgrymu defnyddio blychau ffôn coch i diffibrilwyr tŷ mewn cymunedau sydd heb eto gael offer achub bywyd cyhoeddus hygyrch.

"Ymgynghoriad BT ar gau blychau ffôn yn gyfle perffaith i gymunedau i feddwl am beth defnyddio eraill a allai eu blychau ffôn gael.

"Yn hytrach na dim ond eu colli, gallai cynghorau cymuned neu grwpiau lleol eraill mabwysiadu eu bocs ffôn lleol.

"Llyfrgelloedd cymunedol bach, a stondinau gwybodaeth i dwristiaid wedi cael eu hawgrymu. Fodd bynnag, i mi, y cyfle i ciosgau hyn i gynnig cyfle i achub bywyd yn gyfle rhy dda i'w golli."

Gan eu lansio eu Mabwysiadu cynllun Ciosg, mae mwy na 3,500 o gymunedau o bob cwr o'r DU wedi cymryd y cyfle i wneud defnydd o'u blychau ffôn tanddefnyddio. Mae dal i fod bron i 8,000 o'r blychau ffôn coch clasurol sydd ar gael i fabwysiadu, gyda llawer ohonynt yng Nghymru.

Ychwanegodd Mrs Davies, sydd wedi cynnal cyrsiau cymorth cyntaf yn ddiweddar yng Ngorllewin De Cymru gyda St John Cymru Wales: "Os yw cymunedau yn teimlo bod eu blychau ffôn yn cael eu well cadw fel flwch ffôn gweithio yna dylent ddweud wrth BT pam mae hynny'n wir.

"Fodd bynnag ar gyfer y rhai sy'n cael eu tanddefnyddio neu, mewn rhai achosion, na chaiff ei ddefnyddio o gwbl mwyach, dyma'r amser perffaith i wneud defnydd ohonynt mor hawdd eu canfod, llefydd hygyrch yn rhwydd i pibell diffibriliwr.

Gall diffibrilwyr helpu i gadw rhywun yn fyw tra'n aros am y gwasanaethau brys.

Mae'n cymryd dim ond £ 1 i fabwysiadu flwch ffôn BT a gall y broses fod yn cael ei ddechrau trwy e-bostio payphones@bt.com

Fel arall, am fwy o wybodaeth, ewch i https://business.bt.com/solutions/small-business/communities/adopt-a-kiosk/